SEO如何从小白到入门?

小七 30 0

 cóngwǎngzhàntuī广dàoAPPtuī广 ,zàidàoxìntuī广yùn营,wǎngzhànyùn营 。jué最精彩deshíyào属2014nián2015nián。事qíng涉猎deduōle,juéduōshìxiāngtōngde ,wǎngzhàndeSEO ,APPdeASO。今tiān们来梳理xiàSEO那xiē事儿 。

 shénmeshìseo?

 SEO由英wénSearch Engine Optimization缩写ér来, 中wénwèisōusuǒyǐnqíngyōuhuà” 。它shìcóngránsōusuǒjiéguǒhuòwǎngzhànliúliàngdeguò程,shìzàilejiěsōusuǒyǐnqíngránpáimíngzhìde基础上 ,duìwǎngzhànjìnxíngnèiwàidezhěngyōuhuà, 改jìnwǎngzhànzàisōusuǒyǐnqíngdeguānjiànránpáimíng

 , huògèngduōliúliàng ,cóngérchéngwǎngzhàn销售pái建设de目标。

 SEOSEMdebié

 SEM(Search Engine Market)jiùshìsōusuǒyǐnqíng营销。简单理jiějiùshì购买sōusuǒyǐnqínggōngde广gào位,bǎigoogle右侧dejiéguǒdōushì广gào,按zhàoguānjiàn购买 ,按zhàodiǎnshōu费,měiyǒuwǎngdiǎnde广gào,sōusuǒyǐnqíngjiù次费yòng 。

 SEOshìtōngguòduìwǎngzhàndenèiróng ,jié构,wàiliànděngmiànjìnxíngyōuhuà,使wǎngzhàngèngsōusuǒyǐnqíngdezhuā取 ,cóngérshēngsōusuǒjiéguǒpáimíng ,shēngwǎngzhànliúliàngdeshǒu段。

 举子:

 sōuapptuī广,yǒutuī广liànjiēdeshìSEM,快zhàodeshìSEO。

 SEOyàozuòshénme

 、nèiyōuhuà ,nèiróngwèiwáng

 (1)META标qiānyōuhuà:TITLE,KEYWORDS,DESCRIPTIONděngdeyōuhuà

 (2)nèiliànjiēdeyōuhuà ,包kuòxiāngguānxìngliànjiē(Tag标qiān),锚wénběnliànjiē,各导航liànjiē ,piànliànjiē 。

 dewénzhāng,地tuījiāleliàn,liànjiēdàoletuīlèiwénzhāng。

 (3)wǎngzhànnèirónggèng新:měitiānbǎozhànnèidegèng新(zhǔyàoshìwénzhāngdegèngděng)

 èr 、wàiyōuhuà ,wàiliànwèi

 (1)wàiliànjiēlèibié:博客、lùn坛、B2B 、新闻 、fēnlèixìn息、贴吧、知dào 、bǎi科、xiāngguānxìnwǎngděngjǐnliàngbǎoliànjiēdeduōyàngxìng。

 (2)wàiliànyùn营:měitiānjiādìngliàngdewàiliànjiē,使guānjiànpáimíngdìngshēng 。

 (3)wàiliàn选择:xiēwǎngzhànxiāngguānxìnggāo,zhěngzhìliàng较好dewǎngzhànhuànyǒuqíngliànjiē,巩固稳dìngguānjiànpáimíng。

 sōu,deAPPtuī广jiāleliàn ,liànjiēdàowǎng。

 SEOmíngjiě

 nèiliàn

 顾míngjiùshìzàiwǎngzhànmíngxiàdenèiróngmiàn之间dexiāngliànjiēwǎngzhàndenèiróngliànjiēdàowǎngzhàndenèimiàn ,也称之wèizhànnèiliànjiē) 。dewǎngzhànnèiliànjiēzào,nénggāosōusuǒyǐnqíngdeshōuwǎngzhànquánzhòng。xiāngduìwàiliànjiē,nèiliànjiē也很zhòngyào。

 nèiliànyōuhuà

 jiùshìsuǒzuòdenèiliànjìnxíngyǒuxiàodeyōuhuà ,cóngérnéng够间jiēdegāomiàndequánzhòngdàosōusuǒpáimíng靠前dexiàoguǒ 。同shíyǒuxiàodelǐngsōusuǒyǐnqíngzhūduìzhěngzhànjìnxíngzhuā取 。

 wàiliàn

 全称wèiwàiliànjiē,yòu称导入liànjiē。jiùshìcóng互联wǎngbiédewǎngzhàn导入dàowǎngzhàndeliànjiē。fēnseo新shǒudōuróngyǒu误区jiùshì,wàiliàngāidōushìliànjiēdàowǎngzhànshǒude 。zhè种认识其shíshì正确de。也yǒu导入wǎngzhàndenèidewàiliànzài ,zhèyàngdewàiliànduìshēngwǎngzhàndenèiquánzhòngshìyǒubāngzhùde。wàiliànzhǔyàoyǒu三种xíng式 。fēnbiéwèichúnwénběnURL、超liànURLwénběnURL。

 1.chúnwénběnURL。chúnwénběnURLjiùshìnéngdiǎnjìndeliànjiē,jiùyòng记事běn编辑xiē资料deshí候,jiùnéng经常kàndàochúnwénběndeURL 。像zhèchúnwénběndeURL最常见dejiùshìkàndàobiéréndewénzhāngmiànyǒu句“běnwénwww.wǎngzhànmíng.comzhuǎn载请zhùwénzhāng来源 ”deliànjiē。

 2.带超liànjiēdeURL。带超liànjiēdeURL顾míngjiùshìzhèliànjiēdiǎnjìnwǎngzhàndeliànjiē ,它跟chúnwénběnURL最debiéjiùshìzàizhè 。xiāngduìchúnwénběnURL,带超liànjiēdeURLxiàoguǒdìnggèng佳,它shēngwǎngzhàndequánzhòng ,ér且还yǒuyǐnliúdezuòyòng。

 3.锚wénběnURL。锚wénběnURLyòu称超wénběnliànjiē,它gěixiēliànjiējiāguānjiàn 。zhèyàngduìsōusuǒyǐnqíngshuō,jiùhuìyǒudezhèliànjiēguānjiàn起来 。zhèyàngzuòyǒushēngwǎngzhàndequánzhòng ,ér且还shìguānjiàn快速yǒupáimíngde方法之。

 SEO怎mezuò

 1 、 nèiróngwèiwáng。bǎiwèishǒudesōusuǒyǐnqínghuānyōuzhìdechuàngnèiróng 。yōuzhìdechuàngnèiróngyuèduō ,bǎishōuyuèduō,quánzhòngyuègāo。

 2、 确dìngguānjiàn即标qiān。找dàonèiróngdeguānjiàn,cóng标题取 。把guānjiànfēnlèi ,pái,nèiróng,竞品děngděng。

 3、 nèiliàn。先yōuhuàpái 。 ,wǎng,xiē事儿,diǎn事 ,xiē事。zàiyōuhuànèiróng。nèiróng:apptuī广,aso 。随shípáimíng,děngyōuhuà上去之hòu ,随着diǎndeshēng,hòumiànzhúhuàn。

 4 、 wàiliàn。找dàowàiliàndedào,zuò表 ,měitiānshíliàngjìnxíng 。发wàiliàndewǎngzhànquánzhòngyuègāoyuè好 。quánzhònggāodeduōshí间。

 5、 yàn。shénmeyàngdewǎngzhànshìsōusuǒyǐnqínghuāndenèiróng好 ,yàndewǎngzhàn 。suǒnèiróngzuò好之hòu,yàoyànzuò好,标题 ,fēngmiàn,páiwǎngzhànnéngde设置děngděng。

 SEO何学?

 1、 之前写guò学习dewénzhāng。其shísuǒyǒude学习dōushìchàduōde,zhèzài赘述 ,yǒu兴趣dezhàoxxxx

 2 、 tuīSEO学习delùn坛 。SEOWAHY。11niánhuìjiùyǒuréngěituīle,想dào至今依rán经典。

 SEOgōng

 1、bǎi度统,chákànliúliàng ,yòngtōngguòsōusuǒshénmejìnwǎngzhàn,sōusuǒpáimíngděngděng 。

 2、àizhànwǎng zhàngōng-bǎiquánzhòngpáimíngcháyòngchákànliúliàngwǎngzhàndeyùn营状况。

 3 、yǒuqíngliànjiēchá询|yǒuqíngliànjiējiǎn yǒuqíngliànjiēgōngyòngxià。

 zhù事项:

 1 、liànjiē原则 。

 nèiliànjiēwàiliànjiēxiànappxiāngguānguānjiànjiùliànjiēdàozhèmiànAPPtuī广-xiē事儿官wǎng。

 xiànzàinèiliànapptuī广wéndōuliànjiēdàozhèlexiē事儿官wǎng-apptuī广。

 原则shìnéngliànjiēdàodàodeyàoliànjiēdàoqiān 。wǎngzhànmiànquánzhòngshǒu>频dào>wénzhāng>标qiān 。

 2、 huànshí机。

 shénmeshíhuànxiànzàipáimíngèrle。xiànzàipáiyòngshénme精力le,zhǔyàoyōuhuàwǎngzhànnèiróngxiāngguāndexīn 。

 3、wèishénmeměirénsōudàodepáimíngyàng。

 a 、 néngshì地域因素。

 b、 shíduōsōusōu ,ránhòudiǎnxiàjìnkàn,刷diǎnjiùshìshuōdediǎnde问题,yǒuxiērénsōunéngcóngdiǎn ,他kàndàodepáimíngnéngjiùhuìxiē

 4、yǒushíwénzhāngnéngyǒuguānjiàn ,但shìde思跟guānjiànyàng,suǒxià,jiāguānjiàn ,yǒuxiēwénzhāngnéngyào留痕迹de带上guānjiàn,但shìnéngguòyìng,yàoxiāngguānxìng 。

 SEO建议

 1 、nèiróng ,duōxiāngguānchuàngxìngnèiróng。

 2、zhēnduìzhèxiēguānjiàndenèiwàiliàn建设。

 3、把xiāngguānnèiróngtuīzuò起来 。

 4 、还yǒu写专题wénzhāng,zhēnduì已经发布dewénzhāngzhǔjìnxíngjiéfēn析,xíngchéng专栏

 5、sōusuǒyǐnqíngjiǎnsuǒ原则shìgèngde ,jiǎnsuǒ原则degènghuìzhíjiē导致wǎngzhànguānjiànzàisōusuǒyǐnqíngpáimíngdehuà,suǒsōusuǒyǐnqíngyōuhuà并非劳永逸。

 diǎnpíng

 虽ránxiànzàiduōchuàngzhězuòwǎngzhànle,但shì毕竟wǎngzhànyǒudeyòng ,suǒ建议家还shìyǒukànkànwǎngzhàntuī广yùnde西。

标签: 上海推广系统专业乐云seo 台湾企业推广专注乐云seo 青岛互联网广告转化乐云seo品牌 seo点击器别错过云速捷卓著 seo实战密码过时了吗

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~