vkke创始人何婧婧:百度霸屏5大引流方法,人人可操作

小七 30 0

 bǎisōusuǒguòláideliúliàng,zhí被各行rènwèi——zuìzhǔndeliúliàng!作wèixiǎngzài互联wǎngshàngqiánderén,!

 dejiězàibǎisōusuǒdìngdeguānjiànhòu ,展xiànchū2条shàngdezàishǒuwèi置,便biànrènwèishìbǎi屏,

 meshìměiguānjiàndōushíxiànbǎi屏 ,

 shàngshìshíxiànde,

 wèishénmezhèmeshuō,jiāyàoxiānzhīdàonéngxiàndàobǎishǒudefāng

 1. bǎijìngjià(SEM ,gěibǎiqián,fēnfēnshàngbǎishǒu,àndiǎnshōufèi)

 2. sōusuǒyǐnqíngyōuhuà(SEO ,tōngguòyōuhuàwǎngzhàndàobǎidebiāozhǔn,měigèngxīnyuánwénzhāng,让páimíng慢慢shàng升)

 3. méiwén(tōngguòzàixiēbǎideméipíng布软wén ,bǎihuìshōu ,páimínghuì低)

 4. quánzhòngwǎngzhànwén(zàixiēgāoquánzhòngdewǎngzhànzhōng,wénzhāng,dàopáimíngjiàohǎodexiàoguǒ)

 5. bǎichǎnpǐn(bǎidexiēchǎnpǐn ,xiàngbǎizhīdào,bǎijīngyànlèide,xiàoguǒhěnhǎo)

 suǒshàngláishuō ,měiwǎngzhànzhǐyàotóngshízuòSEM和SEO,zàihàodìngdeqiánshíjiānhòu,jiùshíxiànzuìshǎozàishǒushì2条信 ,jiùshíxiànlebǎi屏。

 mejīnzhèpiānwénzhāngjiùshìgěijiāxiángjièshào,měinéngshàngbǎishǒudefāng,xiángde操作liú程 。

 当ránduō ,piānwénzhāngnéngwán,zhīhòuhuìyǒuzàiměidiǎnshàng,写chūxiángfēndewénzhāng ,fēnchūlái。

 1、bǎijìngjià(SEM)

 menjìngjiàwèi ,bǎiguīzhōng,huìxiàn5jìngjiàwèi,5bǎizhàodewèi置。

 zhōnghòumiàndàile广gàode ,便biànshìjìngjiàwèi,

 bǎijìngjiàshìshàngshùfāngzhōng,zuìróng易 ,zuì迅速shìbǎifēnbǎishàngshǒudefāng,yīnwèi,menyàoshàngbǎi ,dōushìzàibǎideguīzhōng生存,dànshìjìngjiàjiùshìbǎijiādechǎnpǐn,yàomíngzuòjìngjiàshíhěnjiǎndān ,zhíjiēbǎijìngjià,

 duōdeshìxuǎn,jìngjiàdeshōufèifāngdōushìtǒngde ,àndiǎnshōufèi ,联gōngrén员,gàoxiǎngzuòde,huìgàoduōshǎoqián ,bāndedōushì2-5块,火爆dexiàngzhěngróngzhède,几十块děng 。

 zhǔyàozuò0成běnyǐnliú ,zhèméiyǒujìngjiàhòule,rángěijiākàn,hòuhuìyǒuhòu台 ,miànshèguānjiàn,几千dōushè置,shèměidìng额消fèi ,jiànjiāméizuòguòdeshè置500-1000zuìhǎo,jìngjiàzhètǒng,shuōlejiùshìshùtǒng计。

 měi500-1000chángyuè ,chūshù ,ránhòusuànchūláiměi成交duōshǎoqián,ránhòuànshùchūyàoyào继续砸jìngjià,shíxiànzàiyǒuhěnduōdejìngjiàguǎn ,jiànjiāguǒméizuòguòjìngjià,kǎojìngjiàguǎn,毕jìngrénzuò事 ,zhǐyàoměi限额,chūshùjiùméiwèn。

 háiyǒudiǎn,jìngjiàshìyǒuhàode ,jiā,měiniánfèidàobiāozhǔn,yǒu;guòyàobǎishāng ,zhīqiánpéngyǒujiùshìzhízuòjìngjià,shǒushàngdeyǒu5,niánfèidàole100Wshàng ,bǎishānghòugěilebǎifēnzhī20de 。

 guānjìngjiàdeshǒujiùduōzuòjièshàole ,zhīhòuhuìyǒupiānménshuōjìngjiàdewénzhāngchūlái,zhèjiùzuòzhòngdiǎndejièshào。

 2、sōusuǒyǐnqíngyōuhuà(SEO)

 shízhǔnzhīqiánjiùzàiwǎngshàngkànlehěnduōguānSEOdewénzhāng,yǒu教学de ,yǒujīngyànfēnde,shuōshídōuméipiānshuōdàodiǎnshàng,yīnwèixiànzàideSEOjīngjǐnjǐnshìSEOle ,xiànzàideSEOgèngxiàngshìduān,liànjiēchǎnpǐntuī广shǒuduàndeduān,yīnwèiSEOshìzhíjiēyōuhuàwǎngzhàn ,废话jiùduōshuō,zhíjiējièshàojiǎng干货。

 yàozuòSEO,shǒuxiānjiùyàofēnliǎngfāngmiàn

 nèiyōuhuàwàiyōuhuà 。

 1 、nèiyōuhuà

 nèiyōuhuàjiùtóngmiànde思 ,攘wàixiānānnèi,yōuhuàhǎonèinénggènghǎodejìng争,

 biāo ,guānjiàn ,描shùyōuhuà

 zhèjiùshìbiāo,sōusuǒyǐnqíngzàifēnsōusuǒdeguānjiànhòu,第jiùshì匹配biāo ,guānjiàn,shùzhōngsuǒ包含de,suǒdìngyàoyōuhuàzhè。

 yǒuxiēwǎngzhànbiāoguānjiàn ,描shùméiyǒuyōuhuàquèpáimínghěnhǎo,zhèshìyīnwèiwǎngzhàndequánzhònghěngāo,wánquányòngwǎngzuòpáimíng ,suǒzhèfāngmiàn省略lái协调yòngyàn,dànshìqián期,zàiwǎngzhànquánzhònggāoshí ,zhèyōuhuàshì必须yàoyǒude。

 2. dàimiànyōuhuà

 dàimiànyōuhuàde东西shíjiàoduō,zhèjiùxiējiàojiǎndānderóngjiěde,

 (1)alt属xìngdàiyǒu

 měipiàndōushè置alt属xìng ,jiùshì替换wénběn ,dàishàngguānjiàn,gèng清楚degàosōusuǒyǐnqíng,dewǎngzhànxiànzàizhèshíyàozuòshénmeguānjiàn ,当zhèguānjiànzuòshàngzhǔhòugèngbiéguānjiàn 。

 chákànfāng:右jiàndiǎnxiǎngchákàndepiàn,diǎn击审cháyuán

 huìdàozhèmiàn,蓝色biāodefāngjiùshìpiànzàitǒngzhōngdedài ,Imgdedàipiàn,hòumiàn便biànshìalt,应yǒuhǎoalt属xìnghuìsōusuǒyǐnqínggènghǎodezhīdào ,xiànzàixiǎngzuòdeguānjiànshì 。

 (2)Pdàiyòng

 wénzhāngsuǒyǒudedàiběnjiàndōuyòngP,

 Pdàishìzuìyuán始,zuìjiǎndāndewéndài ,néngsōusuǒyǐnqíngzuìnéngjiē

 (3)404miàn,301zhòngdìngxiàngshè

 404miànjiùduōjiěde,zhèxià ,shìyīnwèihěnduōréndōuzuòle404 ,dànshì,404miànyàoyǒuliànjiēdàozhǔ,quèhěnshǎorénzuò ,zhèshuōxià。

 301zhòngdìngxiàng,jiùshì将域míngquánzhòngzhōng,bānjiànjiědàiWwwdemíng ,将dàiwwwdeyòng301dìngdàodàiwwwdemíng,空jiānguǎnchákànzhèliǎngnéngshè置。

 3. wǎngzhàn(sitemap)

 wǎngzhànjiùshìzhěngwǎngzhànsuǒyǒudewǎngliànjiē 。

 zàibǎizhànpíngxìng交。

 wǎngzhànyǒu三种形shì,html txt xml,jiàndōuyàozuò

 zuò ,yònggōngzuò,bǎisōusuǒwǎngzhàn,dàogōng。

 4. zhànnèizhàn

 zhànnèizhànshípiānhěn ,zàiSEOzhōngshìhěnguānjiàndezài,bānzàixīnzhànjiàn4-6yuèzhījiānjiàn,顾míng思义 ,jiùshìwǎngzhàndewǎngzhàn ,作yòngshìqiánsōusuǒyǐnqíngrénsuǒkàndemiànfēnlái,

 让真shíderénchákànzhǔzhànnèiróng,sōusuǒyǐnqíngchákànzhànnèizhànnèiróng ,tóngshízhànnèizhànsuǒyǒudeliànjiēdōuliànxiàngzhǔ,quánzhòng,hòuquánzhòngláihòu ,zhànnèizhànwèidānwǎngzhànlái运营,包kuòyōuhuàguānjiànpáimíng 。

 zhèjiùxiángjièshàole,suànzhīhòuzhànnèizhànwèidāndepiānzhāngchūlái ,

 zhèshìhěnzhòngyàodehuán节。

 jiǎndāndenèiyōuhuàhuánjiùshìzhè样,guānwénzhāngshàngfēnjiùduōzuòjièshàole,zhèxiēbǎishàngdōuyǒu。

 (2)wàiyōuhuà

 wàiyōuhuàshuōshìwàiliànyǒuliànyōuhuà ,wàiliànjiùshìwàiliànjiē,biédewǎngzhànliànjiēdàodewǎngzhàn,mǎi ,huāshíjiān ,zhǔn.哥jīngdào58tóng城,此lèidefēnlèiwǎng,shìwàiliànzuìhǎodepíng台 ,guānjiànshìfèi,xiàoguǒhái错!

 háiyǒujiùshìxīnwénwǎng,zàisōusuǒyǐnqíngzhōngzhèshìhěnzhòngyàodehuán ,忽视 。

 yǒuliànwèi交换liànjiē,互xiāngtuījiànshǎo,liàn ,liàn,互xiāngtuījiàn,zuìhǎoshìxiāngguānde ,让bǎihǎogāo。

 shíhěnduōréndōuzàitǎo论SEOSEMdeguān,shízàikànlái,SEOSEMshì种互干涉 ,quèyòuxiāng影响deguān。

 liǎngfāngshìdōudān独运营 ,dànshì旦运营SEOdetóngshíyòu运营SEO,SEOdexiàoguǒhuìhǎohěnduō,SEOdeběnzàishōu ,yǒushōuyǒupáimíng,yǒupáimínghuìyǒuliúliàng,yǒuliúliàngyǒuquánzhòng ,

 érSEMshìzhíjiētōngguòqiánhuòliúliàng,suǒzhíjiēdàidòngSEO 。

 SEOdàidònglái,yòu何必再huāqiánzuòSEMne?

 bǎinèishìshuōSEMSEOshìtóngsuàntǒng ,dànshìSEOdegēnběnjiùshìsōusuǒyǐnqíng谈恋爱,guǒjīngrènlederén,shìshìgènghǎochǎn生恋爱guānne?

 zuì开始dedàozhèwènshì2016niándeshí候 ,dàoxīnshàng班,běnláishìzhǐzuòSEMde,rán老板xīnlái潮招le ,3天zhīnèi便biànshōuzuòshànglebǎifēnzhī90 ,yàozhīdàojiēshǒuzhīqiánzhèwǎngzhàncóngláiméiyōuhuàguò,jiànjiāduōcháng试。

 3. méiwén

 xiànzàihěnduōméidōu非常de火,dǒu音 ,鹅,鱼,děngděng ,

 yòuzhēngqián,yòuyǐnliú,háiyǒupáimíng ,zhǐyàozàiméiwénjiùle,jīngshuōzhǐyàohuì,jiùyòngméiqián。

 érqiěméiyòuyǐnliú ,yòuqián,非常fāng便biàn!

 shíwèijiāyòng餐休闲必bèiliángpǐn,méiyǒu 。

 wěiyuán创 ,爆wénzhòng ,chūyuán创再wěiyuán创,hěnduōfāngchūwén 。dànshìcóngbǎidejiǎoláikàn,dìngyàoxuǎnshàngbǎishǒude。

 tuījiànzhèpíng台:

 (1)bǎibǎijiā

 作wèibǎikànjiāméi ,xiǎngzuòbǎijiùnéngzuòbǎibǎijiā。

 (2)熊掌hào

 目qiánbǎizhízàituī熊掌hào,néngzuòdeméi,tóngshíyòujiēwǎngzhàn ,hěnhǎodeSEO协助 。

 (3)爱píng

 爱shìbǎixiàde,bǎizhǐ公开夸奖guò艺,suǒzhèpínghěnhǎoshàngshǒu。

 (4)sōuméi

 guānzhèpíngzhīdàowèishénme ,jiùshìhěnhǎoshàngbǎishǒu,néngshìquánzhònggāodeyuányīn,běnwénshōu ,yǐnliúxiàoguǒ超级棒!

 (5)diǎnxùn

 zhèpíngbiékànquánzhònggāo,shàngshǒudexiàoguǒ杠杠de,néngshìbǎiyǒuguān吧。

 (6)zhī

 zhīzhèpíngshìduōméizhōnghěnyōude ,guǎnshìquánzhòngfāngmiànháishìyòngyànfāngmiàn 。běnshàngcóngzuòbǎidejiǎoláishuō ,jiùshìzhè6píng台。

 shíméipíngyàoshàngshǒu,duìxiēzhǐshùjiàogāodeláishuō,yǒudìngde运气成fēn ,dànshìqián期当dewǎngzhàn运营háiméilái,yòuxiǎnghuāqiánzuòSEM,méiwénjiùshìhěnhǎodefèituī广shǒuduàn ,yīnwèiduìqiánxiēzhǐshùxiāngduìxiēdeguānjiàn,

 shàngshùzhè6méipíng台,zhǐyàoshèhǎobiāo ,háishìhěnhǎoshàngshǒude。

 4. quánzhòngwǎngzhànwén

 quánzhòngdejiùshìwǎngzhàndeděng级,shìyǒutuīchūde,bǎi模仿de ,

 共0-10děng级,越gāohǎo 。

 wǎngzhànquánzhòngtōngguòzhàn或者zhànzhījiāchákàn。

 0

 quánzhòngwǎngzhànkuò几种:

 1、rén或者公wǎngzhàn

 lèishì卢松松zhèlèi,quánzhòngzài4shàng ,jiùsuàngāoquánzhòngwǎngzhànle。

 2、xīnwénwǎng

 lèishìsōuxīnwénwǎngzhèlèi ,各fāngdōuyòuxīnwénwǎng 。zhèshùndàixīnwényuán,xīnwényuánshìxiēdàiyǒuxīnwénquándewǎngzhàn,xīnwényuánshìmǎide哦 ,érqiěxīnwényuánguǎnshénmeguānjiàn,dōushìshàngshǒude,dànshìguǒbiérénlexiāngtóngguānjiàndexīnwényuándejiùhuì被挤xiàlái ,bǎishǒuzhǐyǒu5xīnwényuándewèi置,dànshìwǎngzhànshōu,转载 ,jiācháng试。

 3. B2Bwǎngzhàn

 58tóng城,慧聪wǎng,děngděng ,hěnduōdechǎnpǐnlèibiédeshìwǎngzhàn,dōushìyǒushàngbǎishǒudede。

 shíniánlái,yǒuhěnduōdepíngzhěnglehěnduōquánzhòngwǎngzhàndeyuán ,ránhòuchūláichū售 ,xiàngzhīdàode,yǒuwǎng,guó背景de ,zhèlèidechǎnpǐnnéngshuōméiyòng,zhǐshìduìtóngdeyǒutóngdexiàoguǒ,guǒdānchúndeyàotuīchǎnpǐnjiànyòngcháng试 ,guǒyàotuīwǎngzhàn,yòuyàoliúliàng,háiyàowàiliàn ,jiùlejiěxià,zhèlèichǎnpǐn,zhèzuòguòduōshuōmíng 。

 5. bǎichǎnpǐn

 bǎijiādechǎnpǐnchúlebǎijìngjiàwài ,háiyǒuhěnduōde,xiàngbǎizhīdào,bǎijīngyàn ,bǎibǎi科 ,dōushìhěnhǎoshàngshǒude器,

 1

 tóngshízuòlezhèxiē,fāng便biànzuòSEO ,

 sōusuǒyǐnqínggèngdelejiědewǎngzhàn,dechǎnpǐn,jiànshú 。dànshìduìzhīyàoliàngjiàogāo ,zhèmiànzuìhǎozuòdejiù应该shìbǎizhīdàole,

 2

 zhèshìzhīqiánpéngyǒudiànmiànzuòde,xiàngfāngshìdediàn铺型 ,zhètuī广模shìshìzuìhǎode,既省qián,yòu省力 ,

 操作xià,

 dēngbǎihào,sōusuǒbǎizhīdào进入 ,

 3

 4

 ránhòuxiàdewèn ,记dìngyàodàishàngguānjiàn,jiùshuō,chú甲醛chǎnpǐnhǎo?

 lèishìzhè种 ,ránhòudēngchū,再dēng入另wàihào,sōusuǒwèn ,去回答,jiùle,dànshìqiè记 ,yào回答derénxìnghuàxiē,yào赤裸裸de打广gào。

 běnshàngyàozuòbǎi屏,zhè5种fāngshú练应yòng ,zuìshǎozuò2条shìméiyǒurènwènde,zhǐshùjiàogāode,tōngguòSEM+SEO配zuòshǎo2条 ,zhīdiǎnduō ,shìpiānwénzhāngdewánde,省略leduōdeyòngdiǎn,zhīhòuhuìtōngguòpiāndiǎnláijièshào。

标签: 搜索seo怎么优化 深圳 seo 希望免费seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~