SEO千牛帮:详解搜索引擎里的投票机制

小七 35 0

 sōusuǒyǐnqíngyīnwèi了现广guǎngwǎngmínwǎng上查找资料de步阶,nénggěisōusuǒyòngwèixiāngguānde答案和资料jiùshìsōusuǒyǐnqíngyàokǎode事情。sōusuǒyǐnqíngshípànduànmiànshìfǒushìyòngyàodene?yòushìpànduànmiàndepáiyīngpáigèngkàodezhìne?zhōngsōusuǒyǐnqíngyàokǎo了每miàndeguānjiàn分布miànhuòdetóupiàozhèyīn素 。今天我menjiùláijiǎngxiàsōusuǒyǐnqíngzhīzhōngdetóupiàozhì ,wǎngzhànSEOzhīzhōnggènghǎodeyòngsōusuǒyǐnqíngdetóupiàoyuánláiwèiwǎngzhànhuògènghǎodepái名。

 sōusuǒyǐnqíngdetóupiàoyuán与人类社huìwèizhīzhōngdetóupiàoyàng,dōushìtōngguòqúnzhòng(wǎngzhàndemiàn)láijìn行统piào(miànhuòdeliànjiē)láidìngmiànshìfǒushìhǎode候选人(sōusuǒguǒmiàn)。guǒmiànhuòdetóupiàoyuèduō,jiùyuèrónghuòhǎodepái名 ,wèi什么shìyuèróngne?yīnwèitóupiàodōuyào次权zhòng,guǒshìmiànyǒudìngxiāngguāndemiàntóupiào,么权zhòng传递jiùyuègāo ,tóngyàngliànjiēláidemiànzhònghuìbèi算在nèi 。jiùdìngyǒuhěngāodezhòngmiànyǒuliànjiēdàodemiàn,并且xiāngguānshìgāodeshí候,zhètiáoliànjiēhuì起着hěndetóupiàoyòng ,tōngzhèyàngdeliànjiēhuìbèisōusuǒyǐnqíngdìngwèitiáoliàn,反liànyuèduōdeshíwǎngzhàndezhòng、收录量和páidōuhuì幅度升。

 xiàmiànjiùláisōusuǒyǐnqíngzhīzhōngdetóupiàozhìdeyuánmenyàozhùdefāng。

 1. nèiliàntóupiàozhì

 nèiliànshìzhànnèiwǎngzhīdexiāngtóupiào,yīng该让shǒuhuòtóupiàoduō ,zhèyàngshǒuchígāodezhòng值 。tóngyàngnèiliànjǐnjǐnshìyàoshǒuhuògāozhòng ,tóngyàngyàoyùnyòngnèiliàngòu建成wǎngzhuànggòu,使蜘蛛在dewǎngzhànnèinéng够停留gèngjiǔ。在wǎngzhànde初期shí,nèiróngdeliànjiēduōxiàngshǒusōusuǒyǐnqíngshíchūxiǎngyàoyōuhuàdemiàn ,在wǎngzhànde后期wéizhīzhōngjiǎnshǎoxiàngshǒudeliànjiē,着gòuzhànnèiyōunèiliànwǎng,xiǎngyào了解看看《nèiliàndezhòngyàojìnnèiliànyōuhuà》。

 2. wàiliàntóupiàozhì

 wàiliàntóupiàoshìláiwǎngtóupiào ,guǒmiànhuòhěnduōdemiànliànjiētóupiào,shìhěnrónghuòhǎodepáide,dànshìyàozhùwàiliànde质量 ,guǒ质量quándōushìhěndeliànjiē,hěnyǒunénghuì反 。wàiliàntóupiàozhìshì除了wǎngzhànnèiróngróng操作defāngmiàn,néng够在duǎnshínèiwǎngzhàndemiànhuògāozhònggāopái名。

 3. liànjiēmáo文本设zhì

 liànjiēmáo文本shìsōusuǒyǐnqíngyòngláipànduàntiáoliànjiēshìfǒushìtiáogāo质量deliànjiē ,guǒmáo文本shìguānwǎngzhànyōuhuàde,érliànjiēxiàngdemiànguānjiàn或者标题shìguānjiǎnféide,zhètiáoliànjiētóupiàoshìtiáo垃圾liànjiē ,yǒu着作de嫌疑。所hěnduōshí候我menyàochū些竞zhēngduìzhìde些垃圾liànjiē ,并且dàosōusuǒyǐnqíngláifángwǎngzhànbèi惩罚 。máo文本shìnèiwàiliàntóupiàozhìzhīzhōng比较guānjiàndediǎn,dànshìhěnróngbèi视 。

 4. liànjiēzhù事项

 nèiwàiliànzhīzhōngliànjiēxiàngshǒudemáo文本shì文本guānjiànwǎngzhàndeURL,zhèyàngyònggèngróngzhùwǎngzhàndezhǐ ,增加pǐnpáiyīng。ér在做nèiróngdenèiwàiliàntóupiàoshí,jǐn量使yòngxiàngmiàndeguānjiàn字。tóngyàng切勿使yòng较长demáo文本,虽然nénghuògèngduōdexiāngguāntóupiào ,dànshìhuìbèiwèishìguānjiàn堆砌作 。在发wàiliàndeshíjǐn量将wàiliàn分布dàoduō平台zhīzhōng去,dànshìtóngyàngyàozhù该平台与wǎngzhàndexiāngguān性等等。

 总结:sōusuǒyǐnqíngtōngguòwǎngzhànmiànhuòdeliànjiētóupiàoláipànduànmiànshìfǒuguānjiànhuòyòngsōusuǒde问题yǒuxiāngguān度,tōngguò了解tóupiàoyuán让我mengèng加符规范deSEO操作让wǎngzhànhuògènghǎodepái名。

标签: seo是技术吗 seo 标签 黑帽seo 论坛 淘宝seo优化是什么

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~