金皇朝平台注册:10个常见的黑帽SEO作弊技术

小七 31 0

 hēimàoSEOshùshìtōngguòpiànsōusuǒyǐnqíng,zàiduǎnnèihuòhěngāopáimíngdeshǒu 。xīnSEOjīntiānfēnxiǎngdezhèxiēfāngbìngshìwèilezuò ,投机巧,érshìwèilezhīxiēnèiróngshì违规de,避miǎnxiàn入误区。

 同shíshìwèile帮助保护。men学习xiǎorénde俩 ,bìngshìwèilechéngwèixiǎorén,érshìwèilefángshòudàoxiǎorénde伤害 。

 xiàmiànmenláikànkàn具体dechángjiàndehēimàoSEOzuòshù

 guānjiànduīshìzàimiànshàngduìfāngliàngmiànzhǔxiāngguāndehuòguāndeguānjiàn,deshìwèilezēngjiāmǒuxiēguānjiàndepínhuògāomiànmǒuguānjiànjiāndexiāngguān性。

 guānjiànduīshìjiàodezhǒngshǒu,duǎnshíjiānnèihuòhěncuòdepáimíng。zhèzhǒngshǒu已经shìguòshíle.sōusuǒyǐnqíngpànduànzhèzhǒngzuòxíngwèide已经xiāngdāngchéng熟 ,suǒ,wǎngshàngchūxiànguānjiànduīxiànxiàng,wǎngzhànhěnróngbèi 。

 bānhēimàoSEOhuìjiāngguānjiànduīzàizhèxiē:标题miáo述标qiānzhōng 、zhèngwénnèiróngzhōng、alt标qiānzhōng

 zhèngwénnèiróngzhōngjìnxíngguānjiànduī ,yòngyǎnzhōngnéngkànjiàn ,suǒ便biànchūxiànlegènggāodehēimàoSEOshǒu,yǐncángwén。tōngguòyǐncángmiànzhōngduīdeguānjiàn,达dàonéngzēngjiāguānjiànpín ,gāomiànxiāngguān性,又yǐngxiǎngmiànguānyòngyàndede。

 yǐncángwénběntōngchángtōngguòzhìwénběnde颜色láishíxiàn 。nèiduìtōngyòngláishuōshìjiànde 。

 yǒudeshíhòu,yǒuderénháizàizhèxiēfāngshàngwǎngzhànnèiróngguānde ,dànshìhěn热门deguānjiàn,wǎngnéngzàizhèxiē热门guānjiànxiàdàohǎodepáimíngliúliàng。

 yǐncángwénshuōlejiùshìpiànsōusuǒyǐnqíng,dànshìyóusōusuǒyǐnqíngfēnmiànshìzàiyuándàizhōngjìnxíngde ,yīnshí别,wǎngzhàndànbèisōusuǒyǐnqíngxiànyǐncángduīguānjiàn,轻quánzhòng ,zhòngwǎngzhànzhíjiēbèiKbèi。

 yǐncángliànjiē,tōngchángbèichēngwèihēiliàn,叫暗liàn、yǐnliàn;指deshìzhèngchángdeliànjiētōngguòxiēfāng,liànjiē放入jsdàizhōng ,使shǐyòngdisplay:noneděngděng ,cóngér使shǐyòngzàizhèngchángliúlǎnwǎngdeshíhòukàndàozhèliànjiē 。

 hēiliànshìtōngguòshùshǒuduànmiáoFTPde弱口令,wǎngzhànlòu洞,huòduìfāngwǎngzhànde管理quán限 ,ránhòuhēiwǎngzhàn,zàiwǎngzhōngjiāxiàngwǎngzhàndeyǐn形锚wénběnliánjiējìn,cóngérkuàishēngwǎngzhànpáimíng。zhèshǒubānzàiwǎngzhànqiántáishìkàndàode ,zhǐnéngtōngguòchákànyuándàinéngxiàn,bānshìyòngCSSyǐncáng,yǒuyòngJS输chūCSS。

 sōusuǒyǐnqíngshì欢迎hēiliànde ,yǐncángliànjiēshìbèisōusuǒyǐnqíng严令禁止de,xiàn,惩jiānghuìchángzhòng ,轻wǎngquánzhòng,严zhòngshénzhì拔毛Kzhàn 。suǒxīnshǒuzhànzhǎngzàiduìfāngjiāohuànqíngliànjiēchénghòu,yàokànxiàduìfāngwǎngzhàngěinínjiāohuànliànjiēduìyīngdeHTMLyuándàishìzhèngcháng。jiǎshuōdewǎngzhàndāngqiánzuòleyǐncángliànjiē ,jiànyǐnliànjiē掉 ,miǎnsōusuǒyǐnqíngxiànk掉dewǎngzhàn。

 垃liànjiēshìwèidàokuàideguānjiànpáimíngde,zàilùntánzhǔnèiróngxiāngguāndeliànjiēdòngshēngchéng(cǎi)wǎngzhōngyǒudeliànjiē,chēngwèiliànjiē 。zhèzhǒngfāngshìxiāngqiándōuhuòduōhuòshǎoyǒugànguò ,suǒyǒusōusuǒyǐnqíngdōuwàiliàndāngzuòpáimíngdezhǔyàoyīn素之,ércóng其他wǎngzhànhuòránliànjiēshìme轻松deqíng,suǒliànjiējiùyīngérshēngle。

 垃liànjiēběn特征:

 1 、zhǔyàochūxiànzàilùntándepínglùnliúyánzhōngqiě贡献zhí。

 2、dòngshēngchéng(zhǔyàocǎimiàn)demiànshēngdeliànjiē 。

 3、miànnèiróngTitlemiáo述严zhòngdewǎngchūliànjiē。

 4 、dòngpínglùndǐngruǎnjiànshēngchéngdeliànjiē(lùntándǐng贴机qúnqúnjiànruǎnjiàn)。

 hǎozàibǎizài已经lewàiliànnéng ,suǒmenzhǐyàozhùdewǎngzhànnèiróngzhànnèiyōuhuàjiùle,dànshìzhùnèiróngyàofángwǎngzhànnèiróngcǎiguòyuándechūxiàn 。

 shuōdàonèiróngcǎixiāngdōushìtài熟悉le,基běnsuǒyǒuSEOerdōucǎi ”guòxiēnèiróng ,xīnSEOwài,nèiróngcǎi使shǐyòngCMS程序huòruǎnjiàndecǎinéng,填chōngliàngliàngdewǎngzhànnèiróng 。

 其shí ,dewénshìhěnhǎo,那meshìcǎiwénzhāng,ránhòuchūliàngjiàogāodeyuán创。dāngránnéngchíyuán创固ránhǎo ,dànshìyīnwèizhǒngyuányīnzuòleyàodechōngnèiróng。guānjiànshìyàowǎngzhànnèirónggèngduōjiādezhí 。详qíngjiàn《SEOeryīng何写wénzhāng

 wǎngzhànjìng像 ,tōngguòzhìwǎngzhànhuòfēnwǎngnèiróngbìngfēnmíng器,piànsōusuǒyǐnqíngduìzhàndiǎnhuòmiànjìnxíngduōsuǒyǐndexíngwèi,zhèshìwèimeyǒudewǎngzhànzhùmíng禁止未授quánzuòwǎngzhànjìngdeyuányīnle ,两wǎngzhànde完全样,xiāngguògāoránhuìzhìdewǎngzhànshòudàoyǐngxiǎng。

 wǎngzhànjìngdàofēnliúzuòyòngdāngwǎngzhàndeliúliàngguògāo,néngchéngshòudeshíhòu ,那mezhèshíhòujiùnéngdàogěijiǎnfēnliúdezuòyòng。同shínéngduìzhǔzhànzuòzhèngcháng访fǎngwèn(mǒuhuòchūlewài),dànnéngtōngguòzhèngchángliúlǎn 。

 dànshìzhèzhǒngshǒuróngbèisōusuǒyǐnqíngshíwèizuòshǒu,导zhìdezhàndiǎnshòudàoyǐngxiǎng。láideqièhuànjiàofán。dewǎngzhànbèijìng像 ,wǎngzhànde品牌形xiàngjiùhuìshòu损 。

 qiān万别suǒyǒudemíngdōuxiàngzhàn,huò者绑dìngzhìdewǎngzhàn,yàorènwèizhèzuònéngzēngjiāzhǔzhàndequánzhòngPR ,cuòcuò,同样shìzuò,sōusuǒyǐnqíngwèilemiǎnguānjiànde地位bèi家包揽 ,duìjìngwǎngzhàndefēnshìshífēn之狠 ,bèisōusuǒyǐnqíngshíhòu,jǐnk掉dewǎngzhàn,bìngqiě永恒封掉demíng器地址 ,zàisuǒyǒudewǎngzhàndōuhuìzhexìng。

 guòzuòjìngzhànhòu禁止sōusuǒyǐnqíng访fǎngwènjiùwèizhǔfēnliúshífángzhǔchūxiànwènkāi。

 zhèzhǒngzuòshǒuxiànzàishìhěnliúxíngde 。gòumǎiliànjiē,虽ránzài其他wǎngzhànmǎi广guǎngshìhěnzhèngchángdejiàn事,dànyǒudeshíhòusuǒgòumǎide广guǎngliànjiēchúnwèilecāosōusuǒyǐnqíngpáimíngbìngqiě次性gòumǎiliàng ,huìbèidāngzuòzuòshǒuduàn。

 虽ránzhèdeliánjiēsōusuǒyǐnqíngránhěnshǎochá,dànshìzhèzuòderénxīnhěnqīng楚。dewǎngzhànbèirènwèishìtōngguògòumǎiliànjiēláizuò,méisōusuǒyǐnqíng争辩 。yīnwèisōusuǒyǐnqíngdejuédìngjiùshìzuìhòudejuédìng 。dànshìsōusuǒyǐnqínghěnpànduànxiēliànjiēshìzhèngchángdexiēliànjiēshìgòumǎide ,zhèshìwèimezhīdeduìshǒuzàimǎiliànjiē,érdepáimíngquèzhígāodeyuányīn。zhèshuōxiànzàihěnduōpáimíngzàiqiánmiàndewǎngzhàndōuzàimǎiliànjiēdeqíng况,zhǐyàodàozhèng规”defāngmǎi ,bìngqiědeyòng,mengēnběndāngxīnme。需yàodāngxīndezhǐshìxiēzuòwǎngzhànjiāodewǎngzhàn,yīnwèimensōusuǒyǐnqíngshìxiànde 。

 bǎishuāpáimíngdeyuán理:yòngdiǎndeyuán理 ,bǎirènwèiliànggāodewǎngzhànránshìyòngzuìdiǎndewǎngzhàn ,sōusuǒguānjiàn,wǎngzhàndiǎndeshùyuèduō,shuōmíngzhèwǎngzhànshìgèngshòuyòng欢迎de。

 tōngguòdeip使shǐyòngbǎicháxúnmǒuguānjiàn ,diǎnyàoshuādewǎngzhàn,dāngwǎngzhàndiǎndeshùyuèduō,那mebǎijiùhuìrènwèizhèwǎngzhànshìduìyòngzuìyǒu帮助dewǎngzhàn ,huìzàiduǎnshíjiānnèijiāngpáimíngqián。cóngértōngguòpiànbǎidefāngshìshuāpáimíng 。

 shuābǎipáimíngdexīnshùjiùshì仿fǎngliàngshíIPsōusuǒmǒuguānjiànbìngzhíjiēdiǎnwǎngzhàn,bānshìtōngguòadslhuàniphuòshìhuàndài理ipdefāngshìshuāpáimíng。

 qiánshuābǎipáimíngdezhǔyàofāngshìshuōshì类,jiùshìshǒugōngshuā,shìruǎnjiànshuā。

 yuánhěn简单 ,yòngsōusuǒyǐnqíngduìyòngdexíngwèiláipànduànmendewǎngzhànshì否属wǎngzhàn,shìyīnggěiwǎngzhànpáimíng,zhèfāngmiàn ,zàibǎideweb2.0反垃shēnghòugèngjiāmíng显 。

 yòngdiǎnyuánshuāshàngdepáimíngnéngchídezhǔyàoyuányīnjiùshìwǎngzhànshòudàodediǎnshìzhǎngde,érshìduǎnde,ránpáimíngshì昙花xiànde。

 shuābǎixià

 bǎixiàdefāngzhèngshìshìbǎituī(Baidu Suggest Word) ,mínjiānchēngwèibǎiliánhuòbǎixià菜单。shìbǎiwèilefāng便biàn广guǎngwǎngmínsōusuǒ ,gāo输入效率értuīchūde 。

 bǎixiàdezuòyòng:fēnrénzàisōusuǒmǒuguānjiàndeshíhòu,其shíbìngzhī道该何组织语yán便biàngèngjiā精确dedàosōusuǒde,xiàjiùwèigōngle便biànjié。sōusuǒjiàozhǎngde话、zhèzi节约leshíjiān ,suǒxiàshìhěn便biànjiéde。

 zhìzàojiǎsōusuǒyóubǎi、googledōugōnglexiāngguānguānjiàndenéng,shìyǒurénjiùmíngxiē与热门guānjiànxiāngguāndeguānjiàn,shuōwǎng”热门 ,他jiùmíng“挖豆 ”deguānjiàn,jiànhǎoxiāngyīngdemiàn,tōngguòsōusuǒzhèxīndeguānjiànnéngpáidào 。ránhòutōngguòruǎnjiànzàisōusuǒyǐnqíngduànsōusuǒzhèguānjiàn ,shìzhèguānjiànjiùchūxiànzàilexiāngguānsōusuǒde位置,吸yǐnyòngdiǎnsōusuǒ 。

 xiāngguānsōusuǒshìsōusuǒyǐnqíngyòngyàndefēn。shuāxiēzàoshēngdeguānjiànchūlái,yǐngxiǎngyòngyàn,míngrénkànjiùzhīshìshuāchūláide,shuāxīnliàngtàigāo,bǎiréngōngcháshíbèixiàn ,封锁guānjiàn,zhòng者Kzhàn。

 shuābǎifēnxiǎng

 tōngguòbǎifēnxiǎng按钮,nínwǎngzhànshàngdewǎngjiānggèngróngbèibǎisōusuǒyǐnqíngsuǒxiàn ,cóngéryǒuhuìcóngbǎisōusuǒ带回gèngduōdeliúliàng 。zàisōusuǒjiézhōng,chūxiànbǎi拇指,jiùpáimíngzài,huìyǐnyòngzhùníndewǎngzhàn。

 bǎifēnxiǎnggēnbǎifāngdeshuō:

 1).yòngjiāngwǎngzhànnèiróngfēnxiǎngdàofāngwǎngzhàn ,fāngwǎngzhàndeyòngdiǎnyǒudefēnxiǎngliànjiē,cóngfāngwǎngzhànláishèhuìhuàliúliàng。

 2).使shǐyònglebǎifēnxiǎngdewǎnggèngkuàibèibǎi爬虫xiàn,cóngér帮助wǎngzhàndenèirónggèngkuàibèibǎi 。

 3).使shǐyònglebǎifēnxiǎngdewǎngbèiyòngfēnxiǎnghòu ,使shǐwǎngbèifēnxiǎngdeshù展示zàibǎidesōusuǒjiézhōng,辅助yòngpànduànwǎngliàng。

 sōusuǒyǐnqíngběnde运营指导fāngjiùshìduàndegāoSEOdeliàng,gōng访fǎnggèng具价zhíde ,bìngqiěsuǒyǒudezhàndiǎndōuxúnzhìdìngde游戏规走。zuòwèinèizuìdesōusuǒyǐnqíngbǎituīchūzhèfēnxiǎnggōngde初衷shìwèilegōnggěimengèngjiāyǒuzhídesōusuǒjié果 。menjiǎshèduìmendepáimíngyǒudìngdezuòyòng,ércǎiyòngshuādefāngláigōngzhèshùzhí,zhèzhǒngxíngwèigòumǎiliànjiē ,dezhàndiǎnjiāngyǒunéngmiànsōusuǒyǐnqíngde。

 zhǐshìchúndefēnxiǎng,zàochéngwǎngzhàndetiàochūgāo,zhèdefēnxiǎngyīng该算shìzuò,yīnwèiruǎnjiànshuādōushìdòngdìngshíhuànIPjìnwǎngzhànfēnxiǎnghòuguānmiàn ,suǒjǐnzàochéngPVguòérqiětiàochūhěngāo。yīnwèi半夜12diǎn-早shàng8diǎndeshíjiānduànránIPhěnshǎo,dànruǎnjiànshuāfēnxiǎngdeIPhěnduō,zàochéngleměitiānshàngkāi统计 ,kàndàowǎngzhàndetiàochūdōuzài90%shàng 。使shǐyòngzhèngdeshǒuduànláishuāgāobǎifēnxiǎngxiǎo拇指defēnxiǎngshùshuō ,érduìzhàndiǎnyào累积deyòngqún,zhànzàiyòngdeláijiànshèzhàndiǎnshìzhèngdechéng功之道,qiè使shǐyòngzhèxiē旁门左道lái投机巧。

 shuāwǎngzhànliúliàng

 tōngchángshuōwǎngzhànliúliàngshìwǎngzhànde访fǎngwènliàng ,shìyòngláimiáo访fǎngwènwǎngzhàndeyòngshùliàngyòngsuǒliúlǎndemiànshùliàngděng指标,chángyòngde统计指标包括wǎngzhànde独立yòngshùliàng 、总yòngshùliàng(含zhòng访fǎngwèn者) 、miànliúlǎnshùliàng、měiyòngdemiànliúlǎnshùliàng、yòngzàiwǎngzhàndepíngjūntíngliúshíjiānděng。

 shuāwǎngzhànliúliàng(alexaliúliàngIPliúliàng)duìwǎngzhànpáimíngde危害:

 (1) liúliàng落存zuò

 yóupíngtáishuāliúliàngdeshìchángkuàide,tiāndeIPliàngjiùyǒushàng万 ,wǎngzhànliúliàngměitiānshàngbǎijiù已经shìhěncuòdewǎngzhànle,xīnzhànliúliàngránjiānyóuyuánláidetiāndào10zēngjiādàotiānshàng万,zuòxiāngdāngmíng显 。

 (2) zhòngIP严zhòngyǐnzhù

 yóushuāIPpíngtáideyòngjiùqiānrén ,zhǎngshuāIPzhòngzhòng,hěnróngyǐnsōusuǒyǐnqíngalexadezhù 。

 (3) miànliúlǎnshíjiāntàiduǎn

 yóu使shǐyòngruǎnjiànpíngtáishuāIP,ruǎnjiànkāimiànhòujiùyàoguān闭 ,否liúlǎnchéngshòushíkāitàiduōdemiàn,suǒmiànliúlǎnshíjiānshìhěnduǎnde,érqiě便biànshìdeshìwǎngmínránliúlǎnde话 ,wǎngzhànliúlǎndeshíjiānguòduǎncóngmiànmíngwǎngzhàn读性强 ,yòngyànhǎo,néngliúzhù。

 (4) liúliàngjūnyún

 yóuduìxīnwǎngzhàn,刚kāideshíhòuméiyǒuliúliàng ,tiānměishíjiānduànnèiIP访fǎngwènliàngshìlíng。dāngkāiruǎnjiànshuāliúliàngdeshíhòu,IP访fǎngwènliàngshùnjiānzēngjiādàoshí,bǎishénzhìshàng万 ,严zhòngdeIP访fǎngwènjūnyún,bèisōusuǒyǐnqíngalexa降quánshìqíng理之zhōngle 。

 (5) wàiliànliúliàngzhòngpíng

 xīnwǎngzhànzàiméiyǒugāoliàngwàiliàndeqiánxià,liúliàngshàngqiānshénzhìshàng万 ,便biànshìwǎngzhàngāoshǒudōunéngzuòdào,gèng何况xīndegēnzhànzhǎng。想yàopiànguòsōusuǒyǐnqíngalexazhèdedǐng公司jiùgèngshìrénshuōmèngle。dāngránshàngmiànshuōdedōujiào极端,其shídeshuāliúliànggēnběnhuìláisōusuǒyǐnqíngde ,duìwǎngzhànpáimíngshíyǒudìnghǎo处,guòzhèjǐnjǐnshìwèileSEOérSEO,wǎngzhànláideliúliàngdōushìzi虚乌yǒu ,guòděngpáimíngshàngle ,同样shìhuògèngduōyǒuliúliàng,zhègòumǎiliànjiēshì思 。

 méiyǒumǎijiùméiyǒu杀害,zhèshìhēimàoSEOdegēnběnyuányīn——hēimàoSEOyīngyòngzàixíngshìchángyǒuzhíde ,zhǐyàonénghuò润,jiùshì桶金gànméiyǒuguān系。dànshì,men具备zhèxiē刁钻deshù ,xīnháishìquànnínzuòmíngyōudemàoSEOwèihǎo,xīnběnrénshìmàoSEO,fāngmiànshìyīnwèizixiǎo ,敢触碰huò道德de底线;另fāngmiàndezhíguān,yīnwèiláiyuán贡献fēnxiǎng,érshìpiàn。

 shuōshàngdezuòshùdezhǔdòngjìnxíng ,那meyīnwèixīnzàochéngérbèirènwèishìzuòdeshùshìzuìrén语,běnláiméizuòjiébèipànwèizuò,shuō惜?那xiēzhèxiēzuòshùhuìshìxiē呢?qǐngkànwénzhāngdetuī荐阅读 。hǎole ,guānhēimàoSEOdelùnjiùdàozhè ,yǒumewèn题,欢迎jiādeQQjiāoliú。

标签: 石家庄网站建设seo seo每日一贴ZAC seo关键词排名优化官网 福州 seo 兰州百度seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~