成都SEO论坛:“网络白痴”初学SEO成长经验心得

小七 49 0

 sān月前yīnwèigōngzuòshàngdeyào,kāishǐjiēwǎngzhīshí 。yīnwèidegōngzuòmiànduìdeshìwǎngzhàn ,负duìwǎngzhànjìnxíng优化,suǒzàifànmedewǎngzhīshízhōngzhǐyàoxuézhōngdejiùle。

 wǎngzhàn优化zàixíngzhōngjiàozuò“SEO”(Search Engine Optimization)汉wèisōu索引qíng优化。

 zàizhī前,Seozhèláiméiyǒutīngshuōguò,gèngzhīshì物 。零chǔde ,chūyàoxíngdòng,便kāishǐyònggōngzuòzhīwàideshíjiān,jìnxíngtiānshàngdeè补 ,duànshíjiānzhēnwèishì拼命 ,晚shàngkànwénzhāngdàoshíèrdiǎn凌晨diǎn,白tiānyòng切碎片化shíjiān,děngdiàn梯坐diàn梯 ,吃饭yǒujiùkāi收藏dewénzhāng。

 liánjiānchíshíjiān,zài循序渐jìndexuéfāngshìxià,逐渐yóudàopiānwénzhāngnéngjiědàobǎizhījiǔshíshàngdejiě。dāngránxiànzàilezài代码shàngkàntàidǒng ,dezhuān术语即使shìjiē触,dànpiānwénzhāngxiàlái很快xuéshàngshǒule 。

 zàiduànshíjiāngěi客户写wénzhāng,客户wènnéngnéng写SEOfāngmiàndewénzhāng ,dāngshíhái回复shuō试试,dànméiyǒu写 。shíxīnzhōngméiyǒuchǎnshēngbiéshēndehuì。xiànzàidàojuéyīng该写chūxuézhědexiēxīn。

  、ménmén槛相关杂谈

 首先,wènxuéSEOniánlíngxìngbiéshàngyǒuméiyǒuyào求?

 réndàozhōngnián ,biéshídexíngdeyǒujiāyǒuzidexìng,yàoxiǎng从零chǔkāishǐxuéSEOháishìyǒudenán,(shìshuōxuéhuì ,érshìduōréndejīngzàijiāzishēnshàng ,已jīngnánjìngxiàxīnkànshūxué) 。从shìzhèderénshǔnánshēngduō,niánlíngèrshídàoshídōuyǒu。nánshēngzàifāngmiàntóujīng,shíjiānshàngduìxìngyóu ,suǒmenxuéSEOyàoqīngxiē。

 érshēngyàoxiǎngxuéSEOjiùyàozàigōngzuòshēngzhī余挤chūshíjiān,dāngránbèiwǎngzhīshígèngyàotóuwàiduōdejīngshíjiān 。

 晚,dǒngdeyòushǎo ,duìdiànnǎocāozuòdeměngzhuàngzàiméiyǒurènréndedǎoxiàxué,需yàobèijīngduànshíjiāndezixiǎngkàndàoguāngdexīn焦灼dejiānáo。

 èr、缕xuéfāngshì

 xuéfāngshìzuìhǎo,采取拼命shìdexuéfāngshì取?

 shuōhuàduìshēnhuìchéng健康fāngmiàndeyǐng响 ,dàoshìchífāngshì。zhèfāngshìdenéngràngrén很快jìnzhuàngtàibìngshàngshǒu 。dànshìrèn种超负荷dechū,往往偿失。zàitóudedeáojīnghòu,shēnshàngmíng显报chūzhōng ,tóude掉,内分泌wěn乱。

 rèngōngzuòdōushìcéngde,tóngyàngSEOshì 。据lejiě ,gòngcéngchūjiēduàn、zhōngjiēduàn 、zhōnggāojiēduàn、顶。jiùshìshuōyàoxiǎngzuòhǎozhèfèngōngzuò ,bìngdàode境界,shìtiāntiānniánniánjiùzuòdàode,dāngrántiāngāoderénwài。rènxíngdōuhuìyǒu奇迹shēng ,zhè奇迹jiùshìne?(!)suǒyàoxiǎngxuéhǎoSEOyòuhǎo,gèngshì漫长deguòchéng 。需yàochūxuézhězuòhǎochí久战 ”debèi,制定dexué计划 ,yǒudeyǒuxìngdexuéxià,fāngshìèrwàn长征zuìhòu胜利dezhī 。

 sān、奋斗dedòng

 首先,xìngshìxuéhǎozhīshíhǎogōngzuòdecuī化剂。

 zàizhèyàogǎnxièlǎotiānle ,fēizhīkāixīn,zhèxìngyùndàoledetóushàng。jiē触SEOhòu,xiànshìyīnwèiyàoérxuéSEO ,érshìduìchǎnshēnglexìng 。

 dexìngyùndàowèizhǐshuōjiē,zhōngzuìchǎnshēngxìng福指数deshìshìzuòèrshìzuòlefènhuāndegōngzuò(SEO)。yīnwèizuò使zàigōngzuòzhōngdàodeduō,tóngshíyīnwèizuòháizuòdàoSEOzhīshíshàngdechū(xiànzài)。chūxuéSEOzhěnéngduìchǎnshēngxìng ,yàogōngle 。yǒulexìngzuòSEOjiùnéngjiānchíxià ,除fēizhègōngzuòméi前途lehuìxuǎn。

  、xuéchéngháishìshī指路

 xuéhǎoháishìyǒulǎoshīdiǎnhǎo,xiǎngshìshǎochūxuézhěde困惑ba

 xiànzàiyàomíng确肯定de回答:gēnzhelǎoshīxuéhǎo。gēnzheshīxuégènghǎo 。dànshìyǒudiǎnyàoxǐngSEOchūxuézhězuòSEOderénzàizhōngshí亿rénzhōngshì大海de水,dànshìdāngdàoSEOxínghòu ,yòuhuìxiànzhègōngzuòderénháizhēnshǎo。从wǎngshàng信息háihuìxiànzuòSEO培训deréndōuyǒu,jiǎnzhíshìduōmáo。

 lejiě,根本无rènchūshuíshìgāoshǒu ,suǒ建议chūxuézhěxiēleduōniándeSEO熟réntīnghǎo,lǎoshīpínggènggāo,zhèyàngchūxuézhěshǎo花冤枉钱 。(hēihēi!zuòzhě干啥dōushìshěngwèi ,guò,hǎolǎoshīfèishìhuìgāoxiē,dāngránzuòwèixuéshēnghuìgǎndàozhè钱花de值。)名shīchūgāozhèhuàdiǎn假 ,dànshìshìyàozhēnchū汗水。lǎoshījìnménxíngzàirén,lǎoshīhǎo盏指míng灯,dànháiyàozǒu 。

 昨tiāntīnglelǎoshīde课 ,yònghuà形容degǎn受:tīnghuà ,胜shíniánshū 。gēnzhelǎoshīxuéháiyǒuzuìyàodediǎnhǎoshì快速mén,缩短xuédeshíjiān,jiéshěngshíjiān金钱chéng本 ,快速升挣钱de本领。

  、dāng“白痴”miànduìdiànnǎoháiyàoxuéSEO,xiàzěnmezuò

 wèidiànnǎo“白痴”,qǐngyàoshuōhuìword、háihuìexceljiù代表zhehuìdiànnǎo。“大姐 ”zhēndele,xiànzàijīngdàoleniánzidōuhuìzuòle ,dōushílehái停留zài六岁孩zipíngshàng 。dàolezhēnshàngshǒucāozuòdiànnǎodeshí候,huìxiànzhī道啊!dàob2bpíngshàng信息(俗称tiēzi),很jiǎndeshìzàiměngdǒngderénjiǎnzhíjiùshì“登tiān梯”menán ,de注册,detiē,ránhòujìnxíngxià。

 像模像yàngdeháijiāSEOqún ,chōngzheduìmiànrénkànjiànyàng,yīnwèirándehuìkàndàoSEOdewǎngzhàndepiānwénzhāng,ránhòuzhezikāishǐzàiqúngēnzherénjiādòng。yǒuhuàshuō ,chūshēng 。

 shìzi ,shìzhǐzhede猫,大yáncándeduìrénjiāshuō,děngsānhòukànba!yánwàizhīgàorénjiā ,zhǐyàogěisānjiāngchéngwèi本SEO“bǎi科全shū”,zhèshìmíngde,shìwénzhāngdezuòzhědǎozhèyàngxiǎngde。shídiànnǎocāozuòdōuchéngwèn。

 miànshàngde字母号,shìshénmeyòngdedōusuǒzhī 。zěnmebàn?kànwénzhāngshí ,遇dàoshēngdezhuān术语shí,灵dòng,xuǎnzhōngdiǎn击“sōu索 ” ,zhèjiùjiělejiěledewènleme!méichéngxiǎng,jìndàobǎibǎihòu,yòuxiàn无数rènshíde。

 zuìhòuhuà ,shìrènréndōuyòngdàodehuàméiyǒujié径,zhǐyǒudiǎndiǎndexué。边cāozuò,边弄dǒng ,xiànzàibǎi回答wènlǎoshīdōushí ,wènbǎiduì“笨蛋 ”biéderénháishìdāngchōngdexuǎn 。

 六、yǒuméiyǒuhǎodexuéfāng,快diǎngào

 shíjiānduìjìnzhōngniánderénláishuōshìyǒu威胁xìngde危险dedōng西。shíjiān,lǎobǎngěishíjiānjiū。dāngránlǎobǎnqīngchǔzhīshíjiānduì他代表dejiùshì金钱 ,果他kànzheháimeshì,lǎobǎnháishì试,dànzhè种几delǎobǎnduō ,jiùkàndeyùn 。xuéshìwànbānzhōngdenàixuǎn,hǎozàixiànzàizhǎoxué资料xuǎnde渠道fēizhīduō 。xiànzài麻烦yòuláile,dàoxuǎnxué资料hǎo?wǎngzhànnéngzhíjiējiàogěiyǒuyòngdeyǒu价值decāo。

 miànduì海量dewǎngzhīshí ,无从xiàshǒudegǎnjuéhuìràngzhǐtóude“苍蝇”yǒuzhíbēn。逮zhepiānwénzhāngjuéhǎo,恨gàorènrénzhèzuòzhědetàihǎole 。

 guòshàngduànshíjiān,yòuxiàndezuòzhě ,tóngyàngde错,原láitóng小异啊!hòuláizàijiādeSEOqún:“活yuè”lái,qúnhuàlezàiqúnwén件分享guò“SEO实战 ”kànláiméikànguò啊 ,hǎohǎokànkàn ,jìngxiàxīnlái,dàozuìhòuhuìxiànwèndexiēwèndōuzàimiàn。rán,“小跑”dàoqúnwén翻啦。

 zuìhòuzǒngjiéjìndàozhèxíng ,先jiāSEOqún,通常qíngxiàqúnguǎnshìzhèqúndeyàorén物,xīnqǐngjiàodetàijiào ,rànglǎoshīmen传授xiàxuéjīngxuǎnxué资料dejīng验,zhǎodàolexiànchéngde资料hòu,kāishǐtiāndōuxué分 ,zàishūshízuìhǎoshǒu,jiānghuìdedǒngdewènxiàlái,ránhòuxiǎngwènshénmewènxiàlái ,rénrènwèizhèxiēwèndōujiāngshì实际cāozuòzhōngdàodewèn 。

 shūzhezhehuìxiànxiǎngyàozhīde答案zàimǒu角落děngzhene!zhèyàngdeyǒujiāshēn忆。

 guònéngniánlíngdewèn,dàonǎode答案jiùmedediǎndiǎn。yàoxiǎngzhēndechéngdedōng西,shū ,wénzhāngzuìshǎokànsānbiàn ,zàiyǒuhǎoduōkànleduōbiàn 。jiědeduōérshēn,yǒu收获,kāixīn。

 七 、遇shìjiěbàn

 lǎobǎnSEOtàinánle ,lǎobǎngōngzuòláiyǒunán、lǎobǎnwǎngzhànxíng啊,lǎobǎn……xīntài,注dexīntài:按nài住 ,jiānchíxià。

 住,bié再往xiàshuōle,lǎobǎnàitīng ,他已jīngzàixīnkāishǐbèi死刑le 。háiyào继续抱怨?rèngōngguǎn大小guǎnhǎohǎozuò,ràngláizuò,jiùshìjiěwènde ,méiwènháizhǎoshénmeyòng?zhèshìjiǔhòudeniánqīngzuì免遇dàodewèn,hǎoduìshēngdexíngdiǎn星星zhī火,随zhīérláidezhènán ,méiréngào ,lǎobǎngèngméng哒哒”,zhègōngzuò燥啊zěnmebàn?

 denǎowèièr,shàngtīngtīnghuānde ,zài优美dexià,xiǎngjiùshìdiànyǐngshàng海滩de“周润 ”,姐jiùshìzàizhè“激昂”de气氛xià ,jìnxíngzhefènzuìzuìhuāndegōngzuò,hǎo,姐shì“独xíng侠”nàidele寂寞 ,gèng享受zhègǎnjué,gōngzuòjiùshìwán儿,xuéshìdezuìài。suǒ ,姐今tiānréngránzài午夜写wénzhāng,zhèjiàoshénme?随zěnmejiàoba!

 xiànzàideyàngle?zhèshìwèn吗?juéne?

 wènpíng嘛,sān月前dexiànzàishìméide ,yīnghuìchóng拜 ”de眼神(yǒudiǎn夸张)kànba!dànxiànzàiháishìjuéxuédedōng西jiǔmáo ,大海de水!zhèniánlíngzǒuguòle焦虑,zǒuguòle浮躁,dǒnglerèndedào,dōuyàochízhīdexíngdòngjiāhǎodexīntàiyǒunéng收获 ,zhèzhǐshìshuōyǒunéng,guāngshìSEO,deshìdōu此。dànshìniánqīngyàojīngdejiēduàn ,每xīnqíngqíngdōushìránde 。

 yàoSEO,除fēizhèxíngméiyǒu希望,bìngfèilejiǔèrzhīháishìméixuéhǎohǎo ,shì块料 。

 gěizhōngdexǐngxiǎngyàobiérénzuòdehǎo,dànyàobiérénzuòdeduōháiyàobiéréngèngyòngxīn、yòngnǎo。

 xuéSEOyǒuhǎoduōréndōushuō,shìyīnwèiméiyǒugèngshēnde缘故 ,suǒzhídàoxiànzàiréngránrènwèi,zhègōngzuò竞争derénránshǎo,dànháishìyǒuzuòdàoderén ,wèishénmene?zhèjiùshàngxuéyàng ,班zǒngyǒude,xuétiānshēngyīnbiérénjiùhǎo,智商gāo ,leháiyǒuèrsānne?bǎizǒngháizhe他位置ne!lǎotiānhuìzǒng照顾mǒuxiērénhǎodeyīndōugěimenba?

 suǒzǒngjiéchū:SEOfàn围广,zhīshíduōlediǎn,háiméiyǒurànggǎogāozixuémenán ,guǎnshìlǎoshījiàoháishìshū,zhǐyàozhuānxīn,全miàndexué ,chéngwèixuéháishìyǒunéngde。

 deSEO才gānggāngkāishǐ,néngzuòdàoshénmechéngshìzhī数 。xìngyǒumetiānnéngdezàimǒuqúnbiérénzuò“大神”。guǎnzěnyàng,既ránxuǎnjiùjiānchídàoba!zuòrèngōngzuòdōuméiqīngchūjiùzuòhǎode。

标签: seo充值 seo 微博

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~