SEO书架:原创文章与热点相结合碰撞出不一样的花火

小七 31 0

 昨tiānzàisōusuǒ学院kàndàopiānwénzhāngyuánchuàngwénzhāngdiǎnxiāngjiépèngchūyàngdehuā火》,写chánghǎo ,明确deshùlexióngzhǎnghàogěiyuánchuàngzuòzhědezhǒngbǎo及收,预示zhesōusuǒyǐnwèiláidezhǎnnèiróngzhìliàng化,还yǒuhěnduōfěnguānzhùliúliàngdefāng ,gèngnánrén ”ànláijiě析 ,fāng便zhějiě,xiàláikànkànba 。

 yuánwénxià

 导zhèshìtōngguò群星zhēngwén赛向men投稿deyuánfāng。tōngguòxióngzhǎnghào,menzuòchūlede ,tóngshílegènghǎodechéng绩,zhèshìmenduì“如何zuòyuánchuàng”zhèwèndefēn享。

 nánrénzuòwèinánxìngzōngxùnlèiwǎngzhàn,biāndezuòyòngguānyào ,zàizhènèiróngwèiwáng”deliánwǎngzhǔzhōng,bǎixióngzhǎnghàojiùshìzuìměide音符 。xiànzàijiézhàngěifēnxiēzài运营xióngzhǎnghàoguòchéngzhōng,duìxióngzhǎnghàoyuánchuàngwénzhāngdesuǒ巧及jīng验探讨 。

 、xióngzhǎnghàogěimenyuánchuàngbǎo

 zàibiānwǎngzhànnèiróngshí,nánrénbiānjīngchánghuìdàowènbiānzài费劲脑汁zàiwǎngzhànyuánchuàngpiāndiǎnwénzhānghòu ,qián期排míngdōuhěn错,děngtiānhòuzàibǎisōusuǒmíngdeshí候却遇dàoleràngrénchángshēngdeqíng——yóuwǎngzhànwénzhāngyǒuyǒubǎo,xiēzàichāolepiānwénzhāngdezhàndiǎn,fǎnérzàilenánrényuánchuàngwénzhāngdeqián面。zhèzhǒng感觉shìyàngde验呢?shuōcháng憋屈 、无处申yuān

 zhídàobǎidexióngzhǎnghào横空chū世,zhèlèiwènhuì困扰zhenánrén。凭借xióngzhǎnghàodeyuánchuàngbǎogōngnéng ,nánrényuánchuàngwénzhāngdemínggènggāole,liúliàngzēngzhǎngjiā迅猛 。谨hǎnqīngchéngfēnshǒu否认chūguǐjiān传闻língchénguòzhèpiānwénzhāngwèi,本wén7月31日 ,被bǎiyuánchuàngbǎohòu ,dāngdàiláiliúliàng58926ip。

 mendōuzhī道,sōusuǒliúliàngduìduōshùzhōngxiǎowǎngzhànláishuō,zàiwǎngzhàndeliúliàngzhōng占比shìyǒu定地位de。如果zhǎngzhī识产权dàoyǒudebǎo,néng应该gěidemíngliúliàng,zhànzhǎngjiùhuìduìyuánchuàngdechuàngzuòqíng,打wǎngzhànyuánchuàngzuòzhěde积极xìng ,cóngér导致yuánchuàngde积极xìngjiàng 。zhèshìchángràngrénnánshòude件事qíng。érxiànzài,xióngzhǎnghàodeyuánchuàngbǎowánjiùměidejiělezhènán,ràngwǎngzhànbiānzuòzhěchuàngzuòdeyuánchuàngwénzhāngshòudàobǎo ,使shǐgèngduōyōuzhìnèiróngtōngguòduōzhǎngěigèngduōyòng户,将gèngduōdeliúliàngcóngxióngzhǎnghàofēngěi认真yuánchuàngdexióngzhǎnghàoyòng户。

 二、guān如何gāoyuánchuàngdediǎn

 ránér,nánréndeyuánchuàngchéngbìngyǒuxiàngzhànzhǎngxiǎngzhōngdemedān 。zàizhǎngliàng推送gěixióngzhǎnghàoyuánchuàngwénzhānghòu ,nánrén又面临lexīndenán——yuánchuàngtōngguòcǎn忍睹!屡shòuhòu,nánrénbiānhuìwèn,yuánchuàngwénzhāngdemenánmajīntiān ,jīngguònánrénbiānmende懈努力,mendeyuánchuàngtōngguòcóngbǎifēnzhīshídetōngguò率变chénglebǎifēnzhīshíduōdetōngguò率。

 xiànzài,mennánrényuàn意跟zhànzhǎngmenfēnnánrénzàiyuánchuàngwéndiǎnwénzhāngdesuǒchéngzhōngnénghuìyòngdàodexiē干货 ,xiēyàozhùdefāng ,zhíyòngxiāndeàn,zhǎnzàizhànzhǎngdeqián,ràngmenzàixióngzhǎnghàodepíngshàngchūyuánchuàngwénzhāngdàiláidetóngchéngzhǎng。xiàláishuōxiànánrényuánchuàngsuǒjìnchéng 。

 (1)zhuànxīnbiāo

 dāngmenkàndàopiānwénzhāngshí ,zuì先吸yǐnguāngdeshìzhǔnèiróng,érshìzhīwénnèiróngdebiāo。suǒ,biāozài定意义shàngshì敲开yòngdiǎnde敲门砖 ,ruòshìbiānbiāodōuzuòde,xiǎngzàiyuánchuàngwénzhāngshàngzhànguāngshìnéngde,cóngnánréndeyuánchuàng推送chéngshàng ,它告诉men道理,biāoduìxióngzhǎnghàodeyuánchuàngwénzhāngtōngguòshìzhùdefāng。jiùqián阵子dediǎnzuìwàngshǎowánSNSrén ”wèi,menzàixióngzhǎnghàohòulepiānyuánchuàngwénzhāng ,tōngguòduì比,xiànyǎndexiāngguānxìngbiāogèngróngtōngguòxióngzhǎnghàodeyuánchuàngzhèng,érxiēpíng淡无奇、zhōngzhōngdebiāodōu接连败xiàlái 。me ,wènláile ,什meyàngdebiāoduìbǎinéngshàngxīn颖呢?

 切没yǒushíshùzhīdejīngzhīdōushìliú氓,xiàjiùzhí接甩chūzhèpiānnánréndeyuánchuàngwénzhāng《雪莉dāngzuìwàngshǎowánSNSrén控制住她记几a!》zuòwèiànláiràngzhànzhǎng深刻lejiěxià 。

 qīngchǔkàndàodeshì,zhèpiānwénzhāngjīnglexióngzhǎnghàoyǒudeyuánchuàngbiāo识 ,bìng且排míngchángkàoqián,wénzhānghòude月,nánrénzàitǒngshùshí ,zàihòuxiànzhèpiānwénzhāngnéngdàiláishǎodeliúliàng,zhè使shǐmenhěnhǎo奇,tōngguòzàibǎixiāngguāndiǎnsōusuǒ ,xiàndemíngwěnwěnqiánde位置!zhèshìqián没开tōngxióngzhǎnghàoshísuǒnéngdàiláide效果,tōngguòtǒng,dāngtiānzhèpiānyuánchuàngwénzhāngdàiláiguòliúliàng。

 因 ,nánréntōngguòzhèxiàn,zàiliàngdeshíshùzhīxià,zàibiāozhōngjiāliàngdiǎn ,吸yǐnyǎnqiúdexiāngguānxìngdiǎn ,ràngwénzhāng脱颖érchū。gèngróngdetōngguòxióngzhǎnghàoyuánchuàngzhèng,gèngnéngràngyòngyǎnqiánliàngdàiláixìngdeliúliàngzēngzhǎng,何zàibiāodechuàngxīnshàng断推陈chūxīn呢?

 (2)zhǎngwénnèiróng密切呼应biāopiàn

 qiánxióngzhǎnghàoyuánchuàngbǎo范围zhǔyàoshìduìzhǎngwén ,jiùshìshuō,zàishùpiànshàngdōuyǒuyìngxìngyào求 。shùshǎonèiróng没营养,érpiàndeyàoxìnggèngshùle ,毕竟piànduìyòngdeyuèyǐng响太le,gāoqīngliú览起láiránxīn,wénzhāngdedànggāoleshǎo ,yòng户停liúdeshíjiāngèngshìzhīzēngzhǎng。

 zàishìleliàngwénzhānghòumenxiàn,piànzàishùliàngshàngshífēnjiǎngjiū,néngshǎowénduōpiànzhěduōwénshǎopiàn ,zuìhǎodeshìzàiduànhòushàngzhānggāoqīng,ránhòuwénzhāngduànjié尾。zhèzhǒngwénpiànjiānchūxiàndeshìyuè效果zuìjiā,róngchūxiànyuè疲劳 。zàipiànxiǎoshàngyǒu循 ,横kuāngāozuìhǎowèi3比2 ,竖kuāngāowèi2比3,横 、竖dekuānshǎo600px。ruònéngzàipiànxiàfāngzuòchūbiāozhùjiùgènghǎole,紧扣wénzhāngxiāngguānxìngdiǎnláizhùshìràngzhěleránwénzhāngsuǒshùqíng。shíshàngdezuò ,jǐnjǐnshìzhǐzàixióngzhǎnghàoshàngtōngyòng,shíwénzhāngdebǎnměishìzhànzhǎngmenzhízàijiūdediǎn,zhǐguòhěnduōrénbìngyǒu意识dàodeyàoxìng ,měidewǎngzhànshìdehái子,nánwàngdeháikànlái漂漂liàngliàngdema

 zhèpiānnánrénchuàngzuòdeyuánchuàngwénzhānghǎnqīnglíngchénfēnshǒunèishìlíngchéndechénghuǐlezhèduànqíngle,jǐntōngguòleyuánchuàng ,érdāngtiāndeliúliàngjiùdào7万!zhīsuǒliúliàngzhà,chúleyǒuyǐnyòngdebiāo,qīngdebǎn ,gèngguāndeshìjiǎngjiūdezhùshì 。赤裸裸deyōuànjiùzàiyǎnqián,还kuàiget?

 (3)gāowénzhāngnèiróngdeliúchàngxìng

 wèigāoyòng验,wénzhāngnèiróngyàofēng富 ,chúlebiāoyàoxīnshǎo见 ,piànyàoqīngyōuzhì,shàngde视频yàogāoqīngwài,zuìguānderánshìnèiróngdeliúchàngxìng ,zhīmenshìwándexīn,ránshìnèiróng。

 (4)shíjiānyuánchuàngbǎo

 wèilegènghǎode使shǐmendeshòudàobǎo障,zàiwénzhānghòuyàozàishíjiāngěixióngzhǎnghào ,zhènéng使shǐyuánchuàngdàozuìhǎoyōu化 、zuìshídebǎo。

 jiǎnnèiróngyōudezuìbiāo准还shìliúchàngxìng,晦涩nándewéngāoshàngyòngyǒuyuèxiàde,cóngérjiàngyòng户黏xìng 。liúchàngdewénshìràngzhěshēngyuèwàngdezuì门槛。达dàolezhèbiāohòu ,biǎoqīng完整、观diǎnxiān明、yōuměiděngjiùshìshànghuādejiāfēn项啦。

 háozhāngdeshuō,zàizhènèiróngwèiwáng ”deshí代,谁yōngyǒuleyōuzhìnèiróng ,谁jiù占领leliúliàng 、liúleyòng户,享yǒuzhǔ动权 。yòng工匠精神láixīnyuánchuàng,写chūde东西 ,才néng具备核xīnzhēng力 。

 (5)yōuwénzhāngbǎnjié

 shìxiǎng ,piān杂乱无zhāng、líng乱无序dewénzhāngnéngdàigěiyòngyōuzhìdeyuèmadāngránzhèshìmenzàishìhòuxiànduōduàn落、层fēndewénzhānggèngróngtōngguòyuánchuàngdeyuán因。qīngdewénzhāngjiénénggòuràngzhělerán,哪shìzhǎngwénláiháo费劲。shìduōyàngshìdebǎn,如添jiāxiǎobiāojiā 、改变xiǎoděng效果dōuhěnxiǎng 。wài ,duànshùhěnguān键,shùduōróngyǐnyuè疲劳,令yòng户产shēngyànqíng绪 ,因duànshù般控制zài150-200wèijiā。

 三、nánrénliúliàngzēngzhǎng及收huànqíng

 根xióngzhǎnghàotǒng,截止qián,tōngguòxióngzhǎnghàoyǒudeyuánliàngwèi7Wpiān ,xióngzhǎnghàoshàng每月累zhǎnxiànliàng2亿左yòu,yuándiǎnliàng1000W左yòu。zàiliàngyōuzhìyuánhòudexióngzhǎnghàonénggěiwǎngzhàndàiláishǎoliúliàng,开tōngxióngzhǎnghàohòuliúliàngsuǒdàiláidezēngzhǎngshì没开tōngzhīqián40%shàng 。

 虽ránnánrénzài2019年jiùtōnglexióngzhǎnghào ,但开始运营tuánduìxióngzhǎnghào重视gòu,duìxióngzhǎnghàodewánlejiě,zhǐzhībiǎo ,zhī里。随zhexióngzhǎnghàodeyǐng响力日俱zēng ,慢慢demengèngduōdeshíjiān精力zhùdàoduìxióngzhǎnghàozhōnglái。zàijīngledeyuánchuàngsuǒchéngzhīhòu,逐步收获dàoxióngzhǎnghàosuǒdàiláidefēng厚收 。8月zhīqián,nánrén日均liúliàng35万左yòu。8月份 ,liúliàngwěnzài40万左yòu。日均IPzēngzhǎng达5万shàng 。xiàshù及收biǎozhíxiànzhèzhǒngde变化。

 随zheliúliàngdezēngzhǎng,wǎngzhànshēnglezhìde变化。(yóuwǎngzhànshè及公司bǎo密条款,故zhǐnéngyòng曲线láibiǎo示 ,请见liàng 。)

 0

 tōngguòduìxióngzhǎnghàoyuánchuàngwénzhāngdiǎndesuǒchéng,nánrénshíxiànleyōuzhìnèiróngdepǐnpáiguāngwénzhāngzhǎn示,nánrénwǎngzhànguānzhùfěnliàngdōule飞速升 ,pǐnpái齐飞 。liàngyōuzhìnèiróngdezhǎn示,gèngróngsōusuǒyōudepǐnpáizhǎn示,wǎngzhànránnéng步步wèi营 ,xióngzhǎnghàowèi阵地,cóngróngde健康chéngzhǎng

 zuòwèizhànzhǎng,gèng应该shíjìn ,推动menqiánjìndeshìyòngyuèláiyuègāode求 ,如果jiù固步封,jiùzhǐnéngkànzherénjuéchénérle。

 SEO总jiéqiányòngduìliánwǎngdexìngyuèláiyuègāo,hěnduōdiǎnjīngchángshòuyòngguānzhù ,menzàiyuánchuàngwénzhāngdetóngshí,róngdiǎnnèiróngjìn,jǐnnéngyǐnzhědeyǎnqiú ,还néngzēngjiādeguāng,zhěgèngnéngshòuzhèyàngdenèiróng,érzuòwèizhànzhǎng ,mendedeshìwèilemíngzhěliúliàng,érshìwèilegènghǎode服务yòng户,zhèyànghuìràngyòng户买dān。

标签: 晋江seo 最新seo seo是什么职位 上海seo网站优化

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~