SEO2:SEO对软文的高级写作技巧

小七 32 0

 xiǎngjiādàoruǎnwényíngxiāohěnyào ,hǎoderuǎnwén带来dejiàshìde,zàiwēixìnyíngxiāozhōngyàng,hǎoderuǎnwénhuìgěiSEO优化rén员带来hěnduōjīngyuán。hěnduōSEO优化réndōumíngbáiruǎnwényíngxiāodeyàoxìng ,但dàoruǎnwénjiù说“huìxiě ”、“shízuòwénjiùhǎo” 、“说dàoxiěwénzhāngjiùtóuténg”děngzhīde话 。其shíxiěruǎnwényǒude套路 ,jiùxiànggāozuòwén,xiǎngzhǐyàojiāgāoderéndōuhuìshì空着zuòwénjiāo卷吧,zhēn所谓shì“天xiàwénzhāngchāo ,kànhuìchāohuìchāo ”

 、何wèiruǎnwén

 ruǎnwénshìduìxìng广告来讲de,所谓ruǎnwénshìbiǎomiànshàngkànshìxiěgěibiéréndefēnxiǎngwénzhāng,但shìmiàn暗藏广告 ,zhǐmíngxiǎnérdewénzhāng。

 案

 某篇wénzhāngxiědepǐn味,八卦xīn闻,shíshàngwénzhāngshìxiěde ,érshìchū某房地产商dewénrénzhī手。

 ruǎnwéntuī广重yàoma

 zàiSEO里miàn,ruǎnwénshì外链dezhǒnghǎodefāng式 。ér且其tuī广derénpǐn牌和yíngxiāopǐndāngzhōngshìhěnyàoyǒuchángyòngde 。

 zài网络shàng,低chéngyíngxiāo首选de往往jiùshìruǎnwéntuī广。

 克心理障碍:

 a、ruǎnwénwénxué素养 、xué历 、zuòwénshuǐ平没yǒu直接guān ,zhèdōushìruǎnwéndediǎn,重diǎnshìmengěimendedìngxiàngrénqúngōngjià值。sānrénxíngyǒu师,tóngyàngde ,shàngyǒurényàoxuédedōng西 ,zhèshìruǎnwénchéngde根本 。

 b、suǒ将,zǒngchūsuǒchángde10wèn ”jiějuéfāng案,免费zài网络shàng ,后miànjiāshàngdefāng式,甚至QQ,那xiǎng ,没yǒurénhuì考虑dexué历,dewéncǎi,menzhǐshìkàndàozhèwénzhāngyǒuyǒuyòng。

 指南wènshìhǎoderuǎnwén

 jiùxiàngshàngmiànzi所讲 ,wèishénmebiérénhuìkàndewénzhāngyīnwèiyǒuyòng,zhèshìruǎnwénzuì根本deyòng处,zhǐyǒugěibiéréngōnglejià值 ,jiànxìn任,才huì产生后miàndejiāo。

 怎medàomenyàoshénme

 zhèjiǎn单,查阅相guānguānde长尾 ,měi长尾dōushìxìng求 。zài网络shàngmenzài搜索dedeshíjuéduō数情况xiàshìdào答案de ,zhèjiùshìruǎnwéndeshìchǎng。

 二、如何xiěruǎnwén

 a 、fēn:重复和fēnxiàwèn

 记zhùyàozàizhěde,目deshìwèileràngmendezhěquèdìngxiàzhèjiùshìyàodewénzhāng,zhèwénzhāngjiějuéde痛苦。

 b、fēnchūjiějuéfānghuòzhěliàngmíngdeguāndiǎn、

 zhěkànfēn ,duìdezhèwénzhāngfēn厂感xìngle,zhèshímenyàomíngquèdejiějuéfāng案,huòzhě直接biǎomíngde(适合评论xìngdewénzhāng ,如谈xiàduì360搜索dekàn

 C 、sānfēnzhě既然kàndàozhèle,说míngduìdehuíhuòzhěguāndiǎnháishìhěnxìngde,zhèshíyàozǒngxià所讲过de内容huòzhěguāndiǎn ,lüèbiǎo谦虚xià,biǎochūhěnjiějuéyòngdewènhuòzhěliàngmíngdeguāndiǎnzhī外,menháiyàozàisānfēnjiā详细细致地fēnxià深层次deguānwèn ,xiǎnshìmendejiā地位,从érwèixiàmiàndeyíngxiāo做铺垫 。

 d 、fēnzhě既然kàndàozhèle,说míngduìdehuíhuòzhěguāndiǎnháishìhěnxìngde ,zhèshíyàozǒngxià所讲过de内容huòzhěguāndiǎn ,lüèbiǎo谦虚xià,biǎochūhěnjiājiāode愿,并且委婉透露háiyǒuduō干货没yǒufēnxiǎng ,zhèshí得广告jiùyàoshàngle,wēi博、联凡事 、huòzhě邮箱订阅地zhǐděngděng。

 wénzhāng结构

 1.赏心yuè

 menzhèshìwén赛,shì老师yào批改dezuò业,duì细节yào求并gāo,但shìzhěnggěirénde感觉dìngyàohǎo,kànshàng感觉shūjiùxíng!

 yàojiùshì:句zi,段落yào太长,duōfēnjiědeguāndiǎn,duōyòngbiāodiǎnhào!

 2.fāng便浏览

 zhěshìmen,juérénhuì,menzhǐshìxiǎnglejiě概,zhèjiùyàomendeguāndiǎnzàishíchūchū来,men使shǐyòngxiǎobiāo,图piànděngfāng式来chū,tuī使shǐyòng”WizHtmLEditor编”huòzhě ”网络编箱”zhīde!

 3.wénzhāng语句

 hěnduōrénkàndàozhèjiùxiǎngdàolewén笔,xiǎngdàolewéncǎi,其shízhèzàiruǎnwéndāngzhōngzhēnshìzuìyàode,zhèmenzhǐyàodàosāndiǎnjiùle:

 1,语句yào通顺

 2.yào拖泥带shuǐ

 3.biǎoyào清晰

 guān如何xiěruǎnwénxiǎngjiāyǒuledìngdelejiě xiǎngyàohǎoruǎnwényíngxiāo,yàoxuédìngdeqiǎo ,顺便duōliǎng句,弱ròu强食dedài,开拓创xīn ,墨守chéngshìhěnzàiSEOzhè条路走xiàdezhǎng握窍mén,jiùxiǎngzàiSEO旅途zhōngshuǐxíngderén,dediǎnzàixià游。zhǐyǒu把知识装进脑 ,敢yángfēng帆,才能zhēngdàoshàng游!

标签: 每日seo 外贸网站seo优化 如何学seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~