淘股啦:网站权重计算因子浅析

小七 38 0

 前言:wǎngzhànquánzhòngyǒudiǎn老生chángtánle ,suǒ只敢写qiǎn析,seoer最guānxīndeshìquánzhòng,操zuò最频繁却shìtiāntiāngèngxīn文章 ,换yǒuliàn ,发wàiliàn,wèishénmeyàozhòngzhèxiē搬砖dechéng?发biǎodiǎnyàngdeqiǎndeyàn,wàngzhǐzhèng。

 、shénmeshìwǎngzhànquánzhòng

 || 引yòngxià百科jiěshì

 quánzhòngshìzhǐmǒuyīnhuòzhǐbiāoduìmǒu事物dezhòngyàochéng ,qiángdeshìyīnhuòzhǐbiāodeduìzhòngyàochéng,tōngchángtōng过划fēnduōcéngzhǐbiāoxíngpànduànsuàn 。

 || 白话fānxiàzhè抽象dejiěxià,quánzhòngjiùshì考试得fēn ,wǎngzhànjiùshìshù学试juǎn,tōng过,xuǎn 、填kōng、应yòngdefēnláisuànzǒngfēn ,其zhōngqiáng调各dezhòngyàochéng,jiùxiàngyòngzhòngyào,fēnzhígāo ,shìchǔjiùshìfēn。

 PS:guān,啰嗦xià,太duōduōderénwèiliúliàngquánzhòng ,píngzhàn长工具dequánzhòngpànduànwǎngzhàn ,shuō,quánxìn。quánzhòngshìwǎngzhàndehuòmǒumiànpíngfēn,píngfēndegāojuédìngledepáimíng ,páimíngdegāojuédìngledeliúliàng,suǒzhàn长工具dequánzhòngyòng着主yàodecān考依,méiyàoquánxìn ,yīnwèiháishì预估 。先啰嗦dàozhèér,后miànshuō预估shùde真实占dàoyǒuduōshǎo 。

 二、wǎngzhànquánzhòngsuànyīnziyǒuxiē

 yàosuànchūquánzhòngyàomǎnsāntiáo件:1 、yīnzi 2 、公shì 3、shù

 zhèéryàotánxiàsuànquánzhòngdefēnyīnzi,zàizhèfēncéngba ,便jiě,háishìyòngshù学试juǎn,xuǎn、填kōng 、应yòngsāncéng级 ,zhè目得fēnzhízhòngdōu知道。

 1、miànchǔhuàsuànyīnzi(类xuǎnfēn项)

 wǎngdechǔhuà,chángguīdedōu知道,zhèshìchǔma ,háishìshuōxià

 || chángguīshì:TDK、guān 、miànbiāoqiān(hbiāoqiān、altbiāoqiān、metabiāoqiān 、nfbiāoqiān)、sitemap、robots

 || de:301zhòngdìngxiàng 、urlliànjiējiégòu、移动shì配改造

 || zhòngyàodemiàn、miàn差异huà 、dàiguīhuà。

 zhèshuōxiàmiàn ,zhìjiùshìyàochūwǎngde,zàizhèfǒudìng丰富detuījiànhuò者随机tuījiàn,zhèxiēbǎnkuàijuédìnglemiàndezhòngyàochéng ,zhèzhòngyàochéngjuédìngledezhūgèngxīn抓取miàndeshímiàndepíng级,扯得yǒudiǎnle,gǎnxìngdepéngyǒuyánxià 。

 至miàn差异huàyàozàimiàngòudebiāoqiānshàng ,相tóngdewǎngwàiyǒurényòngtablejiégòu(tuījiàn),yǒurényònguljiégòu,yǒurényòngHbiāoqiānjiégòu ,yǒurényòngDIVjiégòu,zǒngzhītóng类型,能和yuányǒuyàngliàngyàng ,dànshìyào慌,zhèyàoduìshùdewǎngzhàn。

 dàiguīhuàzhè较简单,整dàipáibǎn整齐简洁 ,CSS/JSgāisuōjiùsuō 、gāidàowěijiùdàowěi ,chángyòngbiāoyòngcss sprites,从érshǎo请求等。

 || dào,miànchǔhuàwán成 ,会拿dàochǔxuǎndepíngfēn 。

 2、liànjiēpíng级和gèngxīnpíngsuànyīnzi(类kōngfēn项)

 liànjiēzànqiědìngwèi,wàiliànjiēnèiliànjiē,即suǒyǒumíngzhǐxiàngdewǎngzhàndeliànjiē ,和míngxiàmiànliànjiēdezhǐxiàng,zhèqiǎntánxiàwàiliànpíng级。

 || wàiliàn-liànjiēshùliàngqiǎn

 yǒurénshuōfǎnliànduōhǎo,wánquántóng ,dànshìfǎnliànfēnwèi两种qíng况,即miànduōfǎnliàn,háishìmiànfǎnliàn ,chuándepíngfēnshìyàngde,简单fǎn例,qíngxiàshù均等 ,A类:miànshàngmiànyǒu1000fǎnliàn;B类:10miànpíngmiàn10liànjiē ,共100liànjiē,suǒfǎnliànduōdegènghǎo吗?

 || wàiliàn-liànjiēzhìliàngqiǎn

 既ránshuōdàozhè,jiùxià ,gāozhìliàngdewàiliàn,jiùshì谷歌deUR和DR。URshìmiànpíngdechuán,DRgèngqīngxiàngzhàndepíng级 ,detóngxiàPageRanksuàn 。

 鉴经发le打压fǎnliànyǒuliàndesuàn,zhìdefāngshìshì,tóngliànjiēchuándepíngfēnyǒuxiànde ,shuōshìxiànjiē0,zhèyǒufēnquánzhòngdeshuō。

 zhìshìshénme呢,yǒukuàiqián ,fēnderénduōránfēnjiùshǎole,dànshìtóngrénfēn,jiùfēngèngshǎodeqián给他 ,zhègèngshǎojiùshìxiànjiē0。放dàowǎngzhànzhīshàng ,jiùshìtóngwǎngzhàn能力shìyǒuxiàn,chuántiáofǎnliànpíngfēnshì3,tiáoshì2 ,sāntiáoshì1,超过sāntiáo,能0.1 ,甚至gèngshǎo,由láifángzhǐzuò,dāngránzhèháiyàojiémiàndepíng级 。(BBbàntiān ,zǒngjié俩字:zhí

 shuōdàozhè,gǎnnèiliànméiyàoshuōleba,他depíngyuánzūnle ,URdepíngyuán,yīnwèitóngmíngdeqíng况,chuándepíngfēndìngyǒuxuē弱 ,miànshìgāozhìliàngde ,mejiùsuànxuēle,ránshìgāodepíngfēn。

 zhèxiàyǒuliàn,A→B→C→AzhèshìhuòdepíngfēndìnggāoA换B换C ,wàiliàndexīndeshì投票机制,píngdeyuàn,换明显shìyīnwèiyuànliàn ,dànfányǒu,wán过火ledìngshì会引火烧身de。liànjiēnóng场、liàn轮 、zhàn群,shìshuōméi效果xíng ,效果láikuàikuài,zhèdōng西ba,kàorénwèikàotiān意 。

 guāngèngxīn和再gèngxīn

 || wǎngzhànwèishénmeyàochígèngxīn ,增jiānèishìfāngmiàn,另fāngmiàndezi,rénwèishénmeyào呼吸 ,yàoyǒuxīntiào ,jiùshìwèilehuó着 。

 tóng,gèngxīnshìfǒu,juédìnglepànduànshìfǒuháihuó着 ,zhèshìhuóyuède,huóyuèdewǎngzhàn,肯dìngshìyào胜过rén问津dewǎngzhàn。

 百yàoxīn鲜血液de ,jiùshìmǒuxīnde想和xīnde论。suǒduìzhèxiē老家伙wǎngzhàn,dāng篇文章de知识diǎnxīnchū现,shìgāozhìliàngyuánleyào让百wèihuóyuè ,zěnmebàn

 || chángdefāng,jiùshìjiāpíng论和边栏detuījiàn,láigèngxīnmiàn ,zhèyǒugǎnxìngdepéngyǒu,yánxiàmiàntóngdezhòngyàochéng 。

 yǒuréntōngzuò,每zhòngxīn生成静态huàmiàndeshí候 ,tónggèngxīnshíyīnzidefāngshìhuò者聚合chǎnxīndemiànláiwán成;duì企业级láishuō ,de建议shì,扩充/续写/纠zhèngfēnnèi容。zhè篇文章,过几tiān ,wánshànzhōngdemǒu知识diǎn,láiláigèng改补充。

 || dào,liànjiēpíngfēnhuóyuèdepíngfēn(填kōngfēnjiùdàoshǒule 。

 3、yòngyànpíngfēnyīnzipíngfēnchuán(类yòngfēn项)

 dōushuōyàoyòngyànhǎo ,yòngyànhǎo,yàohǎodàoér,从访fǎng问速、小 、字等等(cān考落地yàn书) ,shēngyòngyàndefāngyǒule。

 dànshìdàohǎohǎo,zěnmepànduàn?百zěnmepànduànzhèchángyòngéryǒudeAB测试,dànshìzàizhè ,zànqiětányòngyànhuò者AB测试zěnmegǎo。

 最chǔdepànduànyòngyànhǎohǎo,wǎngshàngyǒushuōle,yàoyòng浏览 ,yàotíngliúshí间 ,yàotiàochū 。

 zhèxiēdōushuōduìle,suǒzhèshìkuàipáizhǐ,jīngléifǎnchūshǒudeyuányīn ,yīnwèizhèshìyòng,fēnzhíshìgāode项。zhèshìshēngmiàn甚至quánzhànfēnshùdeshí候,tōngmǒugāozhìliàngcān考hitssuàndeauthoritymiànhuòdepáimíngliúliàngchuánchū ,仅仅liànjiēfēnzhídechuán,zhèjiùyǒuleyòngfēnzhídechuán。

 shuōdiǎnhǎo,shuōdiǎnguīxíng ,gāoliúliàngdemiàn,除leliànjiēchuánpíngfēn,gèngduōdepíngfēnchuánzàiyòngdediǎnshàng ,zhèxíngwèishìzhànnèide 。

 suǒyǒuzhànwàidedōuzàizhīnèi),zhànwàidejiùhǎojiěle,zàisuǒpáimíng ,yòngdiǎnlezhīdōudiǎnrénle ,tiàochūjiùle,yīnwèiyòngdiǎnle,jiù访fǎnglemiàn ,问jiějuéle,ránjiùkāile,zhètiàochūfēnfǎnérjiāfēn

 meméijiějué ,yòngháishìzhòng复搜suǒ,zhèshí候,百jiùpànduàndewǎngzhànjiějuégāiyòng ,zhètiàochūjiùyàofēnle。zhèqièdewàidediǎnhuòledepíngfēn,yǒulegāodepíngfēn,jiùyǒugāofēnchuán ,从érquánzhànshēng。

 suǒyǒurénjiùshuō,me己刷diǎnjiùhǎole,zhèshìméide ,dànshìsuǒzǒngliàng日均wèi1 ,突rányǒutiān,搜suǒdiǎnliàngwèi100,qiěquándiǎnledewǎngzhàn ,shìzuòleháishìchūdiǎnlezhèmedeliàngránshìdiǎn,jiù只能shìzuòle,yǒuxìngyánxiàdiǎn型 。

 || dàoyòngyànpíngfēnyīnzichuándepíngfēn(应yòngjiùdàoshǒule 。

 hǎole ,今tiān车先kāidàozhèér,xià发车yàodiǎnxiàfāngliú言。miàndediǎn90%经rényànzhèng过,虽ránshuōyànzhèngdeshùliàng支撑整SEO ,dànháisuànshìlái源实践,zichū身,méiduōshǎozhuānshùláishù ,勉qiáng看,zhīchùzhǐzhèng。

 PS:wǎngzhànhuàyàoxíngdàozhì,páimíngshìdewǎngzhànrénwǎngzhàndezǒngpíngfēngāodiǎndiǎnle 。

标签: 搜易达seo软件 seo网页优化技巧 菠萝蜜SeO8短视频 武汉新站seo建议

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~