百度SEO-LEE 团队回答过哪些有价值的SEO问题?

小七 33 0

 nèiróngfēndōuláizhànzhǎngmén诊室_bǎizhànzhǎng ,zhǐshìdezi阅读变 ,qiějiào碎片化,suǒzhèbiānxiǎozuòzhěngguīzhòng,wàngnéngduìjiāyǒuyòng ,xiàwèizhèngwén

 seochángjiànwènzhījìngjiàyǐngxiǎng(1)

 1. méizuòjìngjiàwǎngzhànhuìbèiKma

 miáoshù:Baiduspider-sfkr láiguòzhīhòu,dāngwǎngzhànshōujiùbèiKwèi0le,ránhòubǎizhīzhūháishìzhèngcháng ,dànjiùshōu 。qǐngwènzhèshìzěnmehuí事,méiyǒuzuòjìngjiàdezhàn, ,居ránláilejìngjiàzhīzhū,xiànméizuòjìngjiàjiùKzhàn

 guānfānghuíbǎidetuī广ránsōusuǒ,shìyóuwánquándeliǎngménfēnbiéyùnliǎngtàotǒng 。Baiduspider-sfkrdezhuā ,wǎngránsōusuǒguān,huìduìwǎngránsōusuǒchǎnshēngrènyǐngxiǎng。

 seochángjiànwènzhī二:míng(2-3)

 2. sōusuǒyǐnqíngduì .cn .org .comyǒuhǎoma

 guānfānghuíméiyǒuhǎo

 3. hěnduōrénshuō.info.hkděngmíngbèijiàngquánle,shìshìzhēnde?

 guānfānghuí:使yòngzhǒnghòuzhuìdemíng ,duìsōusuǒyǐnqíngméiyǒuzhíjiēdeyǐngxiǎng。dàn.com 、.cn 、.netděngchángjiàndemínghòuzhuìgèngróng ,xiēchángjiàndehòuzhuìnénghuìyòngchǎnshēngxìnrèngǎn,zēngjiāyòngdepànduànchéngběn 。

 seochángjiànwènzhī三:yùn维(4-8)

 4. guān使yòngduōmíngshíxiànyuánbìngxíngxiàduìwǎngzhànyǒuméiyǒuyǐngxiǎng

 wènchōnghěnduōwǎngzhànwèilegāowǎngzhàn访fǎngwèn,wǎngzhànduìjìngtàiyuánwénjiàn使yòngledecookiemíng。suīránlewǎngzhàndexìngnéng,dàntóngshízàiwǎngzhànmiànshàngchǎnshēngleliàngdeshǔgāiwǎngzhànmíngdeyuándiàoyòngliànjiē。例wǎngzhànjiāngmíngzuòwèi图片yuándiàoyòngdemínglái使yòng ,zhèshízàidemiànshàngdiàoyòngde图片HTMLdàiwèi>qǐngwènLeeduìzhèdeURLshìpànduàndeneshìfǒuhuìjiāngzuòwèigāimiàndechūzhànliànjiēláipànduànguǒmiànshàngzhèdeliànjiēguòduō,shìfǒuhuìduìwǎngzhàndeSEOxiàoguǒchǎnshēngyǐngxiǎngne

 guānfānghuízhèshìzhǒngchángzhèngdāngdezuò,cóngwǎngsōusuǒdejiǎolái看 ,méiyǒurènzhíjiēdeyǐngxiǎng,diàoyòngběnzhàndeyuánshìyàngde 。

 5. wǎngzhàndegzipduìwǎngzhàndeshōuquánzhòngyǒuméiyǒuyǐngxiǎng

 guānfānghuí:gzipduìshōuquánzhòngméiyǒuyǐngxiǎng。duìsōusuǒyǐnqíngdeyǐngxiǎng,shìzhuāhuìxiē。

 6. wǎngzhànbèihēizhìKzhàngāichù

 wènchōngwǎngzhànzài9.19bèigōng击 ,bèijiāleliàngxìn,zhīhòubèibǎishōu 。wǎngzhàngōngzuòrénshíqīnglexiēxìn,dànshìbǎizài10.17běnzhàngěiKle。běnzhànwèigōngzhèngguīzhàn ,bìngqiěrènzuò。gāichù

 guānfānghuíhēigōngwǎngzhànhòu,huìzàiwǎngzhànzhōngliàngdezuònèiróng 。jiànjǐnqīnghēidexìnbìngzàiBaiduspiderzhuāzhèxiēnèiróngshíhuí404dài,zhèyàngmencáinéngdexiànwǎngzhànjīngzhèngcháng。

 7. gènghuànshìfǒuduìpáimíngyǒuyǐngxiǎng?

 guānfānghuíyuánshàngshìhuìde。chúxīnhuàndetài糟糕 ,三天liǎngtóu访fǎngwènbài ,huòzhěcóngguónèihuàndàoguówài,zhèjiùhěnnéngbèi谐 。

 8. jsdàichuāngshìfǒuhuìyǐngxiǎngránpáimíng?

 guānfānghuírènduìyòngyànyǒuzēnghuòzhědezuò,shíhuìyǐngxiǎngdàoyòngde”tóupiào ”xíngwèi 。érzhèxiētóupiàoxíngwèi ,又huìyǐngxiǎngsōusuǒyǐnqíngduìzhèwǎngzhàndejià。suǒ,弹chuāngbìngzhòngyàoya,guānjiànshìzhèzhǒngchuānghuìduìyòngchéngshénmeyàngdeyǐngxiǎng。

 seochángjiànwènzhīzhīzhū(9-11)

 9. bǎizhīzhūdeIP ,shìfǒuyǒujiàngquánzhīzhūIP,考核zhīzhūIP,gāoquánzhòngzhīzhūIPzhèmeshuō

 wènchōng:例123.125.71.* dōushuōzhèshìjiàngquánzhīzhū;220.181.108.* zhèshìgāoquánzhòngzhīzhū

 guānfānghuíméiyǒu

 10. pànduànshìfǒuchōngBaiduspiderdezhuā

 wènchōng:220.181.51.* zhèip段shìbǎizhīzhūma

 guānfānghuípànduànshìfǒuchōngBaiduspiderdezhuābǎibāngzhōngyǒuxiángdemiáoshùbǎiyòngzhōngxīn--chǎnbāng

 11. jiāle硬防zhīhòuhuìhuìyǐngxiǎngzhīzhūzhuāguǒyǒuyǐngxiǎng ,megāijiěwèihǎo?

 guānfānghuíhuì,zhǐyàoshì封禁bǎidezhuā,xiěrobots ,jiùhuìyǐngxiǎng

 seochángjiànwènzhīzhuā(12-16)

 12. bǎishìfǒu跟踪JavaScriptliànjiē?

 guānfānghuí:javascriptdejiě,shìhěnduōsōusuǒyǐnqíngzhèngzàizuòdeqíng;tóng,duìflashdejiě 。毕jìngyǒumeduōyīngyòngjavascripthuòzhěflashdewǎngzhàn ,shíbìngméiyǒushídào ,mendezuògěisōusuǒyǐnqíngdeshōusuǒyǐndàiláidefán。suǒ,guǒwàngbèisōusuǒyǐnqíngshōude话,最zhíjiēde手段 ,háishìxiěrobotswénjiàn。

 13. bǎishìfǒunéngzhuāCSSyàngshìbìngshíbiéfēn?

 guānfānghuíbǎishìnéngzhuābìngfēnCSSde 。

 14. duìjiàoduō图片flashdemiàn,sōusuǒyǐnqínghuìchù

 wènchōngqiánhěnduōmiànnénghuìméiyǒuhěnduōdewén字,jiàoduō图片flash ,duìméiyǒuhěnduōwéndemiàn,sōusuǒyǐnqíngnénghěnhǎodejiāngzhèmiànzhōngdeyuánshíbiéchūláima

 guānfānghuíqiánzàituīgōng具,jiāngspiderzhuā日志展示chū ,xiàshìfǒuzhànzhǎngdezhuā愿,qiěduìmǒuxiējsjiàoduōdewǎngzhàn,jiǎshèqiánshōuhǎo ,xiānjǐnliàngshǎojsde使yòng。

 15. bǎizhīzhūxiànzàizhuāHTML5debiāoqiānma

 guānfānghuíbǎijiěHTML5debiāoqiān。

 16. bǎizhīzhūcúnzàide径?

 guānfānghuí:Baiduspiderzhǐzhuānéngcóng互联wǎngshàngdàodeurl,guǒBaiduspiderliàngzhuāwǎngzhànshàngcúnzàideurl,néngyǒuliǎngyuányīn

 1) nèiliàn:你wǎngzhànnèiyǒufēnwǎngzhǐxiàngwǎngdeurl格shìzhèng确 。

 2) wàiliàn:互联wǎngshàngyǒuwǎngzhànzhǐxiànglewǎngzhànnèicúnzàidewǎng。lìngwài ,Baiduspiderzhuādàocúnzàidewǎng ,yīnggāihuí404错误。

 seochángjiànwènzhīliùshōu(17-19)

 17. wǎngzhànshàng线xiànyuè,bǎiwèizhǐzhuāshǒu

 wènchōngwǎngzhànshàng线xiàndàoxiànzàijīngyuèzuǒle,bǎizhǐzhuāshǒu ,jiànfàngchūlái,zhèshìwèi

 guānfānghuíjiàncān考《bǎisōusuǒyǐnqíngyōuzhǐ南2.0》zhōngzimíng选择 ”部fēn 。

 18. wèishénmezhīzhūměi天爬n次,érshōuwǎngzhǐyǒuliǎngpiān?

 guānfānghuíwǎngzhuājiànsuǒyǐnshìděngtóngde。zhèxiēwǎnghuìjīngguòxiēyàodechkguòchéngzhīhòucáihuìbèijiànsuǒyǐn。

 19. miànshōudàodìngzhíhòu ,shōuliàngjiùzēngjiāhěnhuǎnzěnmebàn

 wènchōng1:rénrén日志,shàng千万deshù,yòngleniánduōdeshíjiānqiánshōulebǎi万 ,qiěfēnnèiróngdōushìhěngāoliàngde,dànshōuliàngdàozhízhīhòu,jiùméiyǒuzēngjiā ,zhèshìshénmeyuányīn

 wènchōng2:xìngmíngdechǎn品,tōngguòsitemapzhīhòu,shàng千万deshùháishìshōule700w+ ,huìhuìbèirènwèizhèxiēmiànshìxiāngshìdemiàn 。

 guānfānghuí

 huí1:rénrénzhīqiányǒuxiēmiànjiào封闭 ,zhèliǎngniáncáikāikāifàng,dànshìspidergēnzhīqiánde日志fēn,duìrénrénwǎngdegǎidòngfǎnyīng偏慢 ,suǒtuīchūlesitemap,wàngjiātōngguòsitemapjiāngjiājìnxíngsuǒyǐndeshùjìnxíngdòngtuī送 。

 huí2:互联wǎngyuánhěnduō,xiāngshìdechǎnhěnduō ,yóuyuányǒu限,huìjǐnnéngyōuxiānyǒujiàzhídemiànzhuā。demiànliànghěn,sōusuǒyǐnqíngyàodìngdeshíjiānshōu ,sōusuǒyǐnqíngnénghuìměishèzhìdìngdeshàng线xiànzhuā,避免duìzhànzhǎngchǎnshēngtàide,尝试使yòngbǎizhànzhǎngpíngdezhuādiàogōngdiào试自己wǎngzhàndezhuā ,zēngjiā,menzhèbiāndānggāo自己dejiāzhuā。

 seochángjiànwèizhī:urlguīfàn(20)

 20. bǎijiànURLjìngtàima?

 wènchōngháishìxiàngGoogleyàng,jiànURLjìngtài化?duìwěijìngtàizěnyàngdài?zhēndejìngtàiwénjiànyàngma?

 guānfānghuíduìURLdedòngjìngtài ,méiyǒu歧视政 。 zhīsuǒqiányǒuguòchàngjìngtàideshuō ,shìyīnwèihěnduōdòngtàiURL,dàilehěnduōcānshù,érshíshàngnèiróngshìyàngde。zhègěispiderzhànzhǎngdōudàiláiyàodefán。menzàizhèshàngbiānleshǎojīng 。suǒ ,总deyuánjiùshì,URLdedòngjìngtàisuǒ谓,zhǐshìjǐnnéngde避免zhòng。dànshìdòngtàiurlyàodòngtàitàitài ,搞shícānshù,huì吓着zhīzhū。酝酿zhōngdesemzhǐ南,huìyǒuduìurlyōufāngmiàndexiángshuō明 。

 seochángjiànwènzhī八:301跳zhuǎn(21-22)

 21. guān301跳zhuǎndequánzhòngchéngwèn

 wènchōngmíngA 曾jīng301至míngB ,guǒxiànzàijiāngmíngB 301huí A,shìfǒuháinéngbǎoyuánláiquánzhòng

 guānfānghuíháinéngbǎoyuánláidequánzhòng,dànhuìyǒushíjiāndecháquánzhízhuǎn移期

 22. bǎixiàde301shìjiāngquánzhònghuànháishìjiā

 wènchōngxīnmíngzàibǎixiàdequánzhòngmínggāodeqíngkuàngxià ,jiāngmíng301zhòngdìngxiàngdàolexīnmínghuìyǒushénmeyǐngxiǎnghuòzhěshuōbǎixiàde301shìjiāngquánzhònghuànháishìjiādene

 guānfānghuíjiāngmíng301zhòngdìngxiàngdàoxīnmíng,旧míngdequánzhíhuìjiādàoxīnmíngshàng。

 seochángjiànwènzhījiǔ:nofollow(23)

 23. nofllow shìfǒuhuì浪费quánzhòng

 guānfānghuíhuì

 seochángjiànwènzhīshí:404miàn(24-27)

 24. 404miànchùdeshíhòu,huìduìwǎngzhànquánzhòngchǎnshēngyǐngxiǎngma

 guānfānghuísōusuǒzhōngchūxiàndeguǒmiàn ,shìduìyòngde伤害 ,zhèzhǒngnéngjiùhuìbèirènwèigāiwǎngzhànnèiróngguǎnhǎo。

 25. chù404miàn

 guānfānghuíjiàntǒngshāicháquánzhàn近期de404miàn,zuòchéngliàndesitetmapwénjiànzhìzuòbāngjiànbǎi--您de访fǎngwènchūle),登zhànzhǎngpíng台 ,使yòngliàngōngjìnxíng交 。此fāngduìjiàng404miànduìwǎngzhànchéngdemiànyǐngxiǎngxiàoguǒyōu。

 26. 404miànshìshìyào交,cáihěnhǎodebèishānchú

 wènchōngxiàhěnduōdebiāoqiān,zuòle404shèzhì ,dànshìqīngchǔbèishōudeyǒuduōshǎo,néngnéngbiāoqiānmiàndōuchūlái

 guānfānghuí:检测liàn-spider条条访fǎngwèn,确dìngshìfǒushìliàn。jiànjiādòngliàn ,zhànzhǎnglejiě自身wǎngzhàndeqíngkuàng,jiàohǎodejìnxíng交,zhègōngshìwèiletǒngdewèn 。qiánmenzàitǎonéngnéngtuīchūjiàojiǎndegōng具 ,bāngzhànzhǎngjiězhèzhǒngwèn 。

 27. guān404miàndewèn

 wènchōngdāngmenyóugèngchǎnshēng404zhīhòu,bǎihuìjiānduōzhǎngshíjiānshíbiéchūláibìngqiěyàoshíbiécáihuìjiāngshānchúduìyǒuxiē尚未zuòhǎodezhuānmiàn,nénghuìshíshèzhìwèi404miàn ,zhīhòuhěnjiāngmiàn ,dànzhèxiēzhuānmiànzhōngyǒufēnhěnjiùnéng够恢,háiyǒufēnjiùyàohěnzhǎngshíjiāncáibèishōu,yīnyǒuzhòngxīnwénshí ,huìjǐnzhòngzhuānbèishíshōudeqíngkuàng。

 guānfānghuíhuìyǒudìngdeshíjiān,huìgēnwǎngdesuǒzàipíndegèngxīnpín率,dìngshānchúdeshíjiān ,未zuòhǎohuòzhězuòwèiliàndemiàn,jǐnliàngyàoyòng404dehuí,wàngjǐnnéngyòng503dehuí ,zhèyàngspidernéngjiàohǎodeshíbié。

 seochángjiànwènzhīshí:Robots(28-29)

 28. robots.txtdàonéngnéngbǎizhīzhū

 wènchōngzàirobots.txtzhōngshèzhìlezhǐbǎishōuwǎngzhàndenèiróng,wèiháichūxiànzàibǎisōusuǒguǒzhōng

 guānfānghuíguǒwǎngzhànliànjiēle您robots.txtwénjiànzhōngshèzhìdezhǐshōudewǎng,mezhèxiēwǎngránnénghuìchūxiànzàibǎidesōusuǒguǒzhōng ,dàndewǎngshàngdenèirónghuìbèizhuā、jiànsuǒyǐnxiǎn示,bǎisōusuǒguǒzhōng展示dejǐnshìwǎngzhànduìxiāngguānwǎngdemiáoshù 。

 29. robotsjiěchúzhǐzhuāhòudeshēngxiàoshíjiānyǒuduōzhǎng

 guānfānghuíbǎixiànrobotsshèzhìbìnggèngxīnzhuātài,zhèngchángqíngkuàngzài7天nèi。

 seochángjiànwènzhīshí二:Tdk(30-34)

 30. biāozhǎngduìwǎngzhànquánzhòngdeyǐngxiǎngyǒuduō?

 guānfānghuízhèngtóngmiànshàngdechūliànjiēyuèduō ,měiliànjiēdequánzhòngyuèxiǎoyàng ,titleshàngdeguānjiànyuèduō,单guānjiàndequánzhònghuìyuè。zhèshìhěnzhíde 。dànshì,guǒwèi追求mǒuguānjiàndequánzhòng ,极biāozhǎng,mezhēnzhènggāimiàndesōusuǒ需求,又hěnbèizhōng。suǒ ,xìngdejiànjiùshì,shí事求shìdejiāngmiàn主旨fǎnyìngzàibiāozhōng。guǒyàozuòzhǎngqīng树,yàozàishídeseoxiàoguǒ(hěn累、hěnfán) ,wǎngzhàndeshíyòngrénzuòláijiùchéngle 。

 31. biāoguòzhǎngshìfǒuhuìduìbǎisōusuǒ?

 guānfānghuízhèránshìméiyǒuzhìde。hěnduōrén欢往biāohěnduōguānjiàn,wèiyàngjiùquánmiànkāi花,dànhěnnéngfǎn ,zhèyuánzàimiànshàngyǒuduōchāoliànjiēyàng。fēn杯羹derényuèduō,měirénsuǒdeyuèshǎo 。

 32. xiūgǎimiànbiāo(zēngjiāqiánzhuìhuòhòuzhuì)shìfǒuhuìyǐngxiǎngwǎngzhànpáimíng?

 guānfānghuí:titleshìzhòngyàodenèiróng,xiūgǎi ,zhǐhuìdàilái幅波dòng ,suǒqǐngzhòngduìdàiwǎngbiāo。

 33. xiūgǎishǒudedescriptionbiāoqiān,huìhuìshòudàochéng?

 guānfānghuízhèkěndìngshìduōle,men鼓励jiātōngguòdescriptionláizhuànxiěwǎngzhàndejiǎn介 ,zhǐshìguòpíndexiūgǎi,nénghuìshífǎnzàiyàozhōng。

 34. sōusuǒguǒzhōngxiǎnbiāoshíbiāozhì?

 guānfānghuíyuányīnjiào杂,需yàoduìxìngfēn 。主yàoyuányīnnéngshìtag titlebài ,tǒngzhǐhǎocóngfānglexiēwénběnzuòwèibiāo 。zhèzhǒngbàideyuányīn,yǒuwǎngshè计层miànde(quánshìflashhuòzhěajax),yǒurobots封禁层miànde(mǒuxiēzhòngyàowǎngsuīránzhuā ,dànhuìbǎo留urlběn身)。háiyǒuxiētǒngchánghuìchéngshìdexiàn象。guǒxìngde期,zhèwèndōuzhíjiē交至webmaster#huìyǒugōngchéng师跟jìnde 。

 seochángjiànwènzhīshí三:miànxiǎo(35-36)

 35. bǎiguīdìngdewǎngxiǎoshìduōshǎo

 guānfānghuíqiánbǎixiǎnwǎngdeshíhòushì125K,chāoguòzhèfàn围快照xiǎnjiùzhèngcháng ,shìshì味着wǎng125Kjiùduìsōusuǒyǐnqíngdezhuāhuòshōuyǒuyǐngxiǎngle?

 miànxiǎosōusuǒyǐnqíngdezhuāzhījiānméiyǒuzhíjiēguān。dànmenjiànwǎng(包括dàizàinèi)yàoguò,guòdewǎnghuìyǒuzhuājiéduàn;érnèiróngfēn,yàoguò ,guòhuìbèisuǒyǐnjiéduàn。dāngrán ,zhuājiéduàndeshàng限,huìsuǒyǐnjiéduàndeshàng限 。

 36. Google倾xiàngshuōměiwǎngdechūliànjiēyàochāoguò100wèi,bǎiyǒuméiyǒushénmejiàn?

 guānfānghuízhèshíméishénmejiàn。qíngkuàngxià ,liànjiēshùliàng,huìyǐngxiǎngdàozhèxiēliànjiēcónggāimiànshàngsuǒdequánzhòng;shǎojiùduōfēnxiē,duōjiùshǎofēnxiē。

 seochángjiànwènshíyòngxíngwèi(37)

 37. liànjiē点击率shìfǒupáimíng

 wènchōngbǎishìfǒuyǒuhuìmǒuwǎngdemǒufǎnxiàngliànjiēbèi点击次shù(例cónggōng具条 、流liàngtǒngděnggōngdàodefēnshù)?shìfǒuliànjiēde点击率计zhīzhōng?shìfǒuhuìyòngzhèláipànduànxiēshì隐藏liànjiē?huòzhěpànduànwàiliàndexiāngguānxìngděngyīn素 。

 guānfānghuízhǐnéngshuō ,yǒupáigǎijìndeyīn素,dōuyǒunéngbèisōusuǒyǐnqíng尝试yīngyòng。

 seochángjiànwènzhīshíwàiliàn(38-41)

 38. bǎidezhēnzhèngwàiliànshìshénmelìng,shìfǒucháxún?

 guānfānghuíbǎiqiánméiyǒucháxúnwàiliàndecháxúnlìng ,dànmenjīng计划zàizhànzhǎngpíngzhōngzhīwàiliàncháxún。

 39. bǎirènwèiseodewàiliànzěnyàngzuòjiào适?

 rènsōusuǒyǐnqíng,duìchāoliàn计算yǒuběnde,liànjiēshìfǒuzhēnxīnshídetuī广wǎngzhàn ,ruòcúnzàidehuàn,sōusuǒyǐnqíngdōuhuìjìnxíngshíbié,qiándemàiliànjiē、hēiliàn shìxiàode ,wàngjiānéngzhēnzhèngzhànzhǎngdetuī荐 。

 40. wénběnliànjiēurl址,bǎishìfǒuhuìzhuāshìfǒuhuìgěixiāngyīngdeurlquánzhòngne?

 guānfānghuíwénběnliànjiēurl址,bǎihuìxiànshìurlbìngtōngguòzhèdàoxiāngyīngdeurlshàngzhuā ,sōusuǒyǐnqíngdespider需yàoshíxiànzhuā互联wǎngshàngdeliànjiē,至liànjiēshìshénmeshì,bìngzhòngyào ,yǒu天,menháishíbié图片、 、视pínhuòshìshìdeliànjiē。

 shìfǒuchuánquánzhòngmenduìliànjiēshìfǒuyīnggāichuánquánzhòng,唯depànduànbiāoshìzhèliànjiēshìfǒuyòngorduìfāngwǎngzhànzhēnxīntuī荐你dewǎngzhàn、zhètuī荐 ,shìfǒuduìyòngyǒujiàzhí。

 41. liànjiēdequánzhònghuìhuìguòshíjiānhòujiùhuìméiyǒule,huòzhězhújiàng?

 guānfānghuíguǒ各位zhànzhǎngyàobǎidelüè节,zhànzàiyòngdejiǎo,yòngzhǒngchángdezuòtuīduàn 。fāngliànjiēshíxiàoxìngwèn ,shíshìyǒuyǒu 。zài,guòdetóupiào,zhǐfǎnyìngbèitóupiàozhězàiguòdejiàzhí ,jiànnéngfǎnyìngxiànshíqíngkuàng;zài,zhèngchángtóupiàohuìzhòngtóu,guòtóuguòle ,xiànzàijiùnéngtóule ,dàndàixiànzàiduìbèitóupiàozhěderèn。mejìngyīnggāizěnmezuòne?āā。qīngchǔ 。

 seochángjiànwènzhīshíliùnèiliàn(42-43)

 42. bǎichùmiànshàngdezhòngliànjiē

 wènchōngmiànyǒuduōzhòngdeliànjiē,bìngqiěliànjiēwénxiāngtóng,sōusuǒyǐnqíngzàichuánquánzhòngshí ,zhǐchuánquánzhòng,háishìměiliànjiēdōuyàochuánquánzhòng?lìngwài,zhèzhòngdeliànjiēdequánzhòngyàngme?

 guānfānghuízhòngdeliànjiēhuìzēngjiāliànjiēquánzhòng

 43. guǒliànjiēwéntóng ,sōusuǒyǐnqínghuìzěnmefēnliànjiēdequánzhòng

 guānfānghuíhuí2:liànjiēdequánzhòngpànduànshìdetǒng,mentuīguān注技术节。mentǒngzhōngderènlüè,dōushìduìyòngshìfǒuyǒujiàzhí”wèipànduànyuánbiāo准。zhèjǐnjǐnshìkǒu号 ,zàizhèliànjiēdeshàngtàoyòngxiàmiànchūxiànleduōwéntóng,zhǐxiàngxiāngtóngdeliànjiē,menduìyòngyǒujiàzhíma

 seochángjiànwènzhīshíyuánchuàng/nèiróng(44-47)

 44. guānyuánchuàngnèiróngdepáimíngwèn

 wènchōngyuánchuàngdemiàn ,yīnggāinéngpáimínghěnhǎo,dànshìbèiwǎngzhànchāoguò,qǐngjiěxià

 guānfānghuíyuánchuàngnèiróngbèizhuǎnwǎngzhànchāoguò ,qiánzhèzhǒngwèncúnzàihěnduō ,wàngnéngtōngguòzhèqiánzàizuòdeshēngtàijìnxíngjiě决 。

 45. yuánchuàngnèiróngnéngbèishíbiézěnmebàn?

 guānfānghuízhè,zhǐnéngshuōbǎidelüèháishìhěnwánshàn,menzhízàigǎijìn。lìngwài ,cóngyòngyànjiǎo,yǒuxiēzhuǎn载未yuánchuàng差。fāngpiān科技yuánchuàngwén,bèizhīmíngménwǎngzhànde科技pínzhuǎn载 。guǒzhèzhǒngzhuǎnbǎoyuánchuàngzhěxìngmíngchūchùliànjiē ,shíshàngduìyuánchuàngzhěshìyǒude,yīnwèidàolegènghǎodechuánxiàoguǒ。zhǐshìguónèidezhuǎn载,hěnduōshìtóuwěi ,使yuánchuàngzhějiàoshòu伤。

 46. bǎiduìzhòngnèiróngshìchùde?

 guānfānghuísōusuǒyǐnqíngdepáichū点,shìyòngdesōusuǒyàn 。suīshuō,hěnduōshíhòuzhòngyuánchuàngyòngyànshìzhìde ,dànshì,毕jìngyǒuxiē案例,zhuǎndeyànhuìyuánchuànggènghǎo ,zhèshíyuánchuàngdepáihuìgāozhuǎnzhě ,dànshì,yuánchuàngdeyīnggāilìngwàizhǒngfāngshìbèikěndìng,érshìjiǎndebèi掉。

 47. guānzhòngwǎngpànduàndài

 wènchōngmǒufángchǎnwǎngzhàn ,gāiwǎngzhànyào包括xiēfángzideshù,格shìxià:

 fángzideshímiàn:90píngfāng

 fángziyòngmiàn:100píngfāng

 fángzishìfǒu抵押:fǒu

 fángzishìfǒuguòshì

 tàofángziyǒu概二shíduō条类shìdeshǔxìngshù,wǎngzhànyǒushítàofángzishù ,quándōuyòngtablebiāoqiān布局xiǎn示。shùdenèiróngduōshìxiēshù字,wénjiàoshǎo 。mendepáibǎnshìběnyàng,zhǐshìshùdenèiróngtóng 。

 wèn1:qǐngwènzhèyàngdewǎngbǎishìfǒuhuìzhèxiēmiàndāngchéngtónghuòzhòngmiàn拒绝shōunedànshíshàngxiēshùdōushìyàngde ,dōushìyǒuyòngde。

 wèn2:cóngwǎngdàidejiǎoláishuō,yòngshénmeyàngdehtmlbiāoqiāncáinéngbǎigèngróngjiědeshùne

 guānfānghuí

 wèn1:zhèxiēmiànhuìdāngzuòzhòngmiàn拒绝shōu,bǎishíbié

 wèn2:cānbǎisōusuǒyǐnqíngyōuzhǐ南2.0

 seochángjiànwènzhīshí八:快照(48-49)

 48. bǎi快照wánzhěng,yǒuliànháiyǒuyòngma

 wènchōngzàibǎi快照miànméiyǒuxiǎnxiànwánzhěng ,shǒu底部(yǒuqíngliànjiēbǎnquánxìnkuài)dàimiàndōuméizài快照zhōngchūxiàn,meyǒuqíngliànjiēduìwǎngzhànháiyǒuyòngma?guānfānghuízhèzhǒngqíngkuànghuìyǐngxiǎngyǒuqíngliànjiē。lìngwài,menjiànjǐnliàngjiāngmiànxiǎokòngzhìzàifànnèi 。

 49. qiánbǎiduìshēnwènshìdechùqíngkuàngshìshénmeyàngde

 měiyǒushàngdetóu诉 ,zhǐyǒu10%shìyǒuxiàotóu诉 ,xiàoxìntàiduō,导zhìchùjiào慢,wàngjiānéngjǐnnéngyǒuxiàodexìn ,减shǎoxiàodegōngzuòliàng。

 seochángjiànwènzhīshíjiǔzhàn群(50-51)

 50. bǎidìngzhàn群?

 guānfānghuí:互联wǎngshìzàiduàn变化de,zhànzàiměishídedìngyàng。

 jiū概念,jiànrènzhēnde思考xià ,wèiyàozuòduīdewǎngzhàn,zhèxiēwǎngzhànshìfǒuduìyòngyǒujiàzhí,guǒméiyǒusōusuǒyǐnqíng ,háihuìhuìzhèyàngzuò 。jiāzhēnzhèngzhòngduìyòngdejiàzhí”,zhèshìmendechùyuán。xiàngzhàn群,menbìngméiyǒu严格、chéngdedìng ,huìjǐngēnshìshìzhàn群 ”jiùdìngchùzhèxiēwǎngzhàn。mendetǒnglüèhuìgēnzhèxiēwǎngzhànduìtōngyòngdejiàzhí,zuòchūpànduàn 。dāngrán,qiánháiyǒuxiēwǎngzhī鱼 ,zhèngshìmengǎijìnlüèdedòngbiāo。

 menzhíyǒuhěnhǎodefǎn馈途径 ,yǒuwènláixiàmiàndefǎn馈,dāngrán,qǐngjǐnliàngqīngdemiáoshùwèn ,suīránmenhuí,dànmenyǒuzhuānrénshōu集 、fēn类,bìngzhuǎngěixiāngguānderénfēn ,bìnghuìchéngwèigǎijìnde。zhànzhǎngfǎnzhōngxīn_zhànzhǎnggōng

 至hěnduōgōngpíngdeqíngkuàng”,zhèzhèngshìmenzhìgǎijìnde,dàn罗马shìjiànchéngde ,menyàoshíjiānláizhúdewánshàn,各位dejiànjiàn,duìwánshàndeguòchéngyǒuhěndejìnzuòyòng ,yǒushénmejiàn,jǐnguǎn吧 。

 51. bǎiduìzhànzěnme看?

 guānfānghuízhànzhǐshìxiàn象,主yàoshìfǒujìnxínglezuò ,例sōu ,wǎngzhànhěnduō,dànméiyǒubèikguò。zhǐyàozhànnéngyòngzhèngdāngde手段zuò,zhēnzhèngdegěiyòngzuònèiróng ,shìhuìbèik掉de。

 seochángjiànwènzhīshíshízuò(52-55)

 52. TAGdeSPAMmiànbǎi看?

 wènchōngyǒuxiēwǎngzhànméiyǒukòngzhìyòngdexíngwèi,nénghuìchǎnshēngspam deqíngkuàng,shùliàngtài ,垃biāoqiān+fēndeliàngzài700w+depíng,zhěngdānxīnquánzhòngbèik

 guānfānghuíhěnduōwǎngzhànzuòtag,dànyòngxíngwèi ,érshìzhíjiēzhuādewǎngsōusuǒguǒ,suīrántagxiědehǎo,dànshìnèiróngxiāngguān ,shǔzhǒngzuò 。

 53. chùzuònèiróng

 wènchōngwǎngzhànliàngxià滑,自cháhòuxiànshìzhàndenèiróngdeyuányīn,zhèxiēmiànyàozěnmechù ,jiàn404 háishì自己屏 ,háishìdōunéngbèirènshìduìzhèxiēnèiróngdegǎishàn

 guānfānghuízhèliǎngzhǒngdōu 。jiǎshèxiàdexiēyuáncúnzàizuòqíngkuàng,nénghuìyǐnxiēguīdeyuánbèi,sōusuǒyǐnqíngrènwèiwǎngzhànyǒuzuòxíngwèi ,tōngchángshìyǒuwèn,huì哪,dànguǒzuònèiróngduō ,nénghuìjiāngzhěngwǎngzhànk掉。

 54. shìfǒuhuìkāiwǎngzhànzuò警?

 wènmiáoshùbǎi升级hòu,jiǎshèyǒuzhànbèik,zhànzhǎngcáihuìgǎishànzhèchǎn品 ,duìzhèzhǒngqíngkuàngyǒuméiyǒuzuòde警,zhànzhǎngqiángǎishàn。

 guānfānghuíqián升级děngyǒujiàonénggèngxīn,huìgōng告告zhī ,dànháiméiyǒuzuòdào警,11yuèhuìfǎnzuòxiǎokuàizàibǎizhànzhǎngpíngtuīchū

 55. 买láidemíngqiányǒuzuò,shìfǒuhuìyǐngxiǎng

 wènmiáoshùwǎngzhàn ,wénzhāngyóushùréngōngzēngjiāshǎofēnyuánchuàng) ,bǎizhīzhūměilái爬,jiùshìmiànshōu,已jīngyuèle 。 gāimíngmàiérlái ,zhīshìfǒuqiányǒuguòbèichéng,抑huòyuányīnqǐng教!

 guānfānghuíduìmíngzhuǎn手,menyǒutàopànduànzhì ,zhèngchángdemíngzhuǎn手,mínghuìbèidāngzuòquánxīndemíngdài,论此qiánshìfǒuyǒuguòzuòbèichéng ,qián笔勾销。

标签: 前端如何做seo 于seo珈位俽CJ111602引领 网站seo教程丨新瑞翔资源网

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~