深圳SEO爱好者说说SEO技术培训那些事

小七 27 0

 shēnzhènSEOàihǎozhě ,jīngchángzàishuōshuōSEOshùpéixùnxiēshì 。zuòshēnzhènwèizhōngxiǎoxíng企业打zàodeshēnzhènSEO ,tōngguòSEOàihǎozhě努力dewǎngzhànyōuhuàláiwèi企业dàilái 。SEOshùpéixùnshìyàoxiàngwǎngzhèyǒu着SEOshùpéixùn10deSEOgōngcáinéngzuòdàode,fēntōngguòSEO建zhànzhīhòu,shēnzhèn企业wǎngzhàndàodìngdeguānjiànpáimíng ,shuōshuōSEOcáinéngrénxīn悦诚服。

 shēnzhènSEOàihǎozhěshuōshuōSEOshùpéixùn

 rènshìdōuzàijìnhuàzhǎnde,尤shìliánwǎngdezhǎnrén,ránér ,xīndezhànzhǎnghuìxiàn,yǒushùquèchùzhì状态,准quèdeshuō ,cóngliánwǎnghòu,zhèshùzhǎndàole瓶颈,jīngcháng运营wǎngzhànderénkàndàozhè ,hěnqīngdebái,zhèshùjiùshìshuōshuōdeSEOshù。

 wǎngzhànSEOyōuhuà,早zàiqiánshífēnliúxíng ,shuōzhèshù何 ,jiùshìzuòSEOpéixùnde,néngshōuhuòshǎozhēnjīnbáiyín,ér今 ,liàngdewǎngzhànjiùzài,运营wǎngzhànderénshǎo,érguānSEOyōuhuàdexīnshù ,quèxiānyǒu亮点 。

 shēnzhènSEOàihǎozhěshuōshuōSEOshùpéixùn8SEO节。

 1 、píngwǎngzhànliúliàng

 zhēnduìxiànyǒuwǎngzhàndeliúliàngjiégòujìnxíngfēn,

 ① dǎochūyǒuguānjiànpáimíngdesuǒyǒumiàn,bìng占总liúliàngdebǎifēn。

 ② 筛xuǎnmiànliúliàngjiàomiàn 。

 ③ fēnshǒu 、栏、nèiróngdewǎngzhàn。

 ④ zhòngguānzhùzhuǎnhuàxiāngduìjiàogāodemiàn ,:SEM竞价de落地。

 2、wǎngzhànshùfèn

 tōngchángshùqiāndàoxīnwǎngzhàndeshíhòu,SEOrényuánjīngcháng习惯yòngshùjìnxíngfèn,dāngránzhèmenyòngjìnxíngzhuā ,dàngēnjiémenyàobǎo留:

 ① wǎngzhànURLjiégòu:包括栏 、TAG、zhuān等 。

 ② wǎngzhànnèiróngshù:包括biāo、nèiróng 、nèiliàn。

 zhōng,nèiliànshìrénshífēn头痛,érjīngchángbèilüèdewèn ,cóngSEOde ,shàngbǎo留,往往shìwǎngzhànqiāndǎozhìliúliàng下跌dezhòngyàoyīn。

 3、wǎngzhànshùqiān

 ① yòng Robots.txt 禁止rènsōusuǒyǐnzhuā 。

 ② zàixīnzhànliàngduì应建jiégòu,dǎoshùnèiróng ,shēngchéngxīnURL地址。

 ③ yòngjiànduìnèiróngzhōngdenèiliànjiē,bìngqiān片,zhēnduìdìngmiànxiūzhèng片URL。

 ④ gēnqiándefēn ,diàoxīnzhànbǎn,yōuzàishǒuzhǎnxiàngāonèiróng,zàinèiróngdāngdezēngjiā侧栏 。

 ⑤ yòng301zhòngdìngxiàng ,将jiùnèiróngdeURLzhòngxīndìngxiàngdàoxīnzhàn,zhèshíhòu,jiě除Robots.txtdefēng禁 。

 4、HTTPzhuǎnxiàngHTTPSdewèn

 menjīngchángzài浏览器zhōngkàndào绿色dexiǎo挂锁biāo识 ,shíshàngshìHTTPSānquánxiédexiǎobiāo识,zhèmen建议xīnzhànliàngdōubiàngèng,zhǔyàoyuányīn

 ① HTTPSshíshàngshìānquánxié议 ,biéduì电商wǎngzhàn ,yòngshù隐私极wèizhòngyào。

 ② 次,bǎi熊掌号xīndeshùpíngdìng,zhēnduìHttpsliànjiēyǒu10fēndejiāfēn ,hěnnéngyǒupáimíng。

 ③ zàiHTTPzhuǎnxiàngHTTPSdeshíhòu,dìngyàozhùquán部301zhòngdìngxiàngdàoHTTSP,否则zàochéngduōběndezhòngmiàn 。

 5 、xīnzhàn基础配置

 ① 建xīnzhànsitemap.xml ,bìngzàibǎifānghòutáijìnxíngjiāo。

 ② 由liàngdǎojīngchángchǎnshēngliànjiē,zhèshíhòuyǒuyàozàibǎihòutái,统cuòliànjiē。

 ③ yòngfānghòutáidezhuā诊断 ,duìdìngxíngdemiànjìnxíngzhuāyànzhèng,shìquán显示 。

 ④ yòngcanonicalbiāo签,zàixīnzhànzhōngzhēnduìdìngmiàn ,jìnxíngbiāozhùwǎng址规范huà,dàibiǎoshìzuìxīnde地址。

 6、xīnzhànliúliàngshěnchá

 zhēnduìwǎngzhànshēnquánzhòngquándeguān,zàizuòzhàn301zhòngdìngxiàngdeshíhòu ,tóngdezhàn点 ,deqiānshìyǒuhěnchàde,biéshìzhōngxiǎowǎngzhàn,shìmànzhǎngdeguò程。

 yīn ,yàoshěncháwǎngzhànliúliàngzhuǎnxiàngdewèn,biéshìqiánfēngāozhuǎnhuàmiàndeliúliàngbiànhuà,néngyàozhǎngbǎochíjiùzhànde访fǎngwèn状态 。

 dāngliúliàngquánzhuǎnhòu ,zàishíxíngguānjiùzhàn,zàizhèhěnnéngdǎozhìjiùzhàn,部fēnguānjiànpáimíngjiàng ,yǐngxiǎngzhànliúliàngdezhuǎn,zhèshì避免de。

 7、tōngyǒuliànyuán

 dāngdewǎngzhànbiàngèngmínghòu,yàoshídeyǒuqíngliànjiēyuánjìnxíngdetōng ,gàoduìfāngzhàndiào整,quèbǎoduìfāngliànjiēxiàngxīndemíng。

 zhèyàoqiúzàimenjiāoyǒuqíngliànjiēdeshíhòu,dìngyàobǎoduìfāngliánfāng式 ,bìngqiěliàngchíyǒudeguān 。

 8 、适dāngdexiūzhèngjiùnèiróng

 zàizuòxīnzhàndiàodeshíhòu ,由jiùzhànnèiróngdōuhuìyǒushíxìng,tóngshíyòngdesōusuǒ习惯zàideshēnggǎibiàn,zhēnduìliúliàngmiàn ,menyǒuyàozhòngxīnshěnchá,jiùnèiróngmiàndexīnguānjiàn词,shìyàobiàngèng ,shìyàozàiyuánnèiróngzhōng,zēngjiāxiǎobiāo,gènghǎode满足xiànzàiyòngsōusuǒqiú。

 chūxiànxīndeguānjiànsōusuǒqiú ,menyǒuyàodāngdediàojiùnèiróng。

 shēnzhènSEOàihǎozhěshuōshuōSEOshùpéixùnpínfángèngxīnshǒu,huìbèichéngma?

 yǒurénhuìjiǎng,shǒujiùshìyòngláigèngxīndema ,dàngēndegōngzuòjīngyàn,shēnzhènSEOàihǎozhěrènwèi,bìngshì永远dezhèngxiāngguānshìjiàn ,biéshìduìxiē刚入xíngdeSEOxīnrén ,

 1、shǒuTDKgèngxīn

 duìxīnzhànshàng线,menjīngchánghuìdàoshōupáimíngxiǎngdeqíngkuàng,érshíshàng ,yǒunéngzhǐshìzhànzhìliàngwèn,jìnleshíde,dànyǒudezhànzhǎng ,què住寂寞,pínfánxiūgǎishǒuTDK,zhènánchǎnshēngdeyǐngxiǎng

 ①biāopínfánxiūgǎishǒubiāo ,zuìzhòngyàodemiànzuòyòngjiùshì,hěnnánsōusuǒyǐnduìshǒudexīnguānjiànjìnxíngdìng位,chùsuǒ状态 。

 ②guānjiàn词:zhèbiāo签基běnjīngshī效 ,zhǐshìdàozhùcāndezuòyòng,yǐngxiǎng 。

 ③描述:zhèbiāopínfánxiūgǎidede,jiùshìgēnshǒuliúliàng ,tōngguòdexiūgǎidiào整 ,gāo,shàngchángxiūgǎi,dànyàoguòpínfán。

 2、shǒu框架设

 gēnshǒu框架de ,xiūgǎitóng,duìwǎngzhànderènpíng级,shìyǒutóngdeyǐngxiǎng

 ①栏míngchēngzàiSEOyōuhuàzhōng ,menjīngchángdào企业zhànshǒuguānjiàndewèn,tōngchángdejiěfāngànjiùshìdāngdexiūgǎimíngchēng,yīn ,dìngquèdìngzuìhǎoyàopínfánxiūzhèng。

 ②dǎoháng位置:dǎohángliànjiēde位置,shìxiāngduì敏感dehuà,jīngchángyòngzhànnèiliànjiē ,dǎoháng,shénzhìxiūgǎiwǎngzhàndǎohángdeměiliànjiē,直观yǐngxiǎngzhàndexiāngguānxìng 。

 ③URLbiàngèngrènwǎngzhàndōuhuìdàogǎideqíngkuàng ,zàigǎiguòzhōng ,diàoshǒu,bìngméiyǒuzuòzhànbǎodehuà,huìchǎnshēngduōxīndepíngdeliànjiē ,果死liànjiēshùliàngduō,hěnróngbèijiàngquán。

 3 、shǒu样式

 样式diàoduìSEOdeyǐngxiǎng,wèi什么yàofēn ,zuìzhǔyàodeyuányīnshìshìhěnróngbèijiěcuòde区。

 dànSEOshìxìngdegōngzuò,严意义shàngjiǎng,diàoshǒu样式 ,gǎibiànle,xiāngguānnèiróngdezhǎn示顺,shíshàngduìURLdezhuāquán ,shìyǒudìngdeyǐngxiǎng 。

 按zhàodezhuā,sōusuǒ虫,jīngchángshì习惯cóngshàngdào下 ,cóngzuǒdàoyòudezhuā ,diàolejīngchángbèizhuāliànjiēde位置,sōusuǒyǐnnénghuìrènwèi,zàizhànnèidezhòngyàoxìngbèijiàng。

 4 、nèirónggèngxīn

 mendàopínfándegèngxīnshǒunèiróng ,yǒugāomiànzhuāpín,cóngérgāorènpíng级,dànzhèdelüèshìzàidìngqiánzhīde

 ①gèngxīnshǒuxīnguānjiànzhōngxiāngguānxìngdenèiróng ,shìyǒude。

 ②shǒudiàoyòngdeduōnèiróng,zhànxīnnèiróngxiāngguān,érzhǐshìwèilezēngqiángzhuāhuì ,gāoshōu,临shíxiūgǎidiàoyòng,huì适得fǎn 。

 zhèjiùshìwèi什么yǒurénjiǎng ,měitiānzàishǒugèngxīnliàngwénzhāng,wèi什么méipáimíng,shénzhìdōuméishōudezhǔyàoyuányīn。

 SEOshùpéixùngòu哪家hǎo?zěnzhèngquèxuǎn择SEOshùpéixùngòu?duìhěnduōshēnzhènSEOàihǎozhěxīnláishuō ,zàidìngcānjiāSEOshùpéixùnláinéngdeshíhòu ,zhèwèn应该shìmenzuìguānxīnde,yīnwèiméiyǒu把握判断zhìliàng,suǒzhǐnéngzhùxiē口碑láiquèdìngxuǎnshìzhèngquè ,dànshì往往又huìjìnbiérén预设hǎode口碑圈套。

 sōusuǒ“SEOshùpéixùn ”,huìxiànyǒudepéixùngòuzàizuò竞价招shēng,kàn程介绍、jiùqíngkuàngdōushìjiùjiāo钱报míng ,zhèmiànyǒuhěndeyīnshì营销策划zàizuò怪,duìxīnláishuō,果花3yuèshí间 ,cānjiāshàngwàndepéixùn,jiéhòujiùnénghuòjiēguòwàndegōngzuò,zhèxuǎnxiāng信99%dexīnréndōuhuì愿意 ,dànshìjiénéngbìngshìzhède?

 wèi什么SEOshùpéixùnjiéméiyǒugòushuōdehǎo?nénghuìyǒumiànzhèyuányīn,yǐngxiǎnglewàngdechéng

 shìrénxìnggòu,zhènénghuìzàihěnshàngdìnglezhítiānbǎn ,xuǎnlebìng适自degōngzuò ,néngshìbèigāoxīn ”yòu,néngshìbèirén“营销”,zuǒyòulezuìzhēnshídexiǎng法;

 二shìSEOshùpéixùngòugōngkāidegāoxīnàn例”shìbiéde ,dànshìbèidāngzuòlebiànxìngláixuān传,néngbǎiyuánmiànchūleyuèxīnguòwànde,jiùkāishǐxuān传“zhǐyàorènzhēn学 ,menpéixùnchūláideshēngdōunéngyuèxīnguòwàn ”,让xīnmendōutiānzhēndewèichéngwèiderén,dànshìnéng力+gōngzuòdexuǎn择 ,dìngnéngdàoxīn资匹配néngdegōngzuò,zhèdōushìSEOpéixùngòuyòngde伎俩;

 三shìSEOshùpéixùngòuběnshēnjiùshìde塌糊涂de,SEOshùpéixùngòujīngchángbèide黑料 ,xiē崇拜desuǒwèijiǎngshī,shíshàngzhǐshìqián准备le资料、àn例,xiànxiàndejiǎng” ,zhēnzhèngjiěwèndenéngwèi0;háiyǒujiùshìshǎoréndīngshànglepéixùnde ,刚cānjiābiéréndepéixùn,回láiyáoshēnbiànjiùchénglejiǎngshī,yòngzhīqián学习denèiróng ,给xīnmenběnzhèngjīngdezhàobānbiàn,péixùnjiùdàole 。

 SEOshùpéixùn

 SEOshùpéixùn避免shēnzhènSEOàihǎozhěxīn手陷入SEO区,zhèxiēshìxiē?

  、wǎngzhànbèixiàng ,sōusuǒyǐnhuìbèichéng?

 láijiǎng,sōusuǒyǐndōuhuìyǒulüè地自动识biézhèxiēxiàngzhàn点,zhēndexiànyīnwèiduìfāngxiàngzhàndǎozhìfāngwǎngzhànbèijiàngquán ,应该shíxiàngsōusuǒyǐnfǎnkuì,便让wèngèngkuàijiě决。

 二、垃圾wàiliàn陷害dewǎngzhànma?

 qíngkuàng下,zhèngchángyōuhuàdewǎngzhànnénggòudàiláidewàiliàndōushìyōuzhìde ,哪怕yǒuxiē垃圾wàiliànshìsuǒwèide。

 sōusuǒyǐnzhēnzhèngchéngdeshìxiēyōngyǒuliàngzhìdewàiliàndezhàn点,érzhèxiēzhàn点往往zàiméiyǒuyōuzhìwàiliàn 。

 虽rán,bǎi和Googlesōusuǒyǐndōucéngshuōguòhuìguò滤垃圾wàiliàn ,dànshìránháishìhuìchéngzuòwàiliàn 。

 zuìhòu ,家,shǎozuòyòngde垃圾wàiliàn,duōxiànggāoquánzhòngtái投稿。

 三、wǎngzhànbèi采集shìshìhuìyǐngxiǎngwǎngzhànpáimíng呢?

 shēnzhènSEOàihǎozhěshuōshuōSEOshùpéixùnhěnyǒulái回答zhèwèn ,yīnwèiwǎngzhàncóngyuèfèn,jiùbèi采集。

 suí着,SEOshùpéixùnwǎngzhànquánzhòng慢慢升 ,wǎngzhànwénzhāngdepáimíngqiánháishìhěncuòde,zhèshìSEOshùpéixùnyōuzhī 。

 另wài,SEOshùpéixùndewénzhāngdōuhuì投稿dàoshígāoquánzhòngtái ,tóngshíměiwénzhāngdezhuǎnliànghěnduōshíhòudōudàoshí,shénzhìbǎitái,便 ,wǎngzhànpáimíngránhěnhǎo。

 shí,zhīsuǒqiánwǎngzhànpáimínghěnhǎodeyuányīnzhī,yīnwèichíyuánwénzhāng ,jiāshàng熊掌号yuánbǎodechí ,zuìdǎozhìdezhè效果。

 四 、wǎngzhànbèigōng,huìhuìyǐngxiǎngwǎngzhàndepáimíng呢?

 wǎngzhànbèigōng,zàochénglewǎngzhànnéngzhèngcháng访fǎngwèn ,dìnghuìyǐngxiǎngwǎngzhàndepáimíng 。

 suǒ,menyàojiāqiángwǎngzhànānquán维护,bǎozhèngwǎngzhànnénggòuzhèngcháng访fǎngwèn。

 五、wǎngzhànān广guǎnggàoliánhuìhuìbèichéng呢?

 shí ,无论wǎngzhànānbǎilián盟,háishì360lián盟,háishìlián盟 ,zhǐyàoyǐngxiǎngdàoyòngyànde广guǎnggào,dōuhuìbèichéng。

 zhǐyào遵守《bǎisōusuǒ落地yànbái皮书4.0》,什么广guǎnggàodōuméiyǒuwèn 。

 六、ānbǎihòu ,wǎngzhànchūgāohuìyǐngxiǎngwǎngzhànpáimíngma?

 zhèdāngránhuìyǐngxiǎng,wǎngzhànchūgāo,jiùdàibiǎoyòngyànchà ,gèngdàibiǎozàochénglesōusuǒyànchà ,sōusuǒyǐnhuìnénghuìjiàngwǎngzhàndepáimíng。

 suǒ,men应该努力创zàoyǒu价值denèiróng,yòngyàn ,cóngérjiàngwǎngzhànchū。

 七 、wǎngzhànchūxiànguòduō404miànyǒuyǐngxiǎngma?

 wǎngzhànchūxiànleguòduō404miànhuìzàochéngdìngdemiànyǐngxiǎng,zhànzhǎngshíchùliàn,尽liàngshǎoliàndechūxiàn 。

 八、wǎngzhàndenofollowhuìhuìduìwǎngzhànyǒuyǐngxiǎng?

 láijiǎng ,bǎiduìnofollowguòduōdewǎngzhànhuìyǒu什么hǎodeyǐngxiǎng,bǎirènwèijiālenofollowdeliànjiēzài。

 九、kuàizhàogèngxīnwǎngzhànquánzhòngyǒuguānma?

 kuàizhàogèngxīnwǎngzhànquánzhòngguān,gèngxīnwénzhāngjiàoduōdewǎngzhàn ,kuàizhàojiùhěnkuài。dànshì,yǒuxiēgāozhìliàngdewǎngzhàn,wénzhānggèngxīnjiàoshǎo ,dǎozhìkuàizhàogèngxīnjiào慢,néng3~4tiāngèngxīnkuàizhào,huìyǐngxiǎngwǎngzhàndequánzhòng 。

 láijiǎng ,duìwǎngzhànéryán ,kuàizhàogèngxīnshìzuìhǎode状态,dànshìzàinèigèngxīndehuà,zhèngchángde ,zhǎngshígèngxīnkuàizhào,cáishìwǎngzhànnéngchūxiànlexiēwèn 。

 dāngrán,duìxiēkuàizhàogèngxīndewǎngzhàn ,果3~4tiāndōuméiyǒugèngxīnkuàizhào,néngméi什么lede,dànshìjiùyàozhùle。

 tóngshí ,kuàizhàodedào退,néngdàibiǎowǎngzhànde健康,gèngnéngshuōwǎngzhànjīngbèijiàngquán。zhèzhǐshìxiànxiàng ,yàozhèxiànxiàngjiàngquánliánlái 。

 综shàngsuǒ述,jiùshìwǎngsuǒzuòdeguānshēnzhènSEOàihǎozhě,shuōshuōSEOshùpéixùndeguānjiànyōuhuàpáimíng。suǒzuòdewénzhāngshìwǎngde意思 ,dàibiǎoshēnzhènSEOàihǎozhěde意愿 ,和shuōshuōSEOshùpéixùnguān。wàngzhèguānshēnzhènSEOàihǎozhěshuōshuōSEOshùpéixùnxiēshìdewénzhāngduìyǒuzhù 。

标签: seo标题优化和关键词优化 网站google seo 奇尚seo 巴中中小企业seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~