SEO商学院:不为人知的企业站页面布局及结构秘密

小七 37 0

 wǎngzhànjiànshèdezhǔyàodejiùshìxiàng访wènzhěxìnshén ,suǒzàimiàndejiégòushàngyònghuā哨 ,太biāo新立异deshèjiùshìwǎngzhàn,wǎngzhàngèngyīngzhùzhòngyòngxìngxìngde,láichūdehuà。

 今 ,越láiduōdejiāngwǎngzhànwèizàiliánwǎngshàngde名片,相jiào传统de名片,wǎngzhàn给客dexìngèngjiā ,gèngnénggòuyǐnmende光,yóushìwǎngzhànjiégòuxiǎnyóuwèizhòngyào,因wèiwǎngzhànjiégòushìwǎngzhànjiànshède本指dǎofāng针 。

 wǎngzhàndemiànjiégòu

 lèiwǎngzhànduìmén ,分lèi论坛xìngdewǎngzhàn,zàijiégòushànggènghǎozhì,zàiyōuhuàfāngmiànduìdān ,wǎngzhànjiégòushìwèilexiàngyòngbiǎoxìnsuǒcǎiyòngdelánshèzhì、wǎngzhàndǎoháng 、wǎng 、xìndebiǎoxiànxíngděng,但hěnduōzhàndemiànjiégòushìhěnhǎo,me ,我men何才néngwǎngzhànzuòchū色 ,rànggèng容易被访wènzhě看到ne

 1、xuǎntàoshìdejiànzhànchéng

 zhèshìzàijiànzhàndehòu无法回dewèn题,zhǔxuǎnchūyàodeCMS后台管系统,当rán ,有自己dechéngyuánjiùgèngdānle,guòzàizuòchéngdehòudìngyàozuòdexiàmiàn几点:

 (1)、yàonénggòuxiàn静态huàhuò伪静态chù 。

 (2) 、miàndìngyào尽量shǎoyòngtabledetào,zuò到尽néngde简洁。

 (3)、nénggòuxiàn2级dejiàntitledezhì。

 (4)、chéng文件尽néngdexínghuà 。

 2 、依据wǎngzhàndìngwèishèzhǔ

 wǎngzhàndìngwèijiùshìwǎngzhànsuǒxíngyòngqúnde判断 ,pǐnpáixíngwǎngzhàn讲究简洁,zhǔyàocǎiyònghěnduōpǐnpáijiàde元素lái,突chū高端、、shàngde特点shìfēichángzhòngyàode。而bāndepǐnxíngwǎngzhànrán核心shìpǐn展示xiāowéidexiàn ,zhànhěnduōhòudōuyàoSEO缘故,jiāngwǎngzhànSEO细节xiànchūláishìfēichángzhòngyàode,因 ,zàidāndehòu,dìngyàogēn沟通清楚,wǎngzhàndìngwèishìshénmelèixíngdewǎngzhàn查看。

 3 、wǎngzhàndewǎng

 bānlái说 ,wǎngzhǔyàobāokuòwǎngjiégòudìngwèifāng式、wǎngzhàncàidāndǎohángdeshèzhì、wǎngxìndepáifàngwèizhìděng 。

 (1) 、wǎngjiégòudìngwèifāng

 早deHTMLdewǎngzhànshèdewǎngjiégòudìngwèicháng使shǐyòngbiǎodìngwèi框架dìngwèizhǒng式 ,qián,duōwǎngzhàndōucǎiyòngguó际WEBbiāozhōngxíngdedìngwèifāng式——“层”(css

 +div)láidìngwèi。

 (2)、wǎngzhàncàidāndǎohángdeshèzhì

 wǎngzhàncàidānshì指各级lán,bānhuìchūxiànzàisuǒmiànshàngdǎohángshèzhìshìzàiwǎngzhànlánjiégòudeshàng ,进wèiyòngliúlǎnwǎngzhàngōngde示系统,bānshìguòzàilándezhǔcàidānxiàmiànshèzhìcàidānlái说明yòngqiánsuǒzàidewǎngzàiwǎngzhànzhōngdewèizhì,wǎngzhàn内容jiàoduō ,mewǎngzhànyīng该考shèwǎngzhàn。

 (3)、wǎngxìndepáifàngwèizhì

 wǎngduìyònghuòxìn有直jiēxiǎng,cānzhào原则xià

 ① 、jiāngzhòngyàodexìnfàngzàixiǎnwèizhì,bānbāokuòpǐnxiāoxìn 、新产pǐnxìn、yàowénděng 。

 ②、zàimiànshàngfàngzhìLOGO。

 ③ 、wèiměimiàndìngde广告wèi。

 ④、zàiwǎngzhànděngzhǔyàodemiàn作伙伴liànjiē区 。

 ⑤、gōngjièshào 、liánxìn、wǎngzhànděngwǎngzhàngōngcàidānbānfàngzàiwǎngxiàfāng。

 ⑥、zhàn内检索 、huìyuánzhù册/登录děngfàngzhìzàiyòuhuòzhōngshàngfāngxiǎnwèizhì。

 4、wǎngduìyònghuòxìndexiǎng

 duōdewǎngzhàndōushìwàibāowǎnggōngde ,menzàijiànzhàndehòuhěnshǎohuìyōuhuàfāngmiàndewèn题,而gōng老板duìhǎodewǎngzhànde评判,duōzàimiàndeměi观度 ,因wèi毕竟shìxíng,mennéngduìwǎngzhàndezuòshénme特殊yào求,因 ,hěnduōwǎngzhàndōushìjīnwàibàizhōng 。

 (1)、duì任何wǎng ,yòngwǎngwǎngxiānguānzhùxiēzhòng点区,zàizhèzhōngyīngfàngzhì最希wàngràngyòngjiēdexìn 。

 (2) 、yòngduìwǎngdeliúlǎn线xiàn呈“F ”xíng。

 (3)、yòngbānxiàngzàiwǎng阅读长,wǎngzhàndeměide开头两yóuwèizhòngyào ,wǎngzhòngyàodexìnyàofàngzàiwǎngshàngfāng。

 (4)、wǎngdexìnnénggòuyǐnyòngde光,但shì装饰xìngguòde片只huìshì反,suǒwǎngde片简dānlewèihǎo ,fàngzhìzàiwǎngyòubiānwèi佳 。

 (5) 、搜索yǐnduìwǎngdeliúlǎn线xiàn呈“E ”xíng,suǒwǎngshènéng忽视wǎngdewèizhì,zàiwǎngfàngzhìxiējiàoyàodedǎoháng条。

 wài ,wǎngmiànhǎoyàoshèzhìzhǒngdònghuòzhědòngxíngdezài线xiànjiāo流客服,zhèhuì使shǐyòng感到厌fán。

 5 、wǎngzhànchángdemiànjiégòu

 chángdewǎngzhànmiànjiégòuduōwèilánjiégòupínghéngjiégòu,因wèizhèzhǒngjiégòunénghěnhǎodebiǎoxiànwǎngzhànsuǒdexìng ,简dāndejiégòushìfēichángyòngde,便wǎngzhàndewéilái发 。

 zhèmenjiùláijièshàoxiàpínghéngjiégòudeshè计,wǎngzhànzàimiànzhōngcǎiyòngdepínghéngjiégòushì

 yóulánjiégòu发展而chéngde ,suǒwèidepínghéngjiégòujiùshìmiàndeshàngxiàyòunéng保持jiàoduìpínghéng、zhǔjūnhéngde ,xíngchéngzhǒnghěndìngde视觉效果,néngxiànchūpínghéng发展de势。相xìnduìwǎngzhànjiànshèdehuìjiào清晰de认识,而zhèshìsuǒwǎngzhànjiàn

 shède础 ,只有miàndejiégòu规划hǎole,才nénggèng明确de内容、shè计风后续de推广fāngxiàng发展de策略děngděng。

 6 、首jiégòuyàozuòyǒuhǎo,简洁

 qiánlái说 ,duōwǎngzhàndedōushìyóuFlashláigòuchéngde,dexìng质决dìngwǎngzhànyào使shǐyòngzhèxiē西,mejiùyàoduōhuāxiēláile 。

 (1)、首de

 logowèihǎoshàngwǎngzhàndebiāoguānjiànshìgōng名字huòzhě“首” ,Logoyòudejīnwèizhì千万yàolàngdiào,dìngyào使shǐyòng片,me请千万记住yàowèijiāshàngtitlealt并guānjiàn。首dedǎoháng分聚集fēichángduōwèizhì ,wǎngzhàndedǎohánglánbāosuǒyàoyōuhuàdesuǒbiāoguānjiàn,mejiàncǎiyòng文字liànjiēshì片,flashhuòjsdexíng式。

 (2)、首zhōng

 bānwǎngzhàndedǎohángxiàmiànhuìflash ,只yào使shǐyòngduō ,flash实影xiǎnghuì 。zhōngbānhuìxiēpǐndejièshàoděng,zhèxiēwèizhìfēichángguānjiàn,zàijièshàomiànshìjiāxiēbiāoguānjiàn ,但shìyàoduō,否则huì有作弊de嫌疑。最hǎodechùfāngshìzhèxiēguānjiànnénggòu有机píngjūn,yàochūxiànwèizhì量堆 ,lìngwèizhì却没有。

 (3) 、首

 wǎngzhànde已经chūxiànle文字dǎoháng,zhèjiùyàochūxiànle,jiāshàngwǎngzhàndebǎnxìn ,gōngjièshàomiànshìjiābiāoguānjiànzàixiǎngměideqiánxiàxuǎnjiā粗 。zàiwǎngdeháiyàozhùdeyàotiānjiāwǎngzhàndeliànjiē,wǎngzhànjuéshìwǎngzhànshàngdeguāngōngwèizhìde,而shìlèixíng购物chǎngsuǒsuǒshèzhìde

 同pǐnpái指示pái ,wǎngzhànduì搜索yǐnyǒuhǎode同时,duì访客láishìhěn有帮助de 。

标签: 响应式网站优秀 乐云seo 襄樊seo 宿迁seo seo套餐 企业seo优化公司

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~