永济网:SEO大神们是如何靠写文章排名的

小七 31 0

 今tiānzàiwǎngzhànshàngkànpiān不错dewénzhāng ,zhòngdiǎnjiǎngleSEOmenxiěwénzhānghuòguānjiànpáimíngdezuò方法,相信对hěnduō刚刚接触depéngyǒuyǒubāng助,yuánwénhòu:今tiān字不duō ,dàn绝对shíyòng,qīnyǒu效,páimíngshìnǎoSEOerzuìdenǎo,yǒuxiērénxiěleniándeyuánchuàng ,jiànyǒupáimíng ,yǒuxiērénsuí便xiěpiān,jiùnénghuòhěndepáimíng,zhèshì为什me?今tiānyàojiǎngdeshìzěnmezàitōngzhàn néngxiěchūyǒupáimíngdewénzhāng ,姑且yàoqiúdiǎn,qián50ba,其shízhèxiěqián30méiduōwèn ,nèiróngjiégòule,质量不错dehuà,qiánsānsōng 。

 jiāngzàiqiándeqián

 1、正规zhàn ,新zhàn至少chūxiǎo正常shōuba

 2 、yǒugèng

 3、kāitōngzhǎng号(zhǔyàoshìbǎozhèngshōu录)

 4、zhuā频率50不guòfēnba,平均才半xiǎo

 5 、纯shǒu

 (不yàotōulǎn,shízhījiāzhǔxiěpiānshēng领域degāo质量yuánchuàngwénzhāngzuìjiù30-40fēn钟 ,páibǎn清晰,配适,nèiróngshí ,zhèzhǔyào益于早niánliáoSEO盛xíngde时候 ,tiān200piānyuánchuàng,40piāngāo质量伪yuánchuàngjiùzàixià午2-3diǎnjiù完成le,感谢当niánshídezhǔ管。)

 méi错 ,zhèxiēqiánshuōfēnzhànzhǎngdōunéng,wèn仅仅shìzàixiěchūyǒupáimíngwénzhāng,méipáimíngjiùděng于白xiě ,huòzhě仅仅只néngzuòwǎngzhànnèiróngtiánchōng。

 现zàiláijiāzěnmexiě,并yòngpiānshízhījiāzhànnèiwénzhāngzuò例子(本稿时间:10月11) 。

 步,quèdìngguānjiàn

 xiěwénzhāngdìngyàoquèdìngguānjiàn ,méi毛病,dōuxiědeshìzhǎng,所zàizhǎngdexuǎnshàngyàoxià。

 例子:tiānkànlexiàshíde指数qiú谱 ,kànā,zhèzuìjìnqiúzàigāo啊,shìshìzuìjìnshēngleme?shà?kànxià

 menzàishàngshēngzuìkàn到“mǎileshícānzhuōhòuhuǐle”zhè涨幅shì156% ,涨幅zuìgāo ,xiān不管到底shēngleme,dìngqiánzhèzhīqiándeqiúshàngshēngle不少(不明白defānsōngsōngyǒupiānyòng竞价思维zuòSEOdewénzhāng,jiěqiúshìsōusuǒ引擎de心) ,xíngle,zhèháishìzhǎng,dōuyòng再去yòngzhǎng工具查询zhǎng ,再去qiúle。(guǒhuìdeyǒudāndebàn法,直接kànsōusuǒxiàguānjiànhuòzhěsōusuǒjiéguǒ底部deguānsōusuǒnéngkànchū概,shōu录量láishuōpáimíngderénkànxiàzhèshōu录量1700万) 。

 二步 ,lejiěguānjiàn

 当然yàolejiě,shízhījiāzhǔjiān持不胡zhōu,肯dìnglejiěxiàshà ,花le嗯 。。5fēnba,fānlekànlexià,fēijiùshì毛病 ,xiěleshíguānwénzhāngdōuduōle ,zhèdiǎn西háishìlejiěde。

 sān步,quèdìngwénzhāng

 总不néngjiù直接xiěmǎileshícānzhuōhòuhuǐle ”shìba,感觉别扭 ,于shìjiālezhèquēdiǎnfēnjié”,jiéguǒjiùlemǎileshícānzhuōhòuhuǐle,zhèquēdiǎnfēi常纠jié!-shízhījiā”

 四步,quèdìngwénzhāngnèiróngjiégòu

 1、 ,毋róng置疑,至少3张,对yīng ,sānshícānzhuō

 2、fēnshàhuìyǒuzhèdeguānjiàn,mǎilejiùhòuhuǐ,dìngshìyǒuquēdiǎn啊 ,于shìquēdiǎndìngyàoshàng,háiyàozhòngjiǎngxià 。

 3 、jiǎnglequēdiǎnzuòyán伸不yīngjiǎngxiàyōudiǎnme,yǒuchù嘛 ,不néngràngkànlederéngèngjiā悲观。

 4 、huīdejiàn ,xiězhèhuì成为jiāfēnxiàng。

 zhè步着zhòngjiǎngxià,yīnzhèshìwénzhāng质量deguānjiàn,yánkāiláiyīng对所yǒuzhǎng

 shuō ,jiǎng字,百defēnshùdào,首xiānmenquèdìngmenzhèzhǎngdezhòngdiǎn ,什meshìzhòngdiǎn,jiùshìgěizhèzhǎngdìngxìngdìngde,jīngguòfēn ,zhèzhǎngfēnxiàmǎi、shí、cānzhuō 、hòuhuǐ、le,其zhōngshízhījiāzhǔrén认为“hòuhuǐ ”zuìzhòngyào,其次shìcānzhuō”、“shí” ,所wénzhāngdedìngyàoràohòuhuǐláixiě,dànshìshuōràngzài哭诉啊,fēnchūhòuhuǐshìyǒuyuányīnde ,xiěchūhòuhuǐdeyuányīnxíng ,于shìyǒule2条xiěquēdiǎn,dàn既然mǎile,dìngyǒuyōudiǎn ,所xiěyōudiǎn,zhèjiùshìtōngguòzhèláiquèdìngwénzhāngjiégòu 。

 五步,kāixiěnèiróngxià

 liù步 ,páibǎn

 dìngyàopáibǎnshuōduō漂亮,dàndìngyào清晰,liúlǎnlái方便 ,kàndechǔ,该yòngH标签de地方yòngxià,jiānèi链。

 七步 ,。jiāozhǎngjiāobǎozhèngshōu录,guǒjiāoyuánchuàngjiùjiāoyuánchuàng 。(注明xià,qiánháiméishí验表明yuánchuàngwénzhāngnénggòubāngpáimíngde ,只shìbǎozhèngyuánchuàngwénzhāng绝对zài采集chāowénzhāngzhīqián ,páimíngháishìrènzhòngdào远)。

 到zhèjiùjiéshùle,今tiānxiě稿子de时候suíshǒulexià,PCzài21míng ,移动zàiliùmíngba,méi数。

 zhèzuò例子shìyīnqiántiān刚好xiěle,shìzuìjìndepiān好好xiědewénzhāng 。

 总jiéshìhuákànlezhèmezhǎngwénzhāng ,néngjiādōu好像méimediǎn,gēn平时xiěde好像méiduōchū入。hái14nián遇到legēnshuōde,千万别dejiùshìde ,menyàoyòng市场qiúfēnláizhèng明。 suíshǒufānlexiàpiān某SEO,xiěde,嗯 。 。。hěn气!dànjiùméifēnguòzhèyǒuméiyǒuyòngqiú。不少草根SEO使shǐméi流量zàijiān持着 ,zhèshìzhí佩服de,cháng不换思路shìshì?

 学huìzhǎoyòngqiúzhòngzhōngzhīzhòng) ,fēnguānjiàn ,fēnzhǔ次 ,掘深层guānqiú,配适,适当注释 ,páibǎn,nèiróngshí不虚假,nèiróng不照chāo ,yòngdejiěshǒu300字不nánba,zhèjiùděngshìyuánchuàng!

 申明:

 guǒyǒuqiángdehòu盾(腾讯děngděng)huòzhě牛逼depǐn牌效yīng(嗯 。。卢sōngsōng),meqǐnglüèwén ,zhèjiù好比马yúnsuí便shuōhuà,duōméidōuguòlái:“马yúnshuōguò。 。。。 。 ”

 Ps:céngjīngyǒuxíngjiāoshēnglexiàhuà

 péngyǒu,shìzuòXXXde ,bāngfēnxià

 :好,xiānkànxiàzhè首页,kànyǒushàxiǎng

 kànle ,mendōu包含XXXsān

 :.....

 kànlede首页páimíng ,zěnmexíng,效guǒdiǎn?

 :回到yuánwèn,dewǎngzhàndìngshìshà

 :面向XXXxíngde科技méi

 shàméi

 :XXXzhuānméi

 :。。 。。

 供某xíngdezhuān询 、报dàoméi

 :...

 deyòng群体shìxiē?

 :XXXxíngzhě

 :XXXxíngzhěyǒumeqiú?

 :从zhěwàngkànxíngdeqián沿讯、投融děng

 zhèshì新闻吗?(nèi心所xiǎng ,当然méigěi)

 yǒuyàoxiàlái聊聊,学xiàxiǎngwèn思路

 :....早gěile啊,wǎngzhàndìng位、yòng群体qiú

 zài好好琢。 。

 : 。。。

标签: seo就是做广告吗 中文uri对seo 页面的seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~