古交网:新站优化的18个步骤?看完你就进阶了

小七 36 0

 xīnzhànyōuhuàshìqián较为热méndehuà ,随着强势deliánwǎng来袭 ,中xiǎojīngyuèyuèzhòngliánwǎng销售,wǎngzhànyíngránshìwǎngyíng销渠道zhǔ,měitiānyǒu成千上万dexiǎozhàndiǎnbèijiàn ,zhèmeduōxīnwǎngzhànzuòyōuhuà呢?今tiānjiāowǎngjiù来为jièxīnzhànyōuhuàde18步骤,看wánzhīhòuxiāngxìndōunéngqīngderènshíxīnzhànyōuhuàchéng。

 :上线xiànqiándemíngkōngjiānzhǔn备阶段:

 míngmǎiqiánzuìhǎosōusuǒxià,site:**míng ,huìxiànyǒuxiēmíngsuīránshìxīnmíng,dànshìyǒunèiróng显示,zhèjiùshuōzhèmíngshìrényòngwándàohòubèishōuhuídemíng ,zàikuàimiàn看看kuàinèiróng,shèhuīxíng,mezhèmíng使hěnhuānyào果断放 ,因为zhèmíngdewǎngzhànhěnnéngshìbèiK过de,导致míngdàoyǒufèibèishōuhuíde,yòngzhèmíngjiùdìngledeSEOyōuhuàyàorénchūhěnduōhěnduō……jié果还shìyǒupáimíng 。

 kōngjiāndìngyàoyòngpǐnpáide云) ,因为pǐnpáidefáng火墙 ,fáng攻击děngdìngyàohǎohěnduō,避miǎnlehěnduōwǎngzhànkōngjiānbèi黑殃及wǎngzhàndexiǎn麻烦 。古jiāowǎngyōuhuàhěnduōwǎngzhàn,duìhěnyǒu感受。

 尽量离yuèjìnyuèhǎo ,běnshěngyǒupǐnpáide,以考虑línshěng,zhè样访wèngèngkuài。

 biāodedìng 、guānjiàndedìng 、miáoshùdedìng

 biāoguānjiànzhǔchǎnpǐnhuòxíngmíng)+类型+pǐnpái(中xiǎozhànzuìhǎozài3xiàngnèi) ,dechǎnpǐnyǒuduōhuàduōmíng称,jiànzhǐxiěchǎnpǐn 。

 二:guānjiàndedìng

 以把chǎnpǐnjìnxíngfēn类,guānjiàn ,xiěduō,zhèshuōdeguānjiànshìzhǐyǒubǎizhǐshùdeguānjiàn,中xiǎojiàn放4zhǔyàochǎnpǐndeguānjiàn。de们放zàimiáoshùmiàn。

 miáoshùnèiróngdedìngbiāomiàndexíngmíngděngguānjiànmiàndezàimiáoshùmiànjiùyàoxiělezhèxiěqiánmiànyǒuxiědeguānjiànxiězàizhè ,没yǒubǎizhǐshùdeguānjiànhuòyòngchángsōudeguānjiànxiězàizhè 。hòumiànxiěnéngjiěshénmewèn,nénggōngshénmeděng,把zhèxiēdezài ,组段通顺dewénshuō明。

 1、shǒuwǎng址301zhòngdìngxiàng

 把dài3wdemíngdìngxiàng跳转dàodài3wdemíng ,zhèbǎihuì知道,2míngshìwǎngzhàn,zuìzhòngyàodeshì2míngdequánzhònghuì集中zài ,érshìfēnkāi来,shíjiāndàoquánzhòng。

 2、去掉shǒumíngde尾巴

  跳转chūxiàndài尾巴 dehuà,以阿zhǔ

 jiùdàodēngzhǔ管理》控制miànbǎn》基础huánjìngshèzhì》默rènshǒushèzhìtiānjiāindex.htm》

 把 index.html 移dào

 yǒudexià=============

 index.html

 index.htm

 index.php

 index.shtml

 index.shtm

 index.pl

 zhuye.html

 dewǎngzhànshǒudàide尾巴shìde ,zhǐyàozhè通过diào整,放dàozhì,ránhòudìng保存 ,fǎnhuíshǒuxīnxiàhuògèng换浏览看看,huìxiàn尾巴jiànle 。

 3,去掉shǒuduōde ”#“kōngliànjiē

 们知道 ,xiědàideshí候,yòng#biǎokōngliànjiē,线xiànhòu ,yǒuxiēkōngliànjiēběnyǒu ,zhèshísōusuǒyǐnqínghěnzàizhè,yàokuàiyòngmíngzhèxiēkōngliànjiē,yǒuxiēxiǎodedivmiàndekōngliànjiēnéngyòng ,jiùtiānjiāxīnliànjiēdàogāozhìwénzhāngmiàn。zhèjiùhuìmiǎnsōusuǒyǐnqíngrèn为SEOyōuhuà停滞,érgěiwǎngzhàndejiāfēngěipáimíng。

 kuài捷方法:

 打kāishǒu,鼠biāoyòujiànchá看原dài ,děngchūdàimiànhòu,再ctrl+f,复制#zàiyòu上角sōusuǒkuāng,sōusuǒxià ,jiù知道yǒuduōshǎole 。

 先复制huòyòngFTPgōngxiàshǒubǎn,保存,再lìngwài复制yòng。ránhòu换修改。

 4 ,制zuòrobots.txtwénjiàn,robots.txtwénjiànshìduìyǒusōusuǒyǐnqíngde,shìduìyǒuhǎodebiǎoxiàn 。各sōusuǒyǐnqíngdezhīzhūzài爬去wǎngzhànmiànzhīqián ,huì先去访wènwǎngzhànxiàmiàndewénjiàn ,jiùshìrobots.txt,wǎngzhànyǒuyòng户注册dewénjiàn夹,jiùzàishèzhì ,jìn止访wènzhèwénjiàn夹,同shíkāi访wènwénjiàngōngzhīzhū访wèn;robots.txtwénjiànxiěyàodiǎn,切记yàojìnpíngquánzhàn 。

 5 ,检chábiāoqiān 、biāoqiān

 jiùdedàichángchánglemiànwénjiā使yòng以上2biāoqiān,shízhè2biāoqiānlejiāyǒuzhīzhūbiāowénhěnzhòngyàode含义,过duōde使yòngjiā ,huògěiguānjiàndewénjiā,zàisōuyǐnqíng看来属zuò,jiàngpáimíng、jiàngquánzài所难miǎn。jiàn取缔zhèxiēbiāoqiān。

 6 ,检chá

biāoqiān,

yǒu两层含义,shǒu先,dàibiǎowénhuòbiāodezhòngyàoxìnghěngāo ,次 ,dàibiǎo显示dexiǎo 。miànzhǐnéngshí至今日dexīnguīmiànzhǐnéngyǒuduì

biāoqiāndàibiǎokāi始,dàibiǎojiéshù。否则属zuò,jiàngpáimíng、jiàngquánhuì随着bǎiděngyǐnqíngdegèngxīnshì迟早de事情。

 7 ,检cházhòngliànjiē,xīnzhànwénzhāngshǎo,zhǔduōbǎnkuàihuìdiàoyòngzhòngdewénzhāngliànjiēhuòzhěwénzhāngzǒngshùjīng足够覆gàimiàndeliúliànjiēshù量 ,dànshìdiàoyòngdàiměitiān修改diào整,huì导致yǒuzhòngdeliànjiē 。

 duìwénzhāngshù够,zhǐyǒukuàiwénzhāngduìwénzhāngshù量足够 ,jiù请修改diàoyòngdài,保障dedivbǎnkuài显示dewénzhāngliànjiē。否则huì触发zhòngliànjiēzuòxiǎn。

 8,制zuòhuò修改404miàn ,404miànshì客户端zài浏览wǎngshídezhǒng,无法zhèngchánggōngxìn,导致yòng户无法zhèngcháng阅读miànxìn 。404miàndeyàodiǎnfǎnhuíshì404;miànyào美观 ,néngdōuyǐnyòng户再次fǎnhuídàodewǎngzhàn。

 9 ,shānwǎngzhànduōyōngdedài,duōyōngdewǎngdài,使jiā减慢 ,duìzhīzhū抓取shìzhǒngxiàodebiǎoxiàn。

 JSkuāng架 、JSCSS并,wǎngjiājìnxíngyōuhuà 。JSkuāngzhèxiēsōusuǒyǐnqínghuìshí别,尽量yòng。

 10 ,nofollowbiāoqiān,chángyòngchūzhànliànjiē,QQjiāo流 ,huòzhěxiǎowǎngzhànzhànnèidexīnwénwénzhānghuòlán。chūzhànliànjiētiānjiānofollowbiāoqiānshì因为quánzhòng无法fǎnhuízhànnèidexīnwénwénzhānghuòlántiānjiānofollowbiāoqiānshì因为zhèxiēmiànsuīrányǒuxiāngguānxìng,dàn毕竟价值zhìgāo,把quánzhòngfēngěizhèxiēmiànquánzhòng集中zàishǒu ,SEOzhànzhǎngjìngěizhèxiēliànjiē导入quánzhòngshì理所dāngrán 。

 11,liàndejiāo,运yíngshíjiānzhǎngle ,因为改版、修改、huòbèihòubèitiānjiāliànděng原因jīngchánghuìchūxiànxiēliàn ,shíqīngzhèxiēliànjiē 。yòng户访wèndàomiànchū,同shíhuìjiàngzhīzhūdegōngzuòxiào率,因sōusuǒyǐnqíngduìliànjiè。以注册bǎizhànzhǎng ,ránhòutiānjiā,huòzuòliànwénjiàn,批量tiānjiāliànjiē ,ránhòuyòngFTPzhǎngdàoxià,zuìhòuzàibǎizhànzhǎnggōngjiāozhèwénjiàndeurl。

 12,导chūliànjiēshìzhǐwǎngzhàndechūdeyǒuliànjiē ,广告 、máowénběndàozhànwài、包含10tiáodelínlínzhǒngzhǒng,无lùn何,xīnzhàndechūliànjiē宜过duō ,zuìduōnéng超过10,且导chūliànjiēnéngquánzhǐxiàngdàowǎngzhàn,否则 ,huìbèirènshìzhàn群集团gěide ”xiǎozhàn“ 。yǒuxiēmiǎnfèichéngdàibǎnhuì暗藏广告liànjiē ,需yàocháxià,取缔zhèxiē”chóng“。

 13,检cháliànjiē ,zài7tiáo修改diàoyòngdàideshí候,yǒunénghuì把某tiáodàixiězàishǒu,érbiāodewénběnwénzhèliànjiēdebiāoxiāng(通chánghuìzhāng冠李戴) ,zhèshìbèisōusuǒyǐnqíngrènyǒuhǎoshénzuòdetiáo。jiànzhúkāi看看,检cháxià 。

 14,增jiānèiliàntǒng ,nèiliàntǒng通过wǎngfǎnxúnhuánnéngquánzhònggěishǒu,并且néngjiàngwǎngzhàndechū率,wénzhāngwǎngzhànxiāngguānwénzhāngjiùshìnèiliàndezhǔyàoxiànzhì;底dexiāngguānwénzhāngjiànzuòtàiduōtài杂 ,4-6piān较为理想。以通过shèzhìguānjiàndiàoyònghuòwordpresschéngzhòngshèzhìdiàoyòngbiāoqiānshíxiàn。

 15,wánshànbiāoqiānalt属xìng 。biāoqiānde4yàoyàoquán: srcpiàn路径、widthpiànkuān, heightpiàngāo altmiáoshùshuōbèi称为alt属xìng,因为影响qiántáimiàn展示 ,wǎngwǎngbèihěnduōSEOxīn手所忽略 ,alt属xìngběnshìduìzhāngpiànnèiróngde较为简yàode6-15zhījiānmiáoshùshuō明。

 16,zuòwàiliàngěibǎijiāowǎngzhàn,jiāoxīnliànjiē

 验证bǎizhànzhǎnggōng,jiāourl,通过píngtáigěishōude单独zuòwàiliàn。bǎitiēdewàiliànzuò超级liànjiē ,qiánshìyào养账号dàodìngdeděng级,xiànzàidào5级jiù以发shǎodewàiliànle 。(běnzhànzhànzhǎngde账号jīng10级le,几以随便发 ,自己děng,发le,lián ,举手zhī劳,以无tiáojiàn发布)

 自己以养xīn浪博客,专méngěidezhǔzhànzuòyǒuliànjiēhuòwénzhāngnèiróngdemáowénběnliànjiē。2015年7yuèbǎixīnguīduìwàiliàndepíngtáigěixīndedìngguī则 ,hěnduōpíngtáidewàiliànjīngbèi视为无xiào。

 17,适dāngde推广dewǎngzhàn,fēngěiQQhǎoyǒu ,微xìn粉丝 、微博粉丝 。zhèxiē”半自rándediǎnhuìduìbǎishōuguānjiànpáimíngyǒudìngde帮助 。切记生yìngde去找réndiǎn。

 18 ,tiānjiābǎi,检评估yòngzàishǒudiǎnxiēwénzhāngzuìshǎo,shuōzhèxiēwénzhāngzhìgāo ,yònghuān,应该尽kuàiyònggèngyōuzhìdewénzhāngjiāng换掉。

 以上18步yōuhuàxīnwǎngzhànjiàng龙十八掌,招招zhāshí、shíyòng ,足以让dexīnzhànyōuhuàzuòdegènghǎozuìhòujiāowǎngyuànwǎngzhànyuèzuòyuèhǎo

标签: 刷搜狗seo排名首页 本地seo排名团队 seo的基本内容 seo优化难学吗 之seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~

关于本站

网站优化我们坚持白帽方法,以优质的用户体验带给客户,以丰富的内容吸引客户,以关键词为带入点,让客户不请自来;告别垃圾站,从咨询开始,我们会为您一一排查,帮助您建立改版方案;为您提供更优质的SEO优化方案和全方位的SEO培训服务! 标签大全|XML地图|网站地图
【本站文字内容及图片均来源于互联网 如有侵权请联系删除】豫ICP备17010349号-1

联系我们

合作咨询联系:

QQ:82223661

关注我们

小七SEO博客二维码