企业铭:好的问题决定好的设计(设计思维过程指南)

小七 32 0

 优秀deshèshībāngzhùtuánduì利益相guānzhětōngguò使shǐyòngwènláiquèdìnghuì、jiēshìzàiqiújiěyòngshàngxià文 ,cóngérzuòchūgènghǎodejué 。

 shèshīmenměidōumiàn临着棘手dewèn,zhèxiēwènyàomenzhǎodàojiějué商业shù约束deshèfāngàn,tóngshíháiyàoyòngdeqiú。tóngshí ,kuàizhǎodàojiějuéfāngàndedòngyīngfángàishèzhěcóngkāijiù彻底jiěwèndexīn,yòngshàngxià文。

 guānjiàndezhǎojiēduàn ”yīnggāibèi忽视 —— shìshèguòchéngzhōngdezhòngyàochéng部分 。zàishèshīmenkāi始“shè”zhīqián,精xīnshèdewènshìjiějuéshèwèndehǎofāng。

 wènshìmenduìmǒushìdehǎoxīn兴趣dezhēnshí表达。menshìrénmenzàizhōu围世jièxúnzhǎodeduàn ,bìngqiě,zhèjīngchángmentànsuǒde愿 。

 dāngshèshīmiànduìwènshí,mende大脑bèishèdìngwèizhǎodàohǎodejiějuéfāngànbìng付诸xíngdòng。ránér ,值zhùdeshì ,那xiēchénggōngdechǎnpǐn服务derénmiànduìwèn,bìngjiāshēnduìmendejiě,便chūyǒujiàdejiě。

 tōngguò知道wènshìzuòde ,qiǎomiào使shǐyòngmen,shèshīmenshìchūzàidehǎowènláijiànjiě,xiǎngxiàng ,bìngjìnzuò 。

  、wèishénmeshèshīwènwèn

 shèshītōngchángzàikuàidòngdejìngzhōngzuò,qiúzhōngkuàijiějuéfāngàn交付 。zàizhèzhǒngqíngkuàngxià,“wèishénmemenyàojiějuézhèwèn?”huòzhězěnmezhùdàozhèwèn? ”zhènénghuìbāngzhùshèshīgènghǎojiězàideyuányīnqiú ,éryīnggāibèirènwèishìjiǎnjìnchéngde干扰。

 虽ránzàimǒuxiēqíngkuàngxiàkuàijiějuéfāngàndechénggōngshìdàode,dànshèshīyǒurènbāngzhùtuánduìjiànfāngxiàng,érshìlàngbǎode资源 ,wènyàozàiduōdeshíjiāndàojiějué。

 shèshīyǒushíhòujiù像侦tàn,menyàoláiduōtóngláidexìnláijiějuémendeànjiàn” 。优秀de“侦tàn”deguānjiànnéngshìshénme

 wènxiēmíngdewèn,bāngzhùmenqīngshìshí ,jiějué ,zhǎodàozhēn相。

 èr、wèishénmeshèshīyīnggāijīngchángwènwèn

 yǒuxiēshèshī害怕惹nǎobiérén。dāngyǒurénxiàngtuánduìchūxīnxiǎnghuòjiějuéfāngànshí,暴ruòhuòdewènhuìràng老板gǎndàoshū服 。menrènwèijīngqīngchǔle,突ránzhījiān ,xiàngjìnchéngzhōngchūxiànlequèdìngyīn。

 mendào,xiǎngdemenxiǎngdeyàoduō,suǒmenshèshīkànzuò“烦nǎo ”。

 shèshīmenyīnggāiqīngchǔdào ,menshìwèilenǎobiérén,huòzhěshìwèilejiǎnyàodeguòchéng,érshìwèilebāngzhùtuánduì打造gènghǎodechǎnpǐnyīn此 ,mendefǎnkuìyīnggāibèiwèizhǒngbǎode贡献,shìduìshèguòchéng严谨deguānjiàn部分 。

 hěnduōrénrènwèishèshīzàizhíxíngmiàndejuéshìshù、商业营销tuánduìzuòchūde,érshèshīshìjiǎnzhíxíng命令。dànshèshīyǒurènzàizhàn略层miànshàngxiànshèdejià值。

 yǒuxiēshèshī缺乏xìnliàn —— yàochūhǎodewèn ,又yàozhǒngmíngquèxiǎnshìmendeláibāngzhùzuòdefāngshìzuò 。jiùshēngzhōngde样,wènhǎowènshìliàndewèn。zuòduō,dàodejiùhǎo。zhè篇文章dedezhījiùshìwèishèshīxiēxiǎng ,bāngzhùmencóngchūhǎodewèndezhōngkāi始 。

 三 、wèishèshīshèdeyǒuwènlèixíng

 hǎodewènshì ,rànghuòyàodelèixíng、质量数量dexìn 。wèilezuòdàozhè点,shèshījuédìngmen使shǐyòngdewènlèixíngmende表达fāngshì。

 xiàshìxiēbìngqiěchángyǒudelèixíng

 kāishìwènrénmenfǎnjiēshìshénmeduìmenláishuōshìzhòngyàode。menrénmenzhǎnduìmenláishuōshūde东西,érshìwèimendexiǎng辩护 。kāishìwènxiàngtànsuǒnéngxìng、gǎnyuányīn。xiàmiànshìxiēkāishìwèndelèixíng

 tànsuǒwènzàixīnguānxīn领域zhǎnkāi。 xiǎngguò…吗?

 qínggǎnwènjiēshìlerénmenduìmǒushìdegǎn受 。 …?

 fǎndewèngèngduōdeshù。 rènwèizhì…?

 tànsuǒxìngdewènyàojìnde检查。 néngmiáoshùxià…?

 分析wènxúnzhǎowènde根源 。 …deyuányīnshìshénme

 澄qīngwènyǒuzhùbǎochízhì ,避miǎnjiě。 suǒ,deshì. . ?

 fēngshìwènyàodìngdeàn —— tōngchángshìshì”huò“否”—— men使shǐbèizhǎozhěcónggěidìngdezhōngxuǎnàn,huòtóng ,huòtóngfènshēngmíng。fēngdewènwǎngwǎngzhōngzàishìshí —— shìshénme,shénmeshíhòu,shénmefāng ,tōngchánghěn容易huí 。例:“zàichūshēng? ”“kāiduō少公里? ”…

 四 、guānhǎowènde剖析

 hǎodewènbìngjǐnjǐnjuéwèndelèixíng,juégòujiàn。wèndeshìshìgōngnéngde部分。zàizhèxiēyuánxià,yīnggāichūhǎowèn

 1)hǎodewènyīnggāiquán

 否dìngwèndezhòngshìwèishénmezhèrényǒuchénggōng ,zhèràngrénshì 。menràngrénmenkǎobìngzhǎodàomendeàn,cóngér转移suǒyǒuquán,zhǎnrèn 。

 例 ,zàigěifǎnkuìdeshíhòu ,yàoshìshuōrènwèizhèhuìyǒuyòng”,wèn,“háitànleshénmedexuǎn ,wèishénmexuǎnlezhè?”

 2)hǎodewènyīnggāitiāozhànjiǎshè

 menyīnggāibāngzhùmíngqíngkuàng,bìng使shǐrén、tuánduìtànsuǒdòngmenxíngwèidefāng、guòchéngdìng。

 3)hǎodewènhuì使shǐrén延伸

 menyīnggāifǎn,bāngzhùrénmen超越xiǎnér易见dejièxiàn。hǎodewènrénmenshìqíngdàoxīndegāo度 。

 例 ,dāngshùtuánduìlùnshí,yàowènnéngzuòdào吗? ”nénghuìwèn,“jiǎshèzhèshì条路 ,yàoshénmeláidàozhède?”

 4)hǎodewènyīnggāi突破xìngdekǎo

 hǎodewènhuìdàiláixīndenéngxìng。menràngrénmenzàitóngdeguòchéngzhōngchǎnshēngxīndeguān点。

 例,zàishèxīnde登录píngshí,érshìjǐnjǐnwènmenràng登录guòchénggèngkuài?”nénghuìwèn ,“menzěnmenéngzàiyǒumen登录deqíngkuàngxiàgěimendeyòngdàiláijià值呢? ”

 五 、准bèihǎowèn

 使shǐxuǎnlezhèngquèdewènlèixíng,bìngqiězhèngquèmiáoshùle,yàowèibiérénshèdìngjiēduàn ,ràngmenmíngwèishénmeyàowènwèn ,wèishénmeyàozhèwèn 。shèshīshì“评判” —— menshìwèixìnbèijǐngde“主chírén”,zuòwèishè维框架de部分,bìngbāngzhùměirénzuòchūmíngzhìdejuédìng。

 xiàshìyǒuzhùshíxiànzhèdeguòchéng

 1)cǎiyòngzhědexīn

 mendexīnjuédìnglemenkàn待世jiè。学zhěshìguānde ,bìngxúnqiújiězuòwèi指导menxíngdòngdezhǒngfāngshì 。yàohǎo,细xīn,善接受。shìmíng官 ,shìmíngshèshī,yàogèngshēnzhǎozhèwèncáinéngzuòchūjuédìng,suǒràngrénmen知道zhè点。

 2)zhǎodàoderénláiwèn

 学néngbāngzhùduō ,bìngquèbǎonéng指望men:适yīngmendeshíjiān表,xúnzhǎohǎodeshí,ràngmenzàidexiàngzhōngjiāmen 。

 3)shèjiēduàn

 热身。供环jìng ,ràngrénmengǎndàoshū适,便mennéngkāibèi。

 4)wèndewèn

 yǒushíhòu,shìxiǎngràngrénmen表达menduìmǒushìdexiǎng 。shíhòu ,xiǎngwènxiēdewèn ,使shǐ知道zhèduìmenláishuōshìkuàide 。zhēndeyàohuízhèxiēwèn,请适dāngshèhǎonèi容,bìngwènmen。

 5)挖掘gèngshēn

 询wènwèn ,huògèngshēndexìn,bìngqīngměiréndōujiětóngdeshìqíng。yòngchénde量 —— bǎochíchén默,kànbiérénde眼睛 ,zhèmenjiùnéngzàixiǎngshàng受干扰zhǎn 。

 六 、zàijiànjiědeshàngjìnxínghǎodewèn

 hǎodewènhuìtiāozhànxiànzhuàng,使shǐrénmenguānzhùdàoshēngleshénme。menbāngzhùxiànshìqíngshìzuòde,谁参le ,suǒyǒushìqíngshìde。wènyǒuzhùjiànqīngdeqíngkuàng图 。

 1)zhǎodàowènde根源

 xiēshèshīzhùzhèngzhuàng ”,jiǎnwèimenjiějuéfāngàn。资shēndeshèshīzhùlejiězhèxiēzhèngzhuàng”de起源,便zuòchūzhèngquède诊断。

 2)tiāozhànjiǎshè

 rén、tuánduìdōuyǒudeguànguòchéng 。hǎodewènyǒuzhùxiànmende偏见 ,zhǎodàoxīndeguānkàn。

 3)jiěshàngxià

 shèshī使shǐyòngtóngde映射shùláiqīnglejiěshìzuòde。men使shǐyòng rénzhǒng tóngxīn láijiěrénmendexíngwèixīnxíng 。hǎodewènyǒuzhùhuòyǒujiàdejiě,bìngjiēshìzàidìngbèijǐngxiàshēngdehuì、jīnghuòhuàshì。

  、jiàngèngshēn层次jiědewènqiǎo

 1)5 wèishénme

 zhèzhǒngfāngbāngzhùgèngshēnlejiěrénmendeběnyuányīnběnxìndòng。zhèshìdeshèguòchéngdexīn 。xiàmiànshìyīngyòngdefāng

 zàimendeshàng商店里,rénmenchǎnpǐn 。—— wèishénme

 yīnwèimenyǒuchénggòu买 ,menjiù放弃le。—— wèishénme

 yīnwèimenxiàng放弃gòuchē。—— wèishénme

 yīnwèigòuchēshìmenzhǎnshìyùnshū细节defāng ,menrènwèi 10 天太长le 。—— wèishénme

 yīnwèirénmenzài送礼deqián几天mendechǎnpǐndāngzuògěibiérén。10 天deyùnshūshíjiān太长le。

 根wèn 5,chǎnpǐnshèshīhěnnénggèng接近wènde根源,bìngmínglexiēxīnfāng ,érzhèxiēfāngbìngdìngshì最初dejiǎshè”wèn 。

 2)谁,shénme, ,shí,wèishénme,

 zhèshìyònglái分析shēnlejiěqíngkuàngbèijǐngde框架。dāngdàowèndeshíhòu ,wènzhèxiēwènyǒuzhùqīngchǔlejiědāngqiándeqíngkuàng,标chūguānjiàndetòng点,bìngchūnéngcǎixíngdòngdefāngláijiějuézhèwèn

 谁干涉lezhèguòchéngyòng户、东、供yīng商 、客户、tuánduì

 shénmeyīngòuchénglezhèzhǒngqíngkuàngdòngzuò、xíngwèi 、yuán、工

 zàishēng、文huà 、社huì、jīng济…

 zhènénghuìshēngzàishénmeshíjiānguò去 ,xiànzài,未lái,qíngjǐngjìng ,cōngshí) ,近期…

 zhèwèishénmehuìshēngyuányīn,约束,qiú ,dòng

 qíngkuàngshìchéngdeliúchéng、指标,结果…

 八 、shèshītōngguòwènxiēhǎodewènláixiǎngxiàng

 hǎodewènyǒunéngmendàixiàngxiǎngxiàngdejǐng,bìng改变menkànxiànshídefāngshì。 ,“2050 年将huìshìshénmezi? ”“ràngmendào,mendāngqiándexiàn偏见yǒu效,使shǐmenzàixīndeshìxiàyùnzuò 。”

 dāngmenyòngsuǒyǒuréndōushìxiāzihuìshēngshénme?”zhèdewènláizhòngxīngòujiànqíngjìng。“menzhèngzàitiāozhànmenzài推断shísuǒ使shǐyòngdexìnjiàguān ,yīn此,menduìzhèzhǒngqíngkuàngdekànhuìshēngdehuà。 ”dāngrénmencóngxīndejiǎokànshìshí,创xīnjiùhuìshēng 。

 jiǔ 、xiǎngxiàngdewènqiǎo

 yǒuxiēwènbāngzhùzhǒngxiǎngxiàngdefāngshìláigòujiàndewèn ,bìng使shǐrénmenchǎnshēngxīndeguān点:

 果…zěnme办?

 果…huìyǒuzěndetóng

 jiǎshè…?

 men知道…shénme

 果…将huì改变shénme

 háiyǒushénmedefāngshìmen…吗?

 shí、shèshītōngguòchūhǎodewènláijìnzuò

 hǎodewènshìbāngzhùtuánduìchéngyuánzàimendeshèzhōngzhǎochūguānjiàndehǎofāng,bìngwèimendejuédìngzhǎodàogèngyǒudelùn。tōngguòzhìnéngjiànshèxìngdefǎnkuì,整tuánduìcóngměiréndeguān专业领域zhōnghuò益。

 érshìwènzhèzhǒng交互shìshìyǒu点尴尬? ”zhènénghuìràngrénxìng ,hǎodeshèshīhuìwènzhèdewèn:“kǎoguòxiēxuǎnwèishénmexuǎnlezhè?”“huìbāngzhùrénmenfǎnmendezuò ,jiěshìyuányīn,bìngwènwèidàodefèn 。”

 hǎodewènjiànzhòng,duìréndegǎnxiǎnggǎn兴趣 。menbāngzhùtuánduìchéngyuánbǎochízhì ,míngquè标,gěirénmenzhǒngrèngǎnsuǒyǒuquán。

 hǎodewèngāole识,gāole倾听gènghǎodejiěnéng。dāngwèndeduìwènshí ,huìlejiěmendexiǎng,mendexìn念,menzàimǒuxiēqíngkuàngxiàdegǎn觉 ,等等,zhèyǒuzhùtuánduìjiànláode 。

 shí、jìnzuòdewènqiǎo

 zuòwèishèliànde部分,yǒuxiēwèndedòngzhěhuìzhǒngjiànxìnrèntuánduìzuòdefāngshìláibāngzhùgòujiànwèn

 …?

 huìmiáoshù…?

 men…?

 menyàowèilebāngzhùzuòshénme

 shíèr 、shèguòchéngzhōng使shǐyòngle大量dewèn

 wènshì强大de ,měishèshīdōuyīnggāinéngshúliàn使shǐyòng。zuòwèishèguòchéngde部分,wènbāngzhùlejiěqíngkuàng,huòyǒujiàdejiě。menháinéngzàinèipéi养创造xīnnéng ,bìngnéngbāngzhùtuánduìtuánzhì 。

 wènwèn ,ràngxìnliúduìréndechéng长至guānzhòngyào。dànwènhuàyàozhǒngxìnrènrènde氛围,zàizhèměiréndezhìnéngdōudàozhòng升。

 zuòwèimíngshèshī,wènwènbìngquèbǎoměiréndōumíng白 ,menláizhēnzhèngdehǎoxīn,gèngshēntànsuǒchǎnpǐnshède渴望,deshìxiǎngchūhǎodeshèfāngàn 。

标签: seo教程pdf 连云港百度seo seo实施方案

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~