SEO学习网:网站内部链接优化基础知识大全(看一遍就知道)

小七 30 0

 无论shìshénmedewǎngzhàn,nèiliànjiēdōushìde ,wǎngzhàn好、xiǎowǎngzhàn罢,zhǐyàoshìwǎngzhànjiù必须yàonèiliànjiē,érqiěwǎngzhànshàng署良好denèiliànjiē会给wǎngzhàndàiláizuìde好处 ,shìháishìpáimíngháishìdōudàilái 。yīn,nèiliànjiēshìwǎngzhànyōuzhōngdezhòngzhōngzhòng。

  、nèiliànjiēdezuòyòng

 ①:jiākuài

 蜘蛛xíngde轨迹shìshùnliànjiēdàoliànjiēde。

 ②:yōupáimíng

 nèiliànjiē代表着wǎngzhànnèidemiànxiāngpiào 。

 ③:yòngyàn

 wǎngzhànnèidexiāngguānwénzhāng、热门wénzhāng、zuìxīnwénzhāng 、随wénzhāngdenèiliànjiēdōushìróngyòngde访问yàn。

 ④:bǎizhòng

 zhǎngwěidemiàndeyuèduōbǎizhòngjiùyuè高,zhèxiēzhǎngwěishìyǒuyòngsuǒde。另wàizàibǎiwǎngzhàn得分jìnxíngpànshí ,wǎngzhàn良好denèiliànjiēledezhòng 。

 èr、nèiliànjiēdezhù意事项

 ①:zūnzhòngyòngdeyàn ,liànjiēdexiāngguānxìng,yàoyòng

 xiāngguānxìngdeliànjiēyǒuzhù高搜suǒyǐnqíng,并qiěyǒuzhùshēngyòngyàn ,增jiāyòngdezhān,jìnérshēngwǎngzhànde浏览liàng 。jiànzhèngwénzhōngxiāngtóngdeguān键词zhǐchūxiànnèiliàn,duōlejiùyǒusǔnyòngyànle。另wàixiāngguānyuè读、tuījiànyuè读和zuìxīnyuèděngnèiliànyàodàoliànjiēdexiāngguān ,qiānwàn别滥yòng,jiùméiyòngyànle。

 ②:nèiliànjiēyàozhèngURLdewéixìng

 yīnwèiliànjiēduōróngdǎozhìsuǒyǐnqíngpàn断哪shìzhèngdeliànjiēmiàn,cóngérzhèxiēxiāngtóngliànjiēguīzhòngmiàn ,zuìhòudǎozhì获得任何权zhòng 。所,nèiliànjiēyàozhèngURLdewéixìng。

 ③:nèiliànjiēyàozhù意防止死liàn和断liàn

 蜘蛛xíngnèiliànjiēdeshìliàngwǎngzhànxìngdezhòngyàocānshù,所yào防止死liàn和断liàndechūxiàn ,guǒwǎngzhànyǒudeliànyào交搜suǒyǐnqíngliàngōng具。

 ④:每miàndenèiliànjiēshùliàngyàozhì

 guǒmiànzhōngdenèiliànjiēshùliàngchāoguòzhì,那mesuǒyǐnqíngjiùyǒu能忽略该miàn,huòzhě忽略该miànchāochūzhìdeliànjiē指向debiāomiàn ,láishuō ,nèiliànjiēdeshùliàngyàozhìzài50-100nèi 。

 三 、nèiliànjiēdexiànxíngshì

 ①:wǎngzhàndǎo

 chángjiàndewǎngzhàndǎoyǒuzhǔdǎo航 、您当前位置demiàn包屑dǎo航、左侧chǎnpǐndǎo航、底dǎoděng。yàozhùzhèxiēdǎojǐnliàng使yòngwén,jǐnde避免JS 、flash和piànliànjiē,yīnwèizhèyǒuzhù于搜suǒyǐnqíngdeshùn利抓取。另wài ,wǎngzhàndǎozhōngdeliànjiēwén应该准确、自然de描述所指向miàndenèiróng,zhè样方便搜suǒyǐnqíngtōngguòliànjiēwénlezhèxiēdenèiróng,qiānwànyào堆砌guān键词 ,该shìshénmejiùshìshénme 。

 ②:wǎngzhàn(máowénběn、chāoliànjiē)

 láishuō,wǎngzhàn般分两zhǒng,zhǒngshìmáowénběnxíngshì ,èrzhǒngshìchāoliànjiēxíngshì。máowénběnxíngshìshìjiàn立里miànhòu,将xiēzhǔyàodemiànyòngwénliànjiēdàomiàn;chāoliànjiēxíngshìshìjiànmiànhòu,将wǎngzhàndeyǒuliànjiēchāoliànjiēdexíngshìhuìdàomiàn ,tǒngchēngwèisitemapérzhèzhǒngxíngshìdewǎngzhǐshìwèiduōzhǒng,yǒuTXT 、XML、HTMLděng。

 ③:tuījiànyuè读、xiāngguānyuè读 、随yuè

 表xiànzuìchángjiàndeshì亚马逊wǎngzhàn,比gòuchǎnpǐndeyòngháigòutóngdechǎnpǐn、chǎnkànchǎnpǐndeyòngháikànletóngchǎnpǐnděng 。再比tǒngdezhōngxiǎo型企wǎngzhàn ,tuījiànchǎnpǐnxiāngguānzhīshí、随chǎnpǐnzhīshí 、xiāngguānchǎnpǐnzhīshíděng。

 ④:shàngpiān、下piān

 shàngpiān和下piāntōngchángxiànzàinèiróngmiàn里 ,zàinèiróngdetóu和底chūxiàn,好处shìwèilejiāyòngyàn,增jiāsuǒyǐnqíngxíngshàngpiān和下piānjìnxíngnèiróngde抓取suǒyǐn。

 ⑤:TAGSbiāoqiān

 TAGSbiāoqiānshìzhǒng灵活、yǒudewénzhānghuòpiànděngxìnde分类方shì ,zhànzhǎngwèipiānwénzhāng 、每piānpiànhuò每条xìnjiāhuòduōbiāoqiān,cóngérzhèxiēbiāoqiānzhèxiēwénzhāng 、piàn、xìnjìnxíng分类 。zhèzhǒngbiāoqiāntōngchángzài博客、wǎngzhànbǎi科平táishàngkàndào,érqiěTAGSbiāoqiānshuōshì动态 、灵活deshíbiāoqiān ,wǎngzhànshàngyǒuTAGSbiāoqiānchūxiàn,搜suǒyǐnqíngjiù会根biāoqiānwénliànjiēxíngdàomiànsuǒyǐn 。

 ⑥:piànliànjiē

 piànliànjiē般表shìzàiwǎngzhàndehuànpiànhuòzhěwǎngzhànbannershàngzàihuòzhěshìnèiróng里添jiāpiànděng,dōushìpiànliànjiē。zuìchángjiàndeháishìhuànpiàn ,yīnwèihuànpiàndepiànliànjiēdōushìchángxīnde,比wénzhāng里添jiālepiàn,发hòujiù会显shìzàidehuànpiànshàng ,shíguǒyòngjìndàodewǎngzhànkàndàohuànpiàndepiànjiùshùn手点jìnlái。当然,guǒshìsuǒyǐnqíngshùnliànjiēxíngjìnlái 。所,piànliànjiēshìzhǒngdenèiliànjiēxiànxíngshì。

 ⑦:máowénběn、chúnwénběn、chāoliànjiē

 1.chúnwénběnliànjiē

 chúnwénběnliànjiējiùshìzhíjiēdewǎngzhǐliànjiē ,chúnwénběnliànjiēshēngwǎngzhànwǎngzhǐde曝光 ,yǐn蜘蛛dexíng,jìn,háiyǐnliàng ,但能对wǎngzhànzhíjiēpiào,对wǎngzhànpáimíngméiyǒuzhíjiēzuòyòng,zhǔyàoshìshìtōngguòyǐnláiyǐngwǎngzhàndepáimíng。chúnwénběnliànjiēliàngde做 ,xiànzàidehuán境,做chúnwénběnliànjiēshìzuìduōzuìróngde 。

 2.chāoliànjiē

 chāoliànjiēwàiliànjiùshìzhíjiēdewǎngzhǐliànjiē,除leyǒuchúnwénběnliànjiēdezuòyòngwài ,chāoliànjiēzhíjiējìnwǎngzhàn,jǐn能更chéngshàngshēngwǎngzhàndeliàng,hái能对páimíngdàozhíjiēdejìnzuòyòng ,100chúnwénběnliànjiē10chāoliànjiē。

 3.máowénběnliànjiē

 máowénběnliànjiē对于wǎngzhànpáimíngláishuōxiàoguǒshìzuìde,具yǒuzhíjiēdetuījiànzuòyòng,特别shìzàiwǎngzhànpáimíng ,máowénběn能很chéngshàngjiāwǎngzhàndepáimíng。

 写zàizuìhòu

 shìzhànháishìxiǎozhàn ,dōuqiānwànyào忽视nèiliànjiēdezuòyòng,nèiliàn对于zhànwèi贴切xiē,但对于xiǎozhànérshì缺少deyōu化 ,shuōxiǎozhànnèiliànjiēhòu分分zhōng高权zhòng 、páimíng、收děng 。

标签: seo网络营销策略 中山标准的seo排名推广 做seo优化怎么样 专业关键词seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~