迈步者SEO论坛:告诉你“万词霸屏”真正的原理模式!

小七 46 0

 wànshìshénme

 现zàiliúchuánzhǒngshù,zài3-7tiānpáimíngshǒu1000zhǎngwěiguānjiàn ,bìng随着shídezēngpáimíngguòwàndeguānjiàn,bìngqiětóngshípáimíngbǎiPCduān、bǎidòngduān、360PCduān 、360移dòngduān、sōu狗PCduān、sōu狗移dòngduān,gěiměitiāngěi出数据tǒng计 ,ràng客户非cháng直观dekàndàopáimíng数据!

 shǒugēnjiāshuō,zhèpáimíngbìng假,dequèzài3-7tiānpáimíng1000+dezhǎngwěiguānjiàn ,qiěgěiyòngkàndàode数据hòutáidōushìzhēnshíde,那jiùyǒurénshuōle,zhèmedeshù ,háishénmejìngjià,háishénmeSEO?zhèshùshìshìcháng贵,shíbìngshìhěn贵 ,zhèzhǒngdōushìbāo月 、bāo、bāobànniánnián、bāoniánde。般市场平jūnjiàzàiniánqiānkuàizuǒ右” ,zhèngguī公司运yíngdeniánwànzuǒ右 ”,zhìyuánxiàoguǒ,xiàmiànmenxiángshuō明!

 wàndeyuánjiě

 1 、zhǎngwěipīnjiēshù

 zhèwànshù ,jiùshìpīnjiēzhǎngwěi”shù,yào提供‘Ntóu’+‘Nzhǔ’+‘Nwěi’,

 tǒnghuìdòngzài分钟nèipīnjiēshàngwànzhǎngwěiguānjiàn 。

 tóu=‘shàng海、广州、江西 、liáo宁...’

 zhǔ=‘SEO、yōuhuà、páimíng 、wǎngzhàn...’

 wěi=‘yōuhuà 、péixùn、教chéngxià载、kuàipáimíng...’

 dònghuìpīnjiē成:‘shàngwǎngzhànyōuhuàpéixùn’ 、‘liáowǎngzhànyōuhuàkuàipáimíngděngděng...

 yǒuxiētǒngyòng己提交guānjiàn ,tǒngdòngxíng挖掘dòngpīn,因wèijiātǒngdōutóng,néngfānghuìyǒutóng ,dànyuánjiùshìduōde

 2、gāowěiyuánchuàngshù

 yǒuleqiānwànliàngzhǎngwěiguānjiàn”xiǎngxíngpáimíng,jiùyàoyǒunèiróng支持吧,suǒmenhuì研究出tǒng类似bǎizhīzhūhuìtóngshízhuāběnxíngNduōwǎngzhàndewénzhāng ,bìngqiěxíngpīncòuwěiyuánchuàng ”huìtóngdewénzhāng,tóngde段落pīncòuzài,dànshì语句shìtōngde ,huìxínggāo汇替换、段落分割děngshù ,dàogāowěiyuánchuàngde状态!shízhèzhǒngtǒng,jiātōngguò淘宝jiùdedào

 3 、gāozhòngnèikuàipáishù

 jiādōudào,gāozhòngdezhàndiǎnwénzhāngdōushì秒收de ,jiù算采集dōuhuì秒收,gèngshuōgāowěiyuánchuàngle!而qiěduìxiēméiyǒushénmejìngdezhǎngwěi,zhǐyàole ,páimíngránjiùshàngdàoshǒu,yǒushíhuì发现,mendeshǒupáimíng ,dōuméiyǒuzhàndiǎndenèipáimínggāo,jiùshìzhèdào!而“wàn屏”核心shùjiùzàizhè,平táifānghuì根据客户liàngláizuòjiāshénzhìbǎijiāgāozhòngméizhàndiǎn ,lái专门分发zhèxiēzhǎngwěiwénzhāng”!

 zuòle100jiāzhèzhǒngméi,měitáiměitiān发10篇wénzhāng,收dōushì80%shàng ,最低dào800篇de ,而zàizhǎngwěipáimíngzhèkuài,zhǐyàole,dōushàng ,因wèiběnjiùméishénmejìng!而qiěyǒuxiēshàngwǎngzhànyōuhuàpéixùn ”,néngshàngwǎngzhànyōuhuà” 、“wǎngzhànyōuhuàpéixùn”zhètóngshídōushàngshǒule,tǒng计工具dōuhuìxiàlái ,suǒxiǎngdào1000páimíngbìngshì难,guǒànzhèzhǒngfāng法操zuò,shàngbǎiwànpáimíngdōushìhěndānde

 4、bǎizhuākuàishù

 当suǒyǒudewénzhāngdōu分发出hòu ,3-7tiānlehòu,páimíngránjiùshàngláile,zhèshídāndānwénzhāngmiànshìxínglezhuǎnhuàde ,jiùyàowénzhāngmiànzhuǎnhuàxiāoshòumiàn,dànshìzhuǎnde话,jiùhuìxíngjiēzhuǎn ,当前收páimíngdemiànhěnkuàijiùhuìdiàoxià ,suǒjiùyàoyòngdàoshù,bǎizhuākuàishù

 zhèshùjiěwèiwèi两条tōngdào,tōngdàoshìgěibǎizhīzhūyòngde ,bǎizhīzhūzhuādemiànwèiwénzhāngmiàn,二条tōngdàoshìgěi访wènyòng使shǐyòngde,yòng户访wènhòujiùshìxiāoshòumiàn ,jiājiěmejiākànxiàjiùhuìjiězhèzhǒngshùjiùshìyòngjiàqiànshù!而qiěhěn核心defāngjiùshìmiànURL链jiēbìngméiyǒu变,guǒmiànURL改变lejiù变成跳zhuǎn劫持le,suǒ!无论shìzhīzhū访wènmiànwénzhāngURL ,háishìyòng户访wènmiànURLdōuméiyǒu变,始终dōushìzàiURLxiàxíngde

 5 、nèijiēqiàn入官wǎngshù

 zhèshùjiùshìzàiwénzhāngURLxiàqiànyòngxiāoshòumiàn。使shǐyòng户访wènmiànjiēshí,dòng进入xiāoshòumiàn ,而shìwénzhāngmiàn,wénzhāngmiàn专门gěibǎizhīzhūkànde,wénzhāngmiànzhǔyàoyòngláipáimíng ,xiāoshòumiànzhǔyàoyòngyíngxiāozhuǎnhuà ,shíshuōshí话,zhèshùzhēndehěn好,市miànshàng应该yǒumàizhèzhǒngtǒngde ,guǒdàole,yòngzhǎngwěipáimíng

 wànduì推广zhēndeyǒuxiàoguǒme

 缺diǎn

 shíshuōshí话,xiēpīnjiēláideguānjiàndōushǔméiyǒusōusuǒdeguānjiàn ,páimíngróng,dàndōuméishénmesōusuǒliàng,tǒngmiàn提示deliúliàng ,yàowèishìdiǎnliúliàng,那zhǒngwèi展现liúliàng,yǒudeshàngjiàwànpáimíng次 ,měitiānbǎi展现,而mentōngzhàndiǎn,měitiānde展现liàngdōuzàiqiānshàng。

 zàishuōxiē ,屏6tǒng ,shízhèshǔzhǒng区,ràngxiē客户感觉zhēndehěn,zhèmeduōsōusuǒyǐndōupáimíng ,guǒdǒngxíngdejiùhuìdào,shí80%deliúliàngdōuzàibǎi,360、sōupáimíngláichángróng ,shíběnjiùméishénmexiàoguǒ,而官fāngnuòde1000páimíngshì、bǎi+360+sōuzǒngpáimíngdezǒng和,dāndānzhǐshìbǎidejiùshìshuō ,或bǎizhǐnéngpáimíngbǎi+360bǎi+sōubǎi,zǒngcòule1qiān,xiàoguǒjiāxiǎngbèi 。

 yōudiǎn

 zhèzhǒngwàn屏最好deyōujiùshì ,yǒudeshíxiēwénzhāngmiànhuìpáimíngxiēshànglái,毕竟dōushìzhòngzhàndiǎndepáimíng,举例:‘江南SEOyōuhuàpáimíngchéngxià载’zhèránméiyǒushénmesōusuǒliàng ,dànyǒushí候‘SEOyōuhuàpáimíngzhèpáishàngláile ,jiādǒng吧!dànzhèzhǒngshìde。

 tōngguòshàng,guǒwàndeépáimíngshìxiēděng,duìmenzhuǎnhuàláiháishìyǒuxiàoguǒde ,guǒduìdedōushìxiēpīnjiēdexiǎo,那mexiàoguǒjiùxiǎng而知le

 “yíngshì ”剖

 yuántóushāngjiā

 jiùshìyǒuyuán码,yǒuzuòméiwǎngzhàndeyuántóu ,mendeyíngshìshìbāngyòng户做dān,而shì己做miàn,做bǎijìngjià ,从zhèláishuō,háishìbǎijìngjià”xiàoguǒ好,fǒumenjiēyòngwàn屏’wèiháijiàqiánláijìngjià那?ránhòuzhāodài ,般预存dōushì 1wàn 、3wàn、5wàn、10wàn 、20wànzhè别,zhèshuō吧,月平jūn3-5wàndeduōdānshìméiwènde ,zhèshìyuántóushāngjiāzhǔyàoqiándeshì ,jiùshìshuōzhè项目néngduōgēnmenméiguān,menzhǐdàiqián。

 dàishāng

 dàishāng,dàihòu ,huìzàiběnshāngjiā推广,dàodejiàshì2000/nián,mentōngchánghuìmài‘8qiān-2wàndejià ,当ránxiàoguǒmenbǎode,menzhǐbǎopáimíng,zhǐyàosānyǐnzǒngpáimíngguǒdàole1000 ,jiùméiyóu退tuìle

 shāngjiā

 相信zhēnzhèngnéng靠“wàn屏”yíngdeshāngjiā,màideduìshì暴力shāng品 。

 “存活期 ”分

 zhègēnjiāshuōniàn,SEOgēnbǎishì条船shàngmiànderén ,guǒbǎiméiyǒu部分denèiróngyuán支持,bǎishénmedōushì,而zhèxiēnèiróngdōushìláimenzhèxiēzhànzhǎngde ,suǒbǎigěimenyōuhuà白皮shū ”ràngmenzēngwǎngzhànliàng

 而wàngēnbǎijìngjià ,shìduìde,bǎiyǒulewàn屏’zhǐhuì减少jìngjiàdexiāoshòué,zēngliàngwénzhāngsuǒjiātōngguòzhèshuōde ,思考xiàwànzhèshùháihuì存活duō久!

 好le,今tiānSEOpéixùn联盟jiùwèijiājiědàozhè,shàngshìSEOpéixùn联盟réndiǎn ,zhǐshìshuōdejiě而已,jiāxíng查探,guǒwàn屏适 ,做便guǒ感觉jiùzhuǎnwèi推广shì,guòhěnduō东西dōuyàoyǒushí践才huìzhēn知,diǎndàowèi止!

标签: seo优化 检测 莆田seo排名 seo在线外链工具

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~