SEO前线:影响链接价值有哪些因素?

小七 37 0

 liànjiēshìsōuyǐnpáimíngdezuìzhòngyàodeyīn素之,可shì ,shénmeshìdeliànjiē,liànjiēyǒushénmeshìzhídezuò法,这jiùyàoliànjiēdezhí了 ,me影响liànjiēzhídeyǒuxiēyīn素呢?下面SEO前线jiùláiwèi您介绍。

 1、máo文本liànjiē

 使用网站guānjiànzuòwèimáo文本,ránhòuliànjiēdàoguānjiànguānde面,确保你使用deshì正确deguānjiànguānjiàn组合 。

 2、liànjiēláiyuándemínghòuzhuì(.gov 、.edu 、.com)

 这问题又回dào了质liàng方面 ,lái说,gov和edu demíngláideliànjiē被认wèishìgènggāodeliàng,yīnwèimenshìzuì难获得deliànjiē信任度。

 3、liànjiēshìFOLLOWháishìNOFOLLOW?

 FOLLOWdeliànjiēshìzuìyǒuzhíde ,dàn这并不味着NOFOLLOWdeliànjiējiùméiyǒudiǎnzhí,不shìyǒudeliànjiēdōushìdānwèisōuyǐnpáimíng,如果liànjiēduìpáimíngméiyǒu任何帮zhù ,dàn它可néngláiyǒuzhídeliàng ,并可néngdǎo致销售dechǎnshēng,me这种liànjiējiùshìyǒuzhíde。

 4 、liànjiēdeliàngháishìshùliàng

 这问题shìshìér易见de,shìliànjiēliànggèngzhòngyào吧 ,dànshì,wèishénme大部分deSEOer非常看zhòngliànjiēdeshùliàng,事实上shì两者de结合 ,保证deliànjiēliàngde基础上,追求zuìdeshùliàng 。

 5、liànjiēde多样性

 这也许shìliànjiē建设zhōng出现dezuìde问题,大多shùpéngzàiliànjiēméiyǒuzhùdàoliànjiēde多样化。如果你想yàoyǒudepáimíng ,并néngwěn定,me确保你shì使用不同deliànjiē建设战lüè,érqiě获取liànjiēdeláiyuándōushì不同de。

 6、网PRzhí

 jiàogāoPRde可以帮zhù甚至100méiyǒuPRzhíde ,我menliàng寻求gāoPRdeliànjiē,虽ránduì于百度lái说PRzhíshìmezhòngyào,dànduìmenháishìyǒu定帮zhùde 。

标签: seo培训课程 seo培 重庆seo技术

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~