历史之家书库:影响SEO流量的六大关键因素

小七 41 0

 SEOliúliàngběnshēnshìduōhuán节组成de,dànbìngshìsuǒyǒuréndōutànzhèxiēhuán节。cóngzuìdehuándàozuìzhōngdehuán ,guǒhuánchūxiànlewèndōuhuìyǐngxiǎngxiàmiàndeměihuán节 。xiàmiànzhàoyàn起浅谈xiàSEOliúliàngzhìguānzhòngyàodeyǐngxiǎngyīn素。

 ,致将yǐngxiǎngSEOliúliàngdeyīnfēnwèiliù,fēnshìmiàn、zhuā 、shōu、suǒyǐn、páimíngdiǎn。bìngqiěměihuándōushìhuánhuánxiāng扣 。xiàmiànmen起聊聊zhèliùyīn素。

 miànduìSEOliúliàngdeyǐngxiǎng

 wǎngzhànzuì先产生deshìmiàn ,shì 、列表、xiánghuòzhěmiàn。zhèxiēmiànshìyǒurénsōusuǒ,怎medeshǔmiàndeTDKshìzuì开始deSEOgōngzuò,shìhěnzhòngyàodeSEOgōngzuò 。lìngwàiwǎngzhàndemiànduìSEOeréryánfēnwèiyǒuxiàoSEOmiànxiàoSEOmiàn。yǒusōusuǒjiàzhídemiànsōusuǒjiàzhídemiàn ,xiàngliánmen、guānzhèlèimiànjiùméiyǒusōusuǒjiàzhí,xiàng北京SEO 、zhàoyàn刚博客、SEOshù博客等dōushìbèidìngdesōusuǒjiàzhí,dāngránlexiāngzàikànzhèwénzhāngdehuòsōusuǒguò。

 假设shì企业zhàn ,měitiānzàiduàndewénzhāng、wénzhāng 、wénzhāngdànliúliàngjiùshìshàngwèishénmenekǎoxiàdexiēwénzhāngyǒuduōshìbèisōusuǒjiàzhídezhèlèiyǒugěi建议,cóngdetǒnggōnghòutáixiēshǐdezhǎngsōusuǒzuòwèiwénzhāngdezhǔláiyuán,zhèxiēdìngshìbèisōusuǒjiàzhíbìngqiězhēngde 。

 lìngwài ,miàndeshùliàngshìyàoguānde。首先mendewèideyǒusōusuǒjiàzhídemiàndìngzhēndehuìbèisōusuǒyǐnqíngwèibèisōusuǒjiàzhí。zàigèngduōdemiànzhōngjiùhuìyǒugèngduōdehuì 。bìngqiěháihuìyǒugèngdenèiliànjiàzhí 。zàimiàndeshùliàngliàngshàngdōuledìngdeguǒshí ,menjiē着往xià说。

 zhuādeyǐngxiǎng

 shízhèdōumíng白,méiyǒuzhuājiùshàngmiàndeshōu。mehuòhuòzhěshēngzhuāne

 zàimiànchuàng建完成shí,jiēxiàláimiànsōusuǒyǐnqíngdejiùshì交sitemapwén件 ,shìxià百度háiyǒudòngtuīzhǔdòngtuī送功néng,láimiàndeurlgěi百度,lejiědexíng脑补xià 。ránhòu观察miàndezhuāyǒuxiēsōusuǒyǐnqíngláizhuā。měitiāndezhuāpínfēndezhuàngtài情况。zhèzài百度zhànzhǎnggōngzhōngde异常zhuāzhuāpínzhōngdōunéngkàndào()他国nèizhǔliúsōusuǒyǐnqíngyǒu) ,建议měitiān务必kànxià 。xiàngzhuāpíndeshēng降虽bìngnéngjiēyǐngxiǎngdeliúliàngbiànhuà,dànjiānjiēdeháishìyǒuguānliánde。毕竟zhuā1000,xiǎngshōu5000demiànshìnéngde。

 zàishēngzhuāshàng ,针duìmiànde访wèn速度dezhànnèiliànjiē交叉tuījiàn,让gèngde、gèngxiāngguānhuòzhěgèngshíxiàoxìngdewénzhāngzàishēnzhànnèigèngduōpíndechūxiànduìshēngzhuāhuìguòzhuādemiàn,xiáng情请查阅wénzhāng《浅dezhòngzhuā策略》)shōushìyǒuhěnbāngde 。

 xiàngHTTP协议zhōngdeETagLast-Modified使shǐyòng ,zhèyànghuìzàidìngchéngshàngshēngzhuāxiào。zài百度zhànzhǎng学院yǒuwénzhāng《ETag使shǐyòngxiàoguǒduì&jīngfēnxiǎngduìzhèdiǎnyǒugèngxiángde介绍。

 duìshōusuǒyǐn

 首先希望néngmíngshōusuǒyǐnshìgàiniàn,只guòzhègàiniàndeguānliánxìnghěn强,yīnwèiméishōudedìngméiyǒusuǒyǐn ,méisuǒyǐndedìngméishōu ,érméisuǒyǐndemiànhuìhuòliúliàng,chúfēishìtōngguòsōusuǒurldexíngshìjìnxíngdesōusuǒ,érdiǎnde 。suǒzàisuǒyǐnjiùbiànhěnzhòngyào。menyào监控各sōusuǒyǐnqíngzhànzhǎnggōngzhōngdesuǒyǐnliàngshù ,yīnwèizhèxiēgōngbìngméiyǒugěimenyǒngbǎoliúshù,dìngdexiàláibèixiàwèishǐkǎoshù。hòukěndìnghuìyǒuyòngdàode方,xiàngxiàshìduànshízuòde新项目desuǒyǐnliàngshìduàndiǎndāngtiānshù ,shìshùliàngwèiwàn) 。

 cóngzhōngmennánkànchū,suǒyǐnshùdezēngzhǎngránzàiměitiāndōuhuìyǒuzēngzhǎng,dànzhěngshàngláiháishìshíduànxìngde ,duànshíjiānzhǎngdegèng新) 。

 lìngwài,suǒyǐnliàngzàixiàde情况。百度shìdìngxiǎngtǒngdelèi型urldesuǒyǐnliàngshùde。zhèyàng幅度xiàjiùzhīshìde 。bìngqiě,shídesōusuǒyǐnqíngdōuhuìduìsuǒyǐnzhōngdeliàngshùjìnxíngzhěng ,将xiējīngyǒuyòng、xiànzàiméiyòngledeshíxiàoxìngwénzhāng 、huòzhěxiànzài计算hòujiàzhídexiēmiàncóngsuǒyǐnzhōngchú。zhèshíyàotiānnèi观察liúliàngbiànhuà,只yàoliúliàngzàitiānnèi异常biànhuàjiùmíngdesuǒyǐnshìxiàosuǒyǐnméiliúliàngjiàzhíde,ránjiù放心le。zuòlerobotsdegèngzhuàngtài404dezhìsuǒyǐnlewàndànliúliàngháishìzēngzhǎng ,dāngránshìjīngguò系列detǒngfēn ,zhībèirobotsdezhèlèixiēzhuàngtài错误demiànméishénmeliàng,zuòde 。rán损失de情况xià,néngguǒduàndezhèmezuò。

 哦duìle ,guānshēngshōuzhèSEO热门话,建议jiācóng,先míngyǐngxiǎngshōudeyīnyǒuxiēránhòutōngguòshùfēnyòng精确fēnhuòzhěpáichúxíngshìdōunánchūwènsuǒzài。zhèshìde ,guò框架shàngcóngzhuā 、miànliàngliànjiēshàngfēnwèilèi,dāngránháiyǒuxiē零碎dehòuzàiduìxìngdefēnxiǎngdejīng验 。

 páimíngduìliúliàngdeyǐngxiǎng,yánér

 duìzuòSEOdehuòzhěSEOgōngzuòderénlái说 ,páimíngjiēyǐngxiǎnglemendeSEOliúliàng,zhēndeshìzàizhè领域jiāxiǎo。jiēpáimíngdeneshíxiànzàiháishìyǒuhěnduōrénzài企业zhànzhōngzài别严zhòng,单kàndepáimíng ,ér忽略leliúliàngběnshēn。zuòguòhěnduō企业zhàn,zhēndehěnduō... 。dànzhǔyàodeguānjiànzuòdào前三,shénzhìbǎohěnzhǎngduànshíjiān ,xiànliúliàngbìngméiyǒuxiǎngdeme观 ,shù200duō、凤巢jūnsōusuǒ100好de,páizàiměitiānquèdào10UV。xiǎngyǒuduōrénwèilezhè花费leduōzhǎngshíjiānránhòuzuìzhōngdeshìdàole,dànshìliúliàngquè寥寥?翻回 ,zhēnduōzuòxiēyǒujiàzhídemiànláifēngwǎngzhànshēn,cóngérwèishēn领域desōusuǒyònggèngduōyǒujiàzhídenèi容。zhèyànghuìdàogèngdezhǎnxiànzhǎnxiànwèi曝光,jiàzhíduì营销éryán ,shìwànwàn忽略de) 。

 lìngwàixíng业抱怨zuìduōdewèn,百度好,360罢 ,zhǔliúsōusuǒyǐnqíngzhàndeyuánzuòhuò商业zuòzàisōusuǒguǒshàngledìngdeyuánwèizhì,dànzhèbìngnéngdài表SEO已huòzhěyào 。guòshízhèfēnliúliàngbèizhèxiēzhàndiǎnfēnlehěnduō,dàn使shǐzhème干 ,又yǒuduōxiǎozhàn、jiàzhí较低zhàndiǎndepáimíngnéngchāozhèxiēwǎngzhànneyǒuxiēshìmenméi左右,何kǎokǎoxiēshìmennéng左右de,bìngqiěnéngzuòchūxiàoguǒdene

 diǎndeyōuhuà

 说起diǎn ,chúleguānjiànpáimíngdeshēngwàinénggòu幅度shēngliúliàngwài ,yōuhuàdiǎngèngshì快速qiěyǒuxiàodeshēngliúliàngdediǎn。

 zàimenbiāomiáoshùzhōng,gèngliàngdesōusuǒyǐnqíngxiāngguān 、piāoshùduōguānjiànzhēngduìdezhǎnxiàn元素dediǎnshìyǐnyòng眼球bìngzēngjiādiǎnliàngdeshì。zàijiājiā公司shíhuòduìxiànyǒubiāo、miáoshùjìnxíngfēnhòubìngzhòngyōuhuàhòu,xiàoguǒduìshìxiǎnér易见de 。xià ,shìduànshíjiāntōngguòduì竞品dìngsōusuǒyòngfēnhòudeshì,xià

 zàishàngzhōng,zài年前fēnmiànchūdāngmiànshǔdeTDKyǒuhěnduōbìngshìduìmiànběnshēndezhǔnèide ,érqiěbiāomiáoshùdexiāngguānyòngbìngnéng使shǐyòngdediǎnxíngwèi。ránhòuduìzēngjiāguānjiànpiāoshùliàng,jiězhōngdexiāngguān模糊pèi,【】等强diàojìnxíngxiū饰 ,bìngjiālexiēzhēnshísōusuǒyòngzàiqiúxiāngguāndeguānjiànyòng。érzàihòudegèngzhōngdàolemíngxiǎndexiàoguǒ 。 cóngshàngzhōngmíngkànchū(蓝wèizhǎnxiànliàng,红wèidiǎnliàng),zhǎnxiànliàngdezēngzhǎng线biàndòngdiǎnliàngdezēngzhǎng线biàndòng ,zhèhěnmíngxiǎndemíngdiǎndàoledeshēng,érhuòlegèngduōdeliúliàng。

 dànhěnduōshí候,hěnduōSEOergǎn轻易de幅度dediàozhěngTDK ,dāngránzhèyàngdediàozhěngduìliúliàngyǐngxiǎngdechénghěn。shìguǒjīngguòfēnhòuxiàndiàozhěnghòudeTDKyàoxiànyǒudeTDKgèngshìdāngmiàn ,mewèishénmenesōusuǒyǐnqíngshì希望mendeTDKshìmiànzhǔnèideyàogàishùyàobǎozhèdiǎn,chúndecóngshēngliúliàngzhèdiǎnzuògèng改 。de任何dòngzuòdōushì正向de。反之,只shìchúndexiǎngtōngguòxiū改TDK ,拓zhǎngèngduōguānjiànérhuòliúliàng,méihuìyǒushìdexiàoguǒ。duìTDKdediàozhěngjǐnjǐnshìdediàozhěng,应该shìdiàozhěngwèigèngjiāshìdāngmiàndeshí融入xiēyǐndiǎnde元素 ,营销de元素等等 。

 片,néngzàidìngchéngshàngyǐnyòngdediǎn,xiàngchúlezhìwài ,demiànnéngtōngguòpèibèimiáoshùwénqiěxiàng例(百度:121*75)jiējìn官方yàoqiúdexíngshì,sōusuǒyǐnqíngzhuāfēnhòuxínggěipèi。zhèyàngzuòxíngzhōnghuòzhězhīzhōngnéngshēngdiǎncóngérshēngSEOliúliàng。

 zuìhòu

 tōngguòshàngshùdediǎnfēnjìnxínglemíng,menshínánxiànzhèxiēyīndōushìhuánhuánxiāngde ,dàolezuìzhōnghuòdeSEOliúliàngéryán 。jiùxiàng沙漏,假设menyǒu10wàndeguānjiàn,nénghuò2wàndeUV ,értōngguòguānjiàndàomiànshǔdekǎo ,men产生le20wàndemiànkànguānjiànjiàzhí,qiúxìngláipànduànyàoduōmiànláizhīsuǒnénggěiyòngdezhǔnèi容),ránhòu核算néng产生yuē20wànmiàn/单miànzhònghòuzhuāyuē15wàn/shōuyuē11wàn/suǒyǐnyuē9wàn/参páimíngmiànyuē3.5wàn/zhǎnxiànliàngyuē70wàn/diǎnwèi3%/zuìzhōnghuò2.1wàndiǎn(此项核算只路 ,shùzàizhēnshíxìng) 。dāngmenlejiělezhèyīn素之hòu,jiùnéngfēnduìměiyǐngxiǎngyīnjìnxíngshēng。zhuāzàishēng2wàn,hòudeshōu、suǒyǐn 、páimíngsuǒdemiànhuìhuìyǒushēngne?答案shìkěndìngde。miànyàoshēnglenediǎnyàoshēnglenedōuhuìdǎozuìzhōngdeliúliàngshēng 。

 menyào维放开 ,科学、qiěbìng客观deduìzhèxiēshù字。ránhòutōngguòshēnlejiědeSEOshùzhījiāyòngzhúhuányōuhuà,zuìzhōngde项目才néngdàogèngdejiàzhí。érshìduìguānjiànjìnxíngpáimíngdeshēng,gèngshìjǐnjǐnduìjiē项目deduànchuàng造!

 今tiāndefēnxiǎngjiùdàozhè ,yǒu他观diǎn希望menduōduōliú、互xiāngtàn讨!

标签: SeO1视频午夜 长沙道一seo seo 云主机配置

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~