金皇朝登录:真正帮你上百度首页的SEO实操手法

小七 39 0

 wǎngzhàndeguānjiànpáimíngyōuhuàshìměiwǎngzhànyùn营者dezuò,zuòSEOyōuhuàshuōnánnán ,shuōróngróng易 ,guǒxiǎngwǎngzhànguānjiànpáimíngyōuhuàdàobǎishǒu,yàokànguānjiànjìng争强,yōuhuàwǎngzhàndeshíjiān ,wǎngzhànquánzhòng,SEOer经yànyōuhuàshùděngyīnnéngfǒuwǎngzhànguānjiànpáimíngyōuhuàdàobǎishǒu 。

 所xiǎngyàoguānjiànpáimíngyōuhuàdàobǎishǒu,起yào清楚bǎisōusuǒyǐnqíngshìtōngguòmeshùláipànduànmiàndezhìliàng ,然érzàijìnduànjìnxíng完善改jìn!

 、sōusuǒyǐnqíngpànduànmiàndezhìliàng给予duìyīngpáimíng?

 1 、wénzhāngxiāngguānxìng

 miànbiāoyàomiànnèiróngyàoyǒudìngdexiāngguānxìng,guǒgèngxīndewénzhāngxiāngguānxìnggāo,zhǔchū ,wǎngzhànguānjiànpáimíngzàishìyǒuduōyōude,zhèshìwèimewǎngzhànde聚合miànpáimíngmehǎodeyīn,kònghǎomiàndexiāngguānxìngguānjiànnéngzēngjiāguānjiànpáimíng 。

 2 、wénzhāngxìng

 wénshùyàoshǎo ,wénzhāngwénbìng茂,配yǒushìpínděng。

 3、yòngxíngwèi

 众所周zhī,sōusuǒyǐnqínghuìtōngguòhòutáishù抓取pànduànmiàndezhìliàng ,bāotíngliúshíjiān、tiàochū 、访fǎngwènliàng ,érdāngmiànguānjiànjìn30míng前,jiùnéngyùnxíng受众diǎnyīnjiā。

 4、yòng

 ①、huílùnjiàoduō

 ② 、被zhēnshíyòngliúlǎnshùduō

 ③、zhēnshíyòngpínglùnshùduō

 ④、zhēnshíyòngzhòngliúlǎn

 ⑤ 、zhēnshíyòngdiǎnmiànnèiróngduō

 5、yòngtuījiàn

 yòngtuījiànnéngchángyǒushēngmiàndezhìliàng,láizhēnshíyòngdezài分享、diǎn赞/欢插jiàn 、shōujiāwèizheyòngjuéwénzhāngcuòhuìshōumiàn 。dāndānhǎozhèdiǎn ,jiù赚取丰hòudeliàng和利rùn。

 6、míngquánzhòngpíng

 míngquánzhònggāo,wǎngzhànguānjiànpáimíng越靠前,zhèxiǎngdōuzhīdào ,zàipíngshísōusuǒguānjiànshí候,基běnshìquánzhònggāodewǎngzhànpáizàishǒu,所míngquánzhòngdegāozàisōusuǒyǐnqíngdepáimíngpái序算dāng中。

 7、wàiliàntuījiàn

 虽然近niánbǎiduìwàiliànguǒjiǎnruòle ,dànshìláigāozhìliàngdewàiliànguǒháishìyǒude,适dāngdezēngjiāwàiliànnéngshēngmiàndequánzhòng 。háiyǒu友请liànjiēyàoyònghǎo,yīnwèiwǎngzhànquánzhòngzuìgāojiùshǔshǒu ,wǎngzhànzhījiān交换友liànnéngdāngshēngwàiliàntuījiàn。háiyǒu,yàozhùyàobàozēngbàojiǎnshèwàiliàn,fǒuróng易激起zuò弊算 ,sōusuǒyǐnqíngrènwèiyǒuzuòxián疑。

 二 、sōusuǒyǐnqíngduìxīnmiànjìnxíngpáihòuchùdeyàng

 sōusuǒyǐnqíngduìxīnmiànjìnxíngpáihòuchùdeyàng ,zhè许没yǒulejiěguòdeSEOerhuìzhīdào 。zàixīnshēngdeliànjiē,前bǎisōusuǒyǐnqíngshìtōngguòxiāngguānxìngguānjiàn 、míngquánzhòng、wénzhāngchuàngxìngděngyīnláidìngbǎisōusuǒpáimíngpái序,随zheshíjiān慢慢miànyóuyòngxíngwèi、yòng动 、yòngtuījiànděngyīnláidìngmiànpáimíng ,érzàixīnmiàndìngpáimíngdeyīnxiāngguānxìngguānjiàn、wénzhāngchuàngxìngguǒhuì慢慢jiǎnruò,zhèyóushìyīnwèibǎizhèniánduìguānjiàndeguǒjiǎnruò,gèngzhùzhòngyòngyàndeyīnle。

 tōngguòshàngdiǎnzhī识 ,ràngmendōu清楚zhīdàosōusuǒyǐnqíngshìpànduànmiànzhìliàng,páimiànguānjiànpáimíngde,mezěnmewǎngzhànguānjiànpáimíngyōuhuàdàobǎishǒune?下miànxīnjiùláijiǎngjiǎnggāiyòngmeyōuhuà技巧wǎngzhànguānjiànpáimíngyōuhuàdàobǎishǒu。

 sān、shēngguānjiànpáimíngzuò技巧

 1 、wǎngzhànxiāngguānxìngzēngjiāguānjiànshǔ

 老shēngchángnèiróng ,dànshìduìxīn手,yǒuzàishuō下,miàntitlebiāo、keywordguānjiàn、description描述děngtdkchūxiànguānjiàn ,shìtitlebiāo,dìngyàobāo含核xīnguānjiàn 。lièshǒuyàng逻辑shǔ,dànliètitledìngshìlièwénzhāngdelèichēngguānjiàn ,zuìhǎoshìyǒudìngzhǐshù ,yǒuyòngsōusuǒde。xiángqíngyàng,tdkchūxiànguānjiàn,titlejǐnliàngbāoguānjiàn ,wénzhāngtóujǐnliàngchūxiànxīnbìngjiā粗,nénggòuchūwénzhāngnèiróngdezhǔ,至wénnèiróngchūxiànguānjiàn ,我jiùxiángle。

 2 、H1quánzhòngbiāoyùnyòng

 hbiāoyòng,zuòyòngjiùshìdiàozhīsōusuǒyǐnqínggāimiàndezhòngyàonèiróngxìn,bānh1yùnyòngzàititle或者logobiāo签 ,bìngzàih1biāo签填xiěwǎngzhànyàoyōuhuàdexīnpǐn,érxiángqíngtitleyùnyòngh2biāo签,yǒuxiǎowǎngzhànshìyòngh1biāo签强diàonèiróngtitlexìn ,zhèkànrénhǎo,追究zhèjiéle 。

 3、制zuògāozhìliàngwénběnliànjiē,zhēng下:

 ①、liànjiēshǔruǎnxìng ,huìyǐngxiǎngnèiróngdexìng变差 ,bìngqiěwénběnguānjiànliànjiēwénzhāngzhǔyǒugāoxiāngguānxìng 。

 ② 、描wénběnyǒuyǐndǎoxìngliànjiē,mǎnyòngdeqiú。

 ③、kònghǎowénzhāngwénběndeshùliàng,zuì佳 ,yàochāoguòsān。

 ④、liànjiēyàoduōyuánhuà,bìngshìwénběndōushìzhǐshǒu 。

 4 、wǎngzhàngāozhìliàngnèiróngshǎo

 什meshìgāozhìliàngnèiróng?yòngrènwèigāozhìliàngnèiróngshìnéngmǎndeqiúdenèiróngshìgāozhìliàng,原chuàngděnggāozhìliàngnèiróng。érsōusuǒyǐnqíngnéngtōngguòhòutáishùdeyòngxíngwèipànduànmiànzhìliàng。

 ① 、zēngjiāyòngzàimiàndetíngliúshíjiān、粘

 shàngmiànshuōle ,xiǎngzēngjiāmiàndetíngliúshíjiān,起wénzhāngnéngmǎnyòngdeqiú,ràngyòngjuézhèpiānwénzhāngduìzhīyǒuyòng 。háiyǒuwénzhāngshùliàng ,guǒshǎo,yòngkànyǎndōukànle,tíngliúshíjiānhuìhěnzhǎng。zuìhòunèiróngpái版 ,shìjuéyàn,nèiróngdepáizhù段前段hòu,xiǎokòng制14~16px ,整kànlái整洁、舒适 ,yàoràngyòngyuèyǒu力。

 ② 、zēngjiāyòngzàiwǎngzhànde访fǎngwènliàng

 shàngmiànyǒudàoguò,gāozhìliàngdewénběnliànjiēyǒuyǐndǎoxìngzuòyòng,根yòngyuèzhèpiānwénzhāngháixiǎngyuèmenèiróngérshēngdeliànjiē 。

 wǎngzhànyuán ,zàimiàndezuǒ侧或右侧jiātuījiànwénzhāng、zuìxīnwénzhāng、zuìwénzhāng 、zuìpínglùnděngkuàiláizēngjiāyòngdiǎn。

 xiǎngyàoyòngchǎnshēnggèngduōdiǎn,xīnyǐng、yǐnréndebiāoshìshǎode,dōushuōshìyǐnréndebiāo经成功lebān ,shíháizhēnshìmehuí事,megāixiěchūyǐnréndebiāone?shízhèháishìkàndexiězuòyàntóufēngbào,zuìhòu去观kàndiǎnliàngjiàodewénzhāngmenshìzěnmebiāode ,biāozěnmexiěde技巧jiào程,wǎngshàngde,zàizhè里我jiùshuōle!

 ③、降yòngzàimiàndetiàochū

 降yòngzàimiàndetiàochūzhèwènshíjiǎnglele ,zàizhèjiùdeshuōhǎole,降tiàochūshízhèyàojìnyòngdexīnzuòdegèng完美,gèngjié ,zhè阶段yōuhuà ,jiénèiróngjiùshìshèng。me,yòngtiàochūne?

 ——丧xīn病狂degāojiāzài

 yòngláidàowǎngzhàn,访fǎngwènmiànjiāzàidìngyàomǎnyòng ,miàn打开速5miǎoshìwèijiàoxiǎngde,chāoguòzhèshíjiān值,jiānjiē地流shīyòng ,所服务器dexiǎngyīngzhèshìzuìchǔshìhěnzhòngyàodeqíng,érmenjiùshìyōuhuàhǎo打开miànde,shēngyòngdeyàn 。

 wǎngdài:我menzhīdào ,wǎngshàngdeyuán,zuìdōuhuìhuàdài,被yòngdeliúlǎn器下zàidàoběn地 ,bìngqiětōngguòliúlǎnláihuàxiāngyīngdemiàn,yóu见,wǎngxiǎotōngguòyōu huàwǎngdàiláikòng制 ,hǎoyōuhuàdewǎngdài ,往往zàisuōwǎng尺寸fāngmiàn,nénggòushēngsānshàngdeguǒ,所duìHTML ,JS,CSSdàideyōuhuàjiù显得jiàozhòngyào le。

 mentōngguòcǎiyònghòuróngde省略式,将wénlèidedài使yòng“!DOCTYPE html”érshì传统dedtd ,jiùnénggòuwǎngjiéchāoguò180符,háiyǒu像DIV+CSSde结构yào表结构gèngjiādejiédài,ér从word或者xiě板粘贴guò láidewénjiàn ,tōngguòkòngyuándài,lái清除rǒngdài,dāngxiànzàihěnduōCMS系统 ,duìzhèfāngmiànyǒuledìngdeyōuhuà。

 另wàiguǒwǎnghěnzhǎng,metōngguòdefāng,nénggòujiǎnshǎoměiwǎngdexiǎo 。另wàiduìdiàoyòngjqueryděngwénjiànshí ,yīnggāijiàoxiǎodewénjiàn ,只yàomǎnyàojiùxíng 。

 wǎngzhànpiàn:丰miànnèiróngyuán,piànshìshǎode,memenyàozuòdeqínghěndān ,jǐnnéngzàishīzhēndeqíng况下suōpiànzài传至wǎng。guǒwǎngpiànguòduō,yòngJS合bìngsuō,zhèyàngnéngjiǎnshǎopiànde积 ”。

 gzipsuōzhèzhǒngfāng式 ,往往cúnzàidìngdefēng险,dànshìzhèzhǒngsuōshìchánggāode,shénnénggòuchāoguò八成 ,dànshìfēngjiùshìsōusuǒyǐnqíng蜘蛛sōusuǒdàozhèyàngdesuōwénjiànshí,往往huìhuídài200 0 64,换shuō ,jiùshìwǎngzhànnèiróngdeshōu录,所duìzhòngyàodewǎngzhànnèiróngéryán,háishìjiàoshǎode使yòngjiàohǎo 。

 shìpínwǎngzhàn:我mennéngzuòde ,依然shìjǐnnéngdejiǎnshǎo积 ,guòduìshìpíndefāng,bān转成flv格式huì格式xiǎo。

 ——duànyōuhuàdiàozhe

 zhemiàndeyōuhuàzhǔzhemiànyào符合,xiāngguānxìngyàogāo ,zhǔnèiróngyàochū,yàochūxiàn挂羊tóu卖狗肉xíngwèi。

 sān——mǎnyòngdexīnsōusuǒqiú

 nèiróng/chǎnpǐnpiànzhèshìzhī撑,zhīyòngshìfǒuyuè下去dexīnguānjiàn ,nèiróngmǎnyòng,chǎnpǐnpiàn清,háiyǒumeliúyòngdedeyóu?

 yào清楚zhīdàowǎngzhàndedìngwèi ,yòngqúnláidìngwénzhāngnèiróng,yòngshìzěnmeyàngderénqún,bānqíngyǒumeqiú ,tōngguò线下shàng线,fǎnliúyán,shèqúnděnglejiěguānxīndewèn 。xiězuòshuǐpíngyàoyǒudìngchǔ ,起wénzhāngyǒuxìng ,ràngyòngróngjiěnèiróngde思。zěnmexiězuòwénzhāngzhèjiùshuō,zhuànxiěnéngyàoduànxiězuò磨炼de,huìdewǎngshàngjiào程。

 ——wǎngzhànde尿xìngzhùhǎo

 wǎngzhàndiào符合wǎngzhànzhǔ ,yàochūxiànyǎn,fǎn光,yǐngxiǎngyòngyuèdeyīncúnzài ,páishìfǒu整齐,段落yào分明,yàochūxiàn混乱xiàn象 。

 ——miànérbìngyǒumehǎo

 wǎngzhànyuándexìng ,zàiwǎngzhànshǒu 、liè、xiángqíngjiāshàngyòngliúlǎndeliànjiē,yǐndǎoyòngjìnxíngliúlǎntiàochū,zuìxīn、zuì 、hǎowéntuījiàn ,xiāngguānyuèděngjiàn,yònglejiěwǎngzhàngèngduōxìn。

 liù——yàodànchuāng

 wǎngzhànyàochūxiàndànchuāng广告,wǎngzhànchuāngděngxìn ,háihǎo ,měimiǎoyòutiàochūchuānghuìràngyònghěnfǎnde。严zhòngyǐngxiǎngyòngzàiwǎngzhàndeyàn,打duànyòngyuèliúlǎn,zhèzhǒngwǎngzhànzǎoyòng淘汰rénwèn津 。

 ——yǐndǎoxìngwénběn

 根yòngqiúláiguī划描wénběn ,lejiěyòngde,利yòngwénběnzhǎnxiàngèngduōnèiróngyòng,降tiàochū达成二liúlǎn ,描wénběnyàoyǒuyǐndǎoxìngliànjiē,mǎnyòngdeqiú。

 建议:

 guānjiànjìndìngpáimínghòu,前两sān ,zhànzhǎngmenjiùyàozàiwèizhèguānjiànyǐnle,zhèyàngzuòfǎnér适得fǎnde,yīnggāi去花gèngduōde挖掘zhèguānjiàndeyòngqiúláikuòzhǎngèngduōdenèiróng ,háiyǒuwénzhānggèngxīnfāngmiàn,lùnshìliànggèngxīnháishìpiān,dìngzuòdào“精 ” ,liàngyòngdenèirónghuìwǎngzhàndepíng分 ,zhèdiǎnměizhànzhǎngdōuyīnggāizhù。

 háiyǒuzuòhǎoSEO原desān宝,“zhòngnèiróng”“勤wàiliàn”“píngèngxīn ”zhèsāndiǎn牢记zàixīn,shíjiànzàiSEOyōuhuàdezuòshàng ,xiāngxìnwǎngzhànguānjiànpáimínghuìtuōyǐngérchū 。

标签: seo汽车 手机网站seo教程王通 seo引流干货

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~