天辰平台注册:如何利用SEO技能赚美金?

小七 32 0

 zhòngsuǒzhī,SEO(Search Engine Optimization)sōusuǒyǐn擎优化 ,shìzhǒng获取liúliàngdefāngshì,yòngsōusuǒyǐn擎规wǎngzhànzàixiāngguānsōusuǒnèideránpáimíng。赚měijīnzhǐdeshìyòngSEO优化技néngbiàn现,shìrénsuǒzài 。

 SEObiànyǒufāng向 ,Affiliate SEOClient SEO。Client SEO较好jiě,yòngdenéngwèigōngzhěréngōngSEO优化务。

 Affiliate SEOshìyòngSEOliúliàngzuòAffiliate Marketingjiùshì联盟营销 。hěnduōrénjiēchùzhègàishí头雾水,联盟shìme?至shǎoshìzhèxiǎngde。东西fāngfāngshìchà异 ,zàirénmenzhōngchéngtóngderènzhī,érdào翻译,gèngshì加深lezhèzhǒng。suǒzhíjiànxīnshǒuSEOerzhíjiēxué英文料 ,zhòngdiǎnzàijiànzhèngquèdechǔrènzhī 。

 举guónèidezi,fāng便jiěmeshìAffiliate Marketing。zhǔzhídàixiǎngjiāyǒusuǒlejiě,最近hěndehóngrén李佳琦 ,zhímàifàndōumàile100W…zhǔrénxiǎn神通yǐnrénmenláidàozhíjiān ,zhíjiāntuījiànchǎnpǐn,yǐndǎorénmenzài淘宝děngpíng台完chéngmǎi。zhǔcóngzhōng赚得佣jīn,jiùshìAffiliate marketing.

 érAffiliate SEOshìguòSEOdefāngshìwèiwǎngzhàn获得liúliàng ,zàiwǎngzhànnèiguòtóngdenèiróngshìtuījiànchǎnpǐn,yǐndǎorénmenAmazon, eBayděngpíng台完chéngmǎi,cóngzhōng赚得佣jīn 。

 dāngránchǎnpǐnzhǒnghěnduō ,除le实体,yǒu虚拟chǎnpǐn、SaaS (Software-as-a-Serviceruǎn件即务)děngděng,fánshìnéngzàiwǎngshàngxiāofèimǎideshāngpǐn务 ,fēndōuAffiliate。zhèshìAffiliate Marketingde魅力suǒzài,chǎnpǐnfēng富玩duō,yòngdānshāngpǐngōnghòuwèn ,zhǐyàozhuānzhùliúliàng转化,rénhěnshǎodejīntóunéng盘赚得guāndeshōu。

 érqiěAffiliatedefānghěnduōxíngdōushìluó互通de,zhǎngzhōng技巧zhèngquèrènzhī ,hòuzàixíng ,zhǐyào互联wǎng营销xiāngguān,必yǒuyòngzhī

 rénxuǎnAffiliate SEOshìzhuīshíjiānbèishōu 。zhīshàngwǎng无意jiānkàndàole张Affiliate SEOClient SEO优劣条件duìdexìn,hěnguānquán面 ,感兴deyǒuzàihòu台回复guān“SEO”chákànyuán 。

 Affiliate Marketingzhōng获得liúliàngdefāngshìyǒuhěnduō,érxuǎnSEO+ Niche sites模shìshìwèilezhǎng持续dezēngzhǎng,积累wǎngzhànliúliàng转化de。最近zhènián ,dewǎngzhànshōu肉眼de速度zhuīzhezhǔshōu,Affiliate SEOdàiláigèngduōdezhíxuǎnnéng,zhèzhǒngduìláihěnzhòngyào。

 tóngshìzàiwǎngshàng赚钱 ,wèimexuǎnguónèiérshìAffiliate Marketingne

 Affiliate Marketingzàiguówàishìhěnchéngdechǎn,zhǒngpíngxiāngduì完善,zhèng规;

 1měijīnxiāngdāng于6.7rén民币 ,tóngdeshíjiāntóu,赚měijīn,shōugèngduō

 guówài版权意识强 ,rénmengèng愿意wèizhèngchǎnpǐnfèi

 guówàifēn享氛wéigèng好 ,zàihěnduō社区牛博zhōngdōuyǒufèifèidechéng,系统xué,节省xīnshǒudeshíjiānchéngběn 。

 zuòwèixīnshǒu ,xuédechéngběnnénghuì些,dànshìzhǎngfāng,denéngshēngshōushànggèng高 ,tóuyǒuchéngběnérchǎnchūjiē近无限,érwèi

 zàiláideduànshíjiān,huìzuòAffiliate SEOdexiǎng心得整chūlái ,detóngshígōngjiā参考。běn篇先聊些基běngài念,

 什meshìNichezhàn

 Nicheshìxíngzhōnghěndefēnxíng,zhǐdeshìsuǒzhēnduìdexínghuàwéi较小、gèngjīng细化。6-10suì儿童西班牙xué 、高尔夫球杆评、教rénzàishíjiānnèishēngdàncóngérnénggòulánděngděng 。zhèdōushìxíngzhōngdehuà ,měihuàdōujiànchéng独立wǎngzhàn,即Nichezhàn。suǒ,Nichezhànbìngdìngshìzhǐzhàndiǎn ,小dezhǐshìwǎngzhànsuǒzhēnduìdexínghuàwéi。

 Nichezhànháiyǒu前途me

 10nián前 ,guǒ避开竞争激烈de,zhuānzhùzhǎng(Long-tail keywords)jiànzhàn,hěnróngdàopáimíng ,měizhàndiǎnzàihěndeshíjiānnèi便100dāo,规模化复制,月wàndāobìngnán 。

 guǒzàiháizhè样操作 ,应gāiliándōudào。depáimíngtiān覆,现zàisōusuǒzhǎng,结guǒzhōngpáimíngběnshì高权zhòngzhàn ,即Authority sites.

 érqiězhǎng最明xiǎndeduānshì,sōusuǒliàngshǎo。guǒměizhǐyǒu500-1000sōusuǒdeguānwèizhǔláijiànzhàn,却zhewàndāo ,明xiǎnfēi现实 。

 环境biàn,zuāndeziyuèláiyuènán,Nichezhànde前途shìrèn真研jiūGoogle Support文档 ,rènzuònèiróng ,rènzuòwàiliàn。把Nichezhàndāng作Real Businessláikàn待,zhuīwǎngzhàndezhǎngzhí、稳dìngpáimíngliúliàngzēngzhǎng。

 Nichezhànjiùshìde媒体chǎn 。

 wǎngzhànmǎimàizàiguówàishìchéngdechǎn,yǒuhěnduōjiāopíng台 。shōu1KměijīnshàngxiàdeAffiliate Nichezhànmàidào2wànměijīn;月shōu10Kměijīn ,màidào30wànměijīn。xiàshìjiāopíngdechéngjiāo,

 wǎngzhàndejiāobiāo价=6至12depíngshōu* 20至60倍

 倍shù评估huì根据wǎngzhànnèiróngzhìliàng 、liúliàng、优化情kuàng、shìbèichù罚 、páimíngshì否稳dìng、Nicheděngkuàngyǒusuǒtóng。

 xīnshǒu,yòngshíjiāncóng0开始jiànNichezhàn ,6-8wǎngzhàn1Kměijīnbìngnán,zhòngdiǎnzàijiànzhèngquèderènzhīdecuòxíng 。

 稳dìngpáimíngduì于Nichezhànhěnzhòngyào.

 稳dìngdesōusuǒpáimíng,dànwèizhedìngderánliúliàng ,wèizhewǎngzhàn符合páimíng,zhǎng持续dezēngzhǎng,积累wǎngzhànliúliàng转化de。

 páimíngyuèláiyuèjīng准 ,yuèláiyuèrénxìng化,rénhěnnánzàizuāndàozi。měigèngxīnhěnduōwǎngzhànbèiK掉,liúliàngpáimíngxià降明xiǎndànshìyǒuwǎngzhànzàigèngxīnhòu ,liúliàngpáimíng节节攀shēng ,jiūyuányīnzhǐguòshìzhàoGoogle Supportdejiànxíng优化,shùnérwèi 。些黑帽fāngnénghěnshēngpáimíng,dànshìměigèngxīndōushì噩梦 ,夜回dàojiě放前de感觉,xiǎngbìngshìduōshùréndexuǎn。

 稳dìngpáimíngwèizhedìngdejīnliúrénSEO技néngdechéng熟。

 hěnduōréncéngyǒuguòzhíde冲动,xiǎngzàichūmàideshíjiānwèirén打工 ,dànshìránzhíchuàng风险hěn,érqiěguǒzhèngfēnchuàngzhě ”zhǐshì头脑热,bìngyǒuxiǎng清楚yàozuòme ,最hòurén财两空 。

 Nichezhànshīwèidexuǎn,实现cóngjiānzhídàoquánzhíderuǎnzhe陆。前dewǎngzhànjiàn、nèiróngwàiliàn积累 、shōuwǎngděngděngdōuyàoshíjiān,érqiězhèduànshíjiānde回报hěnshǎo ,yòngjiānzhíláizuòhuìyǒuduōjīngshàngde压力。般6hòu,wǎngzhànguòquánbèishōu,érqiěwàiliànnèiróngjīng积累dàodìngcéng ,zhèshíhuìkàndàowǎngzhànshōudeyuèshìshēngzàijīngguòde ,guǒwǎngzhànfāngshùshōushàngshēng,zhèshízàiduìdezhíxuǎnzuòpànhuìgèng稳妥,yīnwèijīngzhǎngleSEO技néngwǎngzhànliúliàngyuán ,duìzhèxíngyǒugèngdelejiě,xuǎngèngduō 。

 zhù:“沙”shìGoogle反wǎngzhàndezhòngyàocuòshī,dāngxīnzhàndiǎnshàng线hòu ,即使它nèiróngfēng富,结构良好,duìsōusuǒyǐnyòngyǒu好 ,yǒu使yòngrènzhàshǒuduàn,dànzài最初de月里,zàiGooglesōusuǒzhōngdōuhuìyǒupáimíng ,zhèjiùshì(Google Sandbox)沙xiào应。zhǐyàowǎngzhànzhèng常维,通常3-6月便huìránguò。

 Nichezhàn VS gōngzhònghào

 cóngnèiróngcéngláijiǎng,Nichezhànmen熟悉dewēixìngōngzhònghàofēixiāngshì 。

 gōngzhònghàotuōwēixìnzhèpíng台 ,通guònèiróngyǐnyòng ,guǒrénmenrèn便huìyuèdāngxīnnèirónggèngxīnshíhuìzàiyuèhàozhōng醒,yǐndǎorénmenzài访wèngōngzhònghàozhěguò添加gōngzhònghào广告、tuījiànshāngpǐnzhě开通zànláibiàn现 。

 Nichezhàntuōpíngwèizhǔ,通guònèiróngyǐnyòng ,guǒrénmenrèn便huìyuèdeEDM(Email Direct Marketing / 电ziyóu件营销,guówàiyòng惯),dāngwǎngzhàngèngxīnnèiróngshí发送EDMyǐndǎorénmenzài访wèndewǎngzhàn ,dāngránEDMháiyǒugèngduō,hòuhuìzhǎn开聊;作wèizhànzhǎngde,guò添加Google AdSense广告或zhětuījiànAffiliateshāngpǐnděngfāngshìláibiàn现。

 shìNichezhànháishìgōngzhònghào ,两zhěchéngdegòngyàodiǎnzhīshìdenèiróngshìnénggòuyǐnzhěyònggòngmíng,mǎnmende需求,jiěmendewèn ,得dàomenderèn,cóngérchéngwèide粉丝。

 最近zhènián,借zhewēixìngōngzhònghàodezēngzhǎnghóng ,hěnduōnèiróngchuàngzhěguògōngzhònghàoshǒujiāguò10wàndeshù 。

 érNichezhàn ,通guòGoogle Trendsmenkànchūcóng04niánjīnzhíshìrénmenguānzhùdehuà,虽ránláijiǔ,dànměiniánrányǒuhěnduōxīnrén甚至zàixuéshēng ,bìngqiěshōu菲。

 biāo10K

 zuòAffiliate Nichezhàn,月10Kměijīnshì,shì最近zhè月才dào线。15niánjiēchùjiànzhànSEO ,zhǔyàoyòngwǎngzhànláiwài务,érqiědāngshídehěnchà,lehěnduōzàixué ,duì于Affiliate Marketingderènzhīhěn模糊,làngfèilehěnduōshíjiānzàizhǒng论坛fèichéngshàng 。16niánxiànián换工作,zuòwàidetóngshífāngduìjiēgōngdewǎngluò运营 ,cóngshí开始系统xuéSEOxiāngguāndefèichéng,shíjiānzuòledeNichezhàn。2niánduō破月10K,chàrén意 ,jiānleshǎo弯路 ,shìchéngzhǎngdedài价,zhècuòdejīngtóng样宝guì。

 10Kbìngyǒuxiǎngzhōngmenán,dāngchénzàiNichezhōngshíjiāngòuzhǎng ,duìyòng需求jiěgòu清晰,duìchǎnpǐnxìngyǒuquèdepàn断,zàishàngCopywritingSEO优化 ,赚měijīnzhǐshìshùnrán 。

 SEOliúliàng优化fāng轻松dào达月1Kdebiāo,dànshìxiǎngyàoshōuyǒuzhìdeyuè,zhòngdiǎnzài于Nichexuǎn ,nèiróng制作Copywriting.

标签: sigu_seo_1.3.0.apk semrush seo工具包 崇文网站seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~