关系营销:关系营销,管理客户的终身价值

小七 30 0

 huíguó10nián,tīngdàozuìduōdeyíngxiāomíngnéngdāng数“guānyíngxiāo”le,guòzhènéngshìyòngzuìduōdezhuānmíng词 ,wǎngwǎngzhíàn词义jiěwèiyònghuòyùnyòngguānláizuòyíngxiāo(huòxiāoshòu)……

 被妖魔化deguān”

 2004nián初刚被gōngdiàohuíguóshí,suígōngxiāoshòuzài重庆pángtīnglewèizhemíngtái湾讲shījiěguānyíngxiāo ”,deshí战”àn凡讲deshìzàizhīqiánB2Bdexiāoshòuànzhōng ,men(tái)dechǎnshénmehǎo,jiùshìnéngshēng;érjìngduì手(欧zhōu)dechǎnzàinéng上旗鼓xiāngdāng,但néngshēng。dāngshísuànyǒuxiàn ,shímǎizuì高版de,mǎizàiyòngde,hòuzàishēng(niánhòuhuìshēngchǎnnéng ,所设备huìshízàishēng)。zhèwèizhemíngtái湾讲shīwèilezuòxiàzhèdānzi,diàoyònglementáidelǎobǎndetái籍总jīngguān,zuìhòushìjiāngběngōngnéngshēngdechǎn品卖给lezhèjiāzàiniánhòushēngde 。guānyíngxiāo”jiāngzhènéngdedānzizuòlexiàlái。

 自打tiānkāiduìzhèlèixué无术又rénzideshī(huòyuán)shēntòng绝 ,zàitīngwánzhè段讲演hòu ,dàogōng负责培训deHR,告诉menxiǎngzàikàndàozhèrénzàimengōngchū现!yīnwèidāngshí刚刚huíguó,háizài熟悉zhōng ,háishì比较zhìde,yàoshìzàiměiguó,huìdāngchǎngrén。

 正běn清源

 jīngshuōguānyíngxiāoRelationship MarketingshìshìchǎngyíngxiāoMarketing与xiāoshòuSaleszhīdezhuānmíng词 ,所表述deshìyàodeniàn,适yòngshìchǎngyíngxiāo,yòngxiāoshòu 。guānyíngxiāobìng非其字miàn上简dānyǐndeyòngguānzuòyíngxiāo ” ,“guānyíngxiāo”shí际上讲deshìshēnguānzhōng,总体价zhízhìdeniàn,通俗shuōyàozhǐkànyǎnqiándezhè张订dān ,érshìyàokànshēngnéngdàiláidezhí。

 zàiměiguóyǒujiābìng便biànde,quèzhìzhedebǎihuòdiànnuòláng(Nordstrom),shuōzhèjiāshāngdiànzàikāijiādiànshí ,曾jīngyǒuwèilǎoxiānshēnglelúntāiláimendiàn退tuìhuò ,接待lǎoxiānshēngdehěn告诉,menshìbǎihuòdiàn,jīngyínglúntāi。ránérzhèwèizhídelǎoxiānshēngquè坚持shuō ,menzàizhèkāidiànzhīqián,zàizhèwèidelúntāidiànmǎilezhèlúntāi,现zàimenláile ,delúntāilequèdàodiàn,zhǐhǎoláimen退tuìhuò 。shì,zhèwèi基层láilemendejīng ,ránérjīngzàilejiěxiāngguānqínghòu,jiùjiānglúntāideàn退tuìlelǎoxiānshēng。zhèàncóngchéngwèiměiguóde佳话与biāogān。huòhuìrènwèinuòlángdìngshìle,zhèshìyàoshìshēngzàizhōngguó ,hòumiànháihuìyǒulái退tuìlúntāide……dāngrán,hǎozàizhèshìzàiměiguó,zhèwèijīngshìàn票、ànlúntāideshí际问题退tuìde款 ,所shìxiǎng退tuìjiùnéng退tuìde 。nuòlángdelehuìyīnzuòběnshēng意吗?觉得呢?

 jiǎwèi思考xiàzhèwèizhùzàijìndelǎoxiānshēng(其shídào自己yǒudiǎn亏)huìhuìjīnhòulái光顾zhèjiābǎihuòdiàn?觉得shìhěnyǒunéngdeshì便biàn ,二shìyǒu种“láiér”心,huìxiāo“弥补 ”xiàzhèjiāhǎodeshāngdiàn。其shíxiāozhědequánshì界都shìyàngde,滴水zhīēnwǎngwǎngxiǎojiùquánxiāngle。

 20shì纪80nián代赴měixué ,dàoxué校报dàodetiān,dezhōngguóxuéshēngdàimenzhè些新shēngxué校附jìndejiāxiǎo型连锁超shìmǎidiǎnshēng需品,初入měiguóshāngdiàndekànzhe琳琅满目 、价格bìngdeshāng品 ,nǎozichūsuànshìyǎnchǎn品极fēng富”le 。shì便biànkànzheyǒuyòngdejiùwǎng,wánquánméiyǒuxiǎng自己dāngshídàileduō少钱 。dāngjiāngtuīdàoshōuyínyuán付账shí,suànxiàláigòng300duōyuán ,érde口袋zhǐyǒu两张bǎiyuánchāo,xiǎngrénzherén,同xuémenháizàichǎn品极fēng富”de条条huòzhī间奔走穿梭。shìzhǐhǎoshōuyínyuánjiāng些暂shímǎide东西chūlái ,试jiāng总价控zhìdào200yuán内。jiùzàimen忙乎shí,走guòláiwèixiōngqiándàizhe“John ”xiōngdezi(hòuláirènshíbìngdàojiùshìlǎobǎn,rén称“Big John”) ,zàimíngleqínghòu ,duìshōuyínyuánshuōyòngchūláile,让quánhuí,bìngzhuǎnshēnduìshuōshìláidexuéshēng吧?háiméi车 ,lái容易,xiānhuí,等lezhùxuézàiláiháijiùshì 。shíháishìcóngláiméigēnrénguòdehǎoháizi ,dāngtiānxiàjiù自己走le路,huídàodiànzhèháile。zàizhīhòu,mǎile车 ,gèngyuǎndiǎnde型超shìmǎi东西,huìgèng便biàn宜些,zhèdejīng历 ,shìshíshíhuìxué校附jìnzhèjiāxiǎoshìzhuǎnzhuǎn,suí便biànmǎidiǎnshénme,gēnJohn打招呼。zhízhìhòuniányǒuhuíxué校所zàishìkāihuì ,又忍zhùzhuǎnlexià 。Big John竟ránháishìnéngrènchūlái ,虽ránjiǔde寒暄bìngduō,zhǐshìqiānbǎixiāozhězhōngdezi,但jǐnzàizhōng。shíhào称5英zhī内死亡圈(别dediànzhǐyǒudàode命)deěrjīngcóngměiguó南方向北方shèn透 ,北方dāngdeK-mart型连锁已jīng濒临dào,érBig Johnde3jiā连锁xiǎoshìzàidāngjiāěr与另jiāěrzhīwēirán挺立……

 每次给xuéshēngmenzhèshēnjīngshí,jiā都习惯xìngjiāngdàorénxìngyíngxiāo ,shìzhèwèilǎobǎnhěnrénqíng,靠rénxìngjīngyíngzhùlezhèyàngderén。zhèdāngránméi错,shì觉得Big John其shíshìjiāngguānyíngxiāozuòdàolezhìdetiān才 ,真正chéngjiùlejiānéngjuéwèiláihǎoduōniánzhídeshāngjiā(yīnwèihòukāile,ránhěnnénghuìzide钱) 。guóyǒurénsuànguòchǎng1忠诚zài10niánzhōng给卖chǎngdàiláidemǎi总量,zhèshìxiǎngdebǎi、qiānměiyuán ,érshì6万měiyuán。wèiledìngyǐnzhùwèi,shāngjiānéngzuòshénme,yīnwèi旦得罪le ,jiùhuì“弃ànmíng”dàodejìngduì手门xià ,dejiùzhǐshìyǎnxiàzhèdān,érshìhòumiànniánzhìzhèwèishēngnéngwèidàiláide万、十万deshōu益。

 终shēnzhíde意义

 guānyíngxiāodejīngjiùzàishìdāndānwèi导向,érshìde“终shēn ”价zhíwèi导向 。guānyíngxiāode正确jiě与使yòngduìB2Bxínggèng加重yào ,yīnwèiB2Bxíngwǎngwǎng数量yǒuxiàn,érguānquèshìzhǎngde,jīnniánhuìmǎi ,míngniánnénghuìmǎi,yīnwèiB2Bde供应shānghuìduō,huì轻易换供应shāng ,dāngránqiánshìnéng满意,忽悠,gèngnéng。

 huídàomengōngláidezhèwèitáizhemíngshī ,diàoleduìyǎnqiánzhè张订dāndezàiduó,quèyīn忽悠bìnglejiāyào(niánhòuzhèjiājiāngwèinéngshēngchū额代价),断le自己wèiláidecái路 ,yǒudiǎnlèishìzhōngguó古代酒庄lǎobǎnérzijīngyíng ,érzizuòmíngwǎng掺水dediǎn。zhèyàngdemíngshī,shuōdàoguānyíngxiāo ”niànshìxiǎo,但让mendexiāoshòuxuéchéng短视de角色shì 。mendexiāoshòuruòdexuélezhèdeguānyíngxiāo” ,hěnnéngjiāngdiào,zuì终彻fèilegōngdewèilái 。

标签: 成都网上接单优选乐云seo十年 海山黑帽seo 昆明seo推广特色 基础seo优化培训

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~